Czy mo?na zaci?gn?? chwilówk? na 500+?

500+ to rz?dowy program, którego g?ównym za?o?eniem by?a pomoc rodzinom wielodzietnym oraz tym, które maj? niewielkie dochody. Nic wi?c dziwnego, i? zacz??y pojawia? si? pytania na temat tego, czy 500+ realnie wp?yn??o na popraw? sytuacji finansowej Polaków oraz zwi?kszy?o ich zdolno?? kredytow?. Temat tego rz?dowego programu poruszany jest w ró?nych bran?ach, równie? i firm dzia?aj?cych na rynku po?yczek pozabankowych. Czy mo?na zaci?gn?? po?yczk? na 500+? Czy faktycznie wp?ywa ona na zdolno?? kredytow? Polaków, zwi?kszaj?c ich szanse na otrzymanie po?yczki? O tym dzisiejszym artykule.

Czym jest program 500+?

?wiadczenie 500+ otrzymuj? rodziny na drugie oraz ka?de kolejne dziecko. W przypadku nieprzekroczenia progu dochodu 800 z?otych na jedn? osob? w rodzinie mo?na otrzyma? wsparcie równie? i na pierwsze dziecko. ?wiadczenie to jest nieopodatkowane, jednak przez wiele firm po?yczkowych uwzgl?dniane jako dochód do bud?etu domowego. Co wa?ne, pieni?dze na drugie i ka?de kolejne dziecko otrzymuje si? bez wzgl?du na poziom zarobków w rodzinie.

Chwilówki na 500+ – gdzie mo?na je znale???

Firmy pozabankowe podczas przyznawania po?yczek kieruj? si? swoimi indywidualnymi, wewn?trznymi zasadami. W regulaminach wi?kszo?ci instytucji mo?na znale?? informacje dotycz?ce tego, jakie dochody uznawane s? za pe?noprawne, wliczane do zdolno?ci kredytowej. Cz?sto s? to nie tylko wynagrodzenia z tytu?u umowy o prac?, umowy zlecenia, umowy o dzie?o, ale tak?e renty, emerytury, alimenty czy te? inne ?wiadczenia rodzinne. Do grupy dochodów zaliczane jest tak?e ?wiadczenie 500+. W regulaminach firm po?yczkowych cz?sto wyró?nione jest, ?e 500+ jest uznawane za pe?noprawny dochód oraz ?e ?wiadczenie jest uwzgl?dniane podczas wyliczania zdolno?ci kredytowej klienta.

W jaki sposób 500+ wp?ywa na zdolno?? kredytow??

Sam fakt, i? klient korzysta ze ?wiadczenia 500+ na dzieci, nie oznacza, i? otrzyma chwilówk?. Otrzymanie wsparcia finansowego w g?ównej mierze uzale?nione jest od jego ogólnej zdolno?ci kredytowej. 500+ zwi?ksza szanse na przyznanie po?yczki, gdy jest dodatkowym, ale nie jedynym dochodem. W przypadku gdy ?wiadczenie jest jedynym wp?ywem do bud?etu domowego, zdolno?? kredytowa uzale?niona jest od ??cznej jego wysoko?ci. Dlatego te? mo?na stwierdzi?, i? 500+ w niektórych sytuacjach zwi?kszy zdolno?? kredytow? (jako dodatkowy dochód) lub te? uprawni do zaci?gni?cia po?yczki (jako jedyny dochód).

Chwilówka na 500+ – gdzie mo?na si? o ni? ubiega??

Chwilówk? na ?wiadczenie 500+ mo?na otrzyma? praktycznie w ka?dej firmie pozabankowej. Aby tego dokona?, nale?y z?o?y? wniosek po?yczkowy. W formularzu podajemy wszystkie niezb?dne dane. Najkorzystniej jest zdecydowa? si? na darmow? chwilówk?, której udziela wi?kszo?? podmiotów. Nale?y spe?ni? tylko dwa warunki – musi to by? pierwsze zobowi?zanie zaci?gane w danej firmie, a tak?e zad?u?enie musi zosta? sp?acone w terminie (najcz??ciej do 30 dni).

Po z?o?eniu wniosku czas na kolejny krok. B?dzie to weryfikacja to?samo?ci. Najcz??ciej firmy po?yczkowe korzystaj? z przelewu weryfikacyjnego. Jest to przelew w postaci symbolicznej kwoty – 1 z? lub 1 gr na konto firmy po?yczkowej. Niektórzy po?yczkodawcy korzystaj? ze specjalnych aplikacji weryfikuj?cych to?samo?? potencjalnych po?yczkobiorców. Gdy klient pozytywnie przejdzie weryfikacj?, pozostaje mu czeka? na decyzj? po?yczkow?. Mo?e by? ona pozytywna lub negatywna. W pierwszym przypadku pieni?dze z udzielonej po?yczki zostan? przelane na konto najcz??ciej w ci?gu maksymalnie jednego dnia roboczego, w drugim za? otrzymamy wy??cznie powiadomienie o nieprzyznaniu chwilówki.

Co warto wiedzie? o chwilówce na 500+?

Chwilówk? na 500+ wbrew pozorom ?atwo dosta?. Problem mo?e pojawi? si? pó?niej, gdy przyjdzie czas sp?at? zobowi?zania. Osoby o pozytywnej historii kredytowej, bez negatywnych wpisów w bazach d?u?ników oraz o odpowiedniej zdolno?ci kredytowej, nie musz? obawia? si? o to, ?e ich wniosek po?yczkowy zostanie odrzucony. W przypadku, gdy ?wiadczenie 500+ jest dodatkowym dochodem, w najcz??ciej otrzymanie po?yczki to jedynie formalno??. Chwilówki maj? to do siebie, ?e ich okres sp?aty wynosi 30 dni, czasami maksymalnie do 60 dni. Klient powinien wnioskowa? o tak? kwot?, któr? na pewno sp?aci. Je?eli b?dzie ona za du?a, mo?e wpa?? w spiral? zad?u?enia, zaci?gaj?c kolejne po?yczki na sp?at? poprzedniego zobowi?zania.

Je?eli nie chwilówka na 500+, to co?

Osoby, które maj? negatywne wpisy w bazach BIK czy te? BIG mog? skorzysta? z opcji chwilówki bez sprawdzania BIK-u lub bez BIG-u. Osoby zad?u?one za? mog? szuka? wsparcia w firmach, które udzielaj? po?yczek dla zad?u?onych. Klienci niedysponuj?cy odpowiednimi za?wiadczeniami o dochodach mog? spróbowa? si?gn?? po chwilówk? bez za?wiadcze?. Bez wzgl?du na wybór formy po?yczki, wa?ne jest jedno – zachowanie terminowo?ci w sp?atach swoich zobowi?za?. Zaci?gni?cie chwilówki trwa kilka minut, pieni?dze na koncie pojawiaj? si? natychmiastowo, jednak sama sp?ata zobowi?zania wymaga wygospodarowania na ten cel odpowiednich ?rodków.