Brak konta a mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki

Jednym z warunków przyznania po?yczki w wi?kszo?ci firm po?yczkowych jest konieczno?? posiadania rachunku bankowego. Na polskim rynku dzia?aj? jednak tacy po?yczkodawcy, którzy nie wymagaj? od klienta, aby ten mia? konto w banku. W jaki sposób w takich przypadkach mo?na dosta? pieni?dze?

Dlaczego wi?kszo?? firm po?yczkowych wymaga posiadania konta w banku?

Istniej? dwa g?ówne powody, dla których firmy po?yczkowe wymagaj?, aby potencjalny po?yczkobiorca posiada? konto w banku. Z regu?y ubieganie o po?yczk? odbywa si? online za po?rednictwem Internetu. Wyp?ata pieni?dzy nast?puje bezpo?rednio na konto klienta. Z tego te? wzgl?du najwygodniejsz? form? jest internetowy przelew bankowy. Dodatkowo konto bankowe wykorzystywane jest do weryfikacji to?samo?ci klienta. Firma po?yczkowa w?a?nie w ten sposób sprawdza, czy osoba wnioskuj?ca o po?yczk? jest tym, za kogo si? podaje. Konieczne mo?e okaza? si? wykonanie tzw. przelewu weryfikacyjnego. Dzi?ki niemu po?yczkodawca jest w stanie zweryfikowa? poprawno?? danych z wniosku (imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania). Alternatyw? dla przelewu weryfikacyjnego s? specjalne aplikacje weryfikacyjne. W tym przypadku jednak niezb?dny jest tak?e dost?p do bankowo?ci online.

Jakie s? sposoby na wyp?acenie po?yczki bez konta bankowego?

Wyró?nia si? trzy g?ówne alternatywy dla wyp?aty pieni?dzy z po?yczki na konto. S? to:

Po?yczka w formie czeku

Czek, który uprawnia do otrzymania po?yczki, dostarczany jest do r?k w?asnych po?yczkobiorcy. Z regu?y dostarcza go firma kurierska. Kurier ma obowi?zek sprawdzenia to?samo?ci klienta. Konieczne jest wi?c okazania dowodu osobistego. W jego obecno?ci dope?nione zostaj? wszelkie formalno?ci dotycz?ce m.in. podpisania umowy.

Czek mo?e zosta? zrealizowany jeszcze tego samego dnia. Najcz??ciej jest on wa?ny po 30 minutach od podpisania umowy. Po?yczkobiorca mo?e zrealizowa? czek, wyp?acaj?c gotówk? w ci?gu 7 dni od dnia jego otrzymania. Pieni?dze mo?na odebra? w Banku Pocztowym. Aby sp?aci? zobowi?zanie, konieczna jest kolejna wizyta (lub wizyty, gdy po?yczka jest ratalna) w placówce pocztowej. Do uregulowania zad?u?enia wystarczy numer konta firmy po?yczkowej, który podany jest w umowie po?yczki.

Niektórzy po?yczkodawcy doliczaj? do kwoty po?yczki dodatkow? op?at?. Wynosi ona zazwyczaj kilka – kilkana?cie z?otych. Op?ata ta ma za zadanie pokry? koszty obs?ugi czeku i wliczona jest w pierwsz? rat? zobowi?zania.
Firmy pozabankowe udzielaj?ce po?yczek w formie czeku to m.in.:

Po?yczka z dostaw? bezpo?rednio do domu klienta

W przypadku po?yczek z dostaw? bezpo?rednio do domu klienta konieczne jest z?o?enie wniosku online na stronie internetowej firmy po?yczkowej. Po?yczkodawca weryfikuje zdolno?? kredytow?, a nast?pnie konsultant firmy kontaktuje si? z klientem, aby dope?ni? wszystkie formalno?ci. W tym momencie ustalane s? tak?e warunki otrzymania gotówki.

Wyp?ata po?yczki odbywa si? w domu klienta. Sp?ata zobowi?zania tak?e wymaga wizyty pracownika firmy pozabankowej. Z regu?y mo?na zdecydowa? si? na raty tygodniowe lub miesi?czne. Domowa obs?uga po?yczek wymaga poniesienia dodatkowych op?at, które zwi?zane s? z konieczno?ci? wizyty pracownika firmy w domu klienta.

Po?yczka z odbiorem w placówce pocztowej

Po?yczka z odbiorem w placówce pocztowej wymaga wype?nienia formularza na stronie internetowej po?yczkodawcy. Wystarczy zostawi? swoje imi?, nazwisko i numer telefonu. Nast?pnie z klientem skontaktuje si? konsultant, który przybli?y warunki udzielenia po?yczki. Wnioski po?yczkowe poddawane s? weryfikacji. O jej przebiegu po?yczkobiorca informowany jest za pomoc? wiadomo?ci SMS. Otrzymane ?rodki mo?na wyp?aci? w Banku Pocztowym oraz niektórych placówkach Poczty Polskiej. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego.

Firm? pozabankow? udzielaj?c? po?yczki z odbiorem w placówce pocztowej jest m.in. Aasa.

Zalety i wady po?yczki bez konta w banku

W?ród g?ównych zalet po?yczki bez konta bankowego wymienia si? to, ?e z takiego produktu finansowego mog? korzysta? osoby, które nie posiadaj? rachunku w banku. Wówczas pieni?dze otrzymuje si? nie w formie przelewu, lecz gotówki. ?rodki finansowe mo?na odebra? w wi?kszo?ci placówek pocztowych.

Rozwi?zanie to ma jednak i swoje wady. Mo?e wi?za? si? z dodatkowymi op?atami (np. za zrealizowanie czeku czy za wizyty pracowników firmy pozabankowej w domu klienta). Tego typu po?yczki nie mo?na tak?e sp?aci? za pomoc? przelewu online. Konieczne s? wizyty w placówce pocztowej lub oczekiwanie na wizyt? konsultanta po?yczkodawcy.

Po?yczka bez konta a komornik

Zaspokojenie wierzytelno?ci mo?e wymaga? zaj?cia maj?tku d?u?nika przez komornika. Najcz??ciej zabezpieczone zostaj? ruchomo?ci oraz konto bankowe osoby zad?u?onej. Komornik mo?e zaj?? oszcz?dno?ci d?u?nika oraz zewn?trzne przelewy przychodz?ce. Dlatego te? wiele osób korzysta z mo?liwo?ci zaci?gni?cia po?yczki bez konta bankowego. Tu jednak nale?y nadmieni?, i? niektóre firmy po?yczkowe nie udziel? wsparcia finansowego osobie, przeciwko której toczy si? post?powanie komornicze.

W przypadku problemów finansowych mo?na zdecydowa? si? na skorzystanie ze specjalnego produktu finansowego dla zad?u?onych, czyli po?yczki dla zad?u?onych. Zazwyczaj po?yczkodawcy wymagaj? jednak por?czenia takiej po?yczki lub innego zabezpieczenia. Po?yczki dla zad?u?onych oferuj? m.in. Rapida Money, Monedo Now, LendOn oraz Autokapita?.