Gdzie po?ycz? renci?ci?

Prawie milion Polaków pobiera ró?nego rodzaju ?wiadczenia rentowe. W zale?no?ci od tego, czy jest to renta rodzinna, chorobowa, socjalna czy inwalidzka, jej minimalna warto?? to zakres ok. 740-850 z?otych. Nie s? to kwoty du?e, tym bardziej ?e wi?kszo?? polskich rencistów nie przekracza tego minimum lub otrzymuje niewiele wi?ksze ?wiadczenie. Nic wi?c dziwnego, ?e cz?sto potrzebna im jest dodatkowa gotówka. Czy to mo?liwe?

Czy rencista mo?e dosta? po?yczk??

Du?a cz??? emerytów nie ma problemów z tym, by dosta? kredyt w banku. ?rednia emerytura ZUS w Polsce to 2131 z?otych brutto, a je?li po??czy? to z pewno?ci? comiesi?cznych wyp?at, nic nie powinno sta? na przeszkodzie, by kredyt otrzyma?. Niestety, w przypadku rencistów, sporo mniejsza kwota ?wiadczenia mo?e by? niewystarczaj?ca. Co wi?cej, renta nie zawsze jest pobierana przez seniorów (a z t? grup? jest najcz??ciej kojarzona) i tylko w nielicznych przypadkach przyznawana jest na czas nieokre?lony.

Uzyskanie finansowania w firmach po?yczkowych jest du?o ?atwiejsze, zw?aszcza je?li chodzi o minimalne kwoty dochodowe, niezb?dne do otrzymania po?yczki. Pró?no jest szuka? informacji, ile konkretnie trzeba miesi?cznie zarabia?, by przekroczy? wymagane minimum, ale cz?sto mo?na spotka? si? z kwot? 500-600 z?otych. Co wi?cej, mo?na oczekiwa?, ?e taka kwota nie powinna by? wysoka, je?li firmy po?yczkowe akceptuj? dochody uzyskiwane tak?e z alimentów, 500+, stypendiów, zasi?ków dla bezrobotnych i innych, podobnych ?wiadcze?. Bior?c to pod uwag?, nawet minimalna wysoko?? renty w 2018 roku jest wystarczaj?ca, by finansowanie otrzyma?. Mo?e to nast?pi? równie? w sytuacji, w której renta zosta?a przyznana na czas okre?lony – w podobnej sytuacji znajduj? si? przecie? rzesze innych ludzi pobieraj?cych zasi?ki czy stypendia.

Gdzie mog? po?yczy? renci?ci?

Bior?c pod uwag? niewielk? wysoko?? ?wiadczenia, naturaln? kolej? rzeczy jest to, ?e renci?ci zwykle udaj? si? do tej firmy, która oferuje po?yczki najta?sze lub darmowe. Rzecz jasna, chwilówki wymagaj? odrobin? wi?kszej zdolno?ci kredytowej ni? po?yczki ratalne, ale i tak praktyka pokazuje, ?e te drugie s? ch?tniej zaci?gane przez t? grup?.

Na rynku jest obecnie mnóstwo firm, które wypadaj? naprawd? korzystnie kosztowo. Jednymi z najbardziej op?acalnych chwilówek, oczywi?cie poza darmowymi chwilówkami, s? te dost?pne w firmach Vivus i Kuki, gdzie ca?kowite koszty po?yczki nie przekrocz? 20% kwoty bazowej. W?ród po?yczek ratalnych warto natomiast wymieni? takie firmy jak Wonga, Monedo Now czy Efino. Z pewno?ci? poszukiwania mo?e u?atwi? porównywarka po?yczkowa, która poka?e ca?kowite koszty po?yczki w konkretnej kwocie, nie za? w punktach procentowych i wska?niku RRSO.

Nie zapominajmy o seniorach – po?yczki bez ogranicze? wiekowych

Spor? cz??? rencistów stanowi? równie? osoby starsze, które ?wiadczenia rentowe maj? przyznane do?ywotnio. O ile nie b?dzie w tym przypadku ?adnego problemu ze stabilno?ci? dochodów, o tyle problemem mo?e by? fakt, i? wi?kszo?? firm po?yczkowych wprowadza ograniczenia wiekowe w celu zminimalizowania ryzyka niesp?acenia po?yczki. Najbardziej po??dan? grup? po?yczkobiorców b?d? osoby w wieku 21-65 lat, a kryteria wiekowe najcz??ciej zatrzymuj? si? na wieku nieprzekraczaj?cym 75 lat. Seniorzy, którzy przekroczyli ju? ten wiek, mog? mie? wi?c problem z tym, by znale?? odpowiedniego dla siebie po?yczkodawc?.

Na szcz??cie, po?yczki bez ogranicze? wiekowych nie s? zjawiskiem tak rzadkim, jak mog?oby si? wydawa?, cho? rzeczywi?cie oferta jest zdecydowanie w??sza. Seniorzy nie musz? si? wi?c martwi? o to, ?e w zamian za udzielenie finansowania, firma po?yczkowa b?dzie ??da? spe?nienia dodatkowych warunków. Dalej b?dzie to niezb?dne minimum, czyli: zdolno?? i wiarygodno?? kredytowa, posiadanie dowodu osobistego oraz prawid?owe przej?cie przez procedur? po?yczkow?.

Co wi?cej, nie trzeba obawia? si?, ?e w takich firmach nara?a si? na bardzo wysokie koszty, czy nawet wyzysk. Naturalnie trzeba mie? si? na baczno?ci, bo firmy-widmo nastawione na oszustwo bardzo lubi? wykorzystywa? tego typu ograniczenia, by przyci?gn?? uczciwych i niepodejrzewaj?cych niczego klientów. Równie? w tym przypadku pomocna b?dzie porównywarka po?yczkowa, która zestawia wy??cznie sprawdzone i rzetelne instytucje.

O szczegó?owych warunkach takich po?yczek, dost?pnych kwotach i kosztach pisali?my ju? w artykule „Po?yczki bez ogranicze? wiekowych – w tych firmach po?yczy ka?dy”. Poni?ej przedstawiamy jednak ma?? ?ci?g? firm, w których jedynym kryterium wiekowym jest osi?gni?cie pe?noletno?ci. S? to:

• Monedo Now
CreditStar
• Wonga
Szybka Gotówka
• Efino
Hapi Po?yczki
• Provident
Super Grosz

Warte wymienienia s? równie? po?yczki, które dopuszczaj? troch? wy?szy wiek 80 lat. Nie przekroczywszy tego wieku, finansowanie mo?na otrzyma? mi?dzy innymi w:

Aasa
• Ratka.pl
• Ekredycik

Po?yczki z czekiem GIRO – rozwi?zanie idealne dla seniorów

Je?li ju? mowa o seniorach, warto przyjrze? si? bli?ej po?yczkom, które nie wymagaj? posiadania konta bankowego. Mog? to by? po?yczki z obs?ug? domow? (np. w firmie Provident), ale równie dobrym rozwi?zaniem b?dzie skorzystanie z ta?szej opcji – po?yczek z czekiem GIRO (por.: „Czek GIRO – alternatywny sposób wyp?aty po?yczki”). Nie wymagaj? one przeprowadzania weryfikacji to?samo?ci przez Internet ani te? ?adnej innej czynno?ci wymagaj?cej u?ycia bankowo?ci elektronicznej. Wystarczy wylegitymowa? si? dowodem osobistym przed kurierem, który dostarczy umow? po?yczki, a gotówk? odebra? w najbli?szej placówce pocztowej.