Po?yczki bez ogranicze? wiekowych – w tych firmach po?yczy ka?dy

Warunek odpowiedniego wieku jest kwesti? bagatelizowan?, je?li przychodzi do wybrania odpowiedniej dla siebie po?yczki. Zazwyczaj pierwszymi zagadnieniami, które przychodz? na my?l s?: dost?pna kwota po?yczki, okres sp?aty, wymagania dotycz?ce zarobków i historii kredytowej oraz oczywi?cie koszty. Dopiero po g??bszych poszukiwaniach okazuje si?, ?e chwilówka mo?e nie zosta? udzielona ze wzgl?du na zbyt niski lub zbyt zaawansowany w oczach po?yczkodawców wiek.

Zanim zacznie si? poszukiwania idealnej po?yczki, dobrze „uzbroi? si?” w list? instytucji, które s? przyjazne ró?nym grupom wiekowym. Znacznie skróci to czas poszukiwa?

Dlaczego wprowadzane s? ograniczenia wiekowe?

Ograniczenia wiekowe to nic innego jak zredukowanie ryzyka tego, ?e po?yczka nie b?dzie sp?acona. Najbardziej po??dan? grup? po?yczkobiorców, tzw. grup? docelow?, s? ci znajduj?cy si? w wieku 21-65 lat – aktywni, z ustabilizowan? sytuacj? zawodow? i rodzinn?, które przek?adaj? si? na d?ugotrwa?e, satysfakcjonuj?ce zatrudnienie, mniejsze ryzyko utraty pracy, a tak?e wi?ksze dochody.

Z podobnego powodu mniej dost?pne s? po?yczki dla osób, które dopiero wkroczy?y w doros?o?? lub te? przesta?y by? aktywne zawodowo. Ryzyko, ?e takie osoby nie b?d? w stanie sp?aci? po?yczki jest znaczne. M?odzi ludzie maj? niepewne zatrudnienie, zazwyczaj niskie zarobki i niestety równie? nisk? ?wiadomo?? odpowiedzialnego po?yczania. Z kolei seniorzy, a w szczególno?ci osoby, które przekroczy?y ju? lini? ?redniej d?ugo?ci ?ycia w Polsce to wi?ksze ryzyko przedwczesnej ?mierci lub choroby uniemo?liwiaj?cej sp?at?, a nawet egzekucj? d?ugu.

Trudno za tak? polityk? wini? firmy po?yczkowe. W ko?cu przechodzenie przez ?mudny proces egzekucji d?ugów nie jest dla nich sytuacj? po??dan?, nawet je?eli to dodatkowe pieni?dze (np. za przed?u?enia okresu sp?aty, odsetki za opó?nienia czy koszty dzia?a? upominawczych). Cz?sto bywa i tak, ?e taki ci?gn?cy si? w niesko?czono?? d?ug ko?czy si? odsprzedaniem go firmie windykacyjnej za u?amek jego warto?ci.

Po?yczka nielimitowana, czyli bez progów wiekowych

Na rynku nie ma zbyt wielu firm, które nie wprowadza?yby ?adnego ograniczenia wiekowego w przypadku osób pe?noletnich. Jakkolwiek dalej nie jest to liczba ma?a i, co najwa?niejsze, oferty pochodz?ce od tych firm wcale nie s? mniej korzystne, nie wprowadzane s? tak?e rozgraniczenia na chwilówki czy po?yczki ratalne, a darmowe chwilówki obowi?zuj? na takich samych zasadach jak wszystkie inne.

Na szcz??cie, przedstawiane poni?ej firmy nie wprowadzaj? tak?e ?adnych dodatkowych wymogów. Nie ma konieczno?ci ustanawiania por?cze? ani zastawów zabezpieczaj?cych po?yczk? (chyba, ?e takie s? odgórne wytyczne po?yczki bez wzgl?du na wiek). Podstawowymi za?o?eniami, którymi kieruj? si? firmy po?yczkowe przy podejmowaniu decyzji po?yczkowej s?:
• wiarygodno?? kredytowa, czyli to w jaki sposób po?yczkobiorca wywi?zywa? si? ze swoich zobowi?za? finansowych (np. czy terminowo sp?aca? po?yczki lub raty),
• poziom dochodów, który bardziej ni? wysoki, powinien by? regularny (co w przypadku emerytów nie stanowi raczej wi?kszego problemu),
• prawid?owe wype?nienie wniosku i przej?cie procesu weryfikacji,
• posiadanie wa?nego dowodu osobistego.

Oferty firm po?yczkowych – gdzie wykluczeni ze wzgl?du na wiek po?ycz? najwi?cej?

Monedo Now. To firma nie wprowadza górnego limitu wiekowego, a ?eby skorzysta? z jej oferty wystarczy osi?gn?? pe?noletno??. Oferta firmy sk?ada si? wy??cznie z po?yczek ratalnych w kwotach od 1500 do 10 000 z?otych do sp?aty w maksymalnie 24 miesi?cznych ratach. Podstawow? zalet? tej firmy jest równie? to, i? mo?na w niej uzyska? po?yczk? bez BIK, a z?a historia kredytowa nie skre?la klienta na starcie, cho? Monedo Now mo?e zaoferowa? ni?sz? kwot?.

Hapi Po?yczki. To tak?e oferta ratalna skierowana do wszystkich, którzy uko?czyli 18 lat. Maksymalna kwota po?yczki w tej firmie to 15 000 z?otych, za? okres sp?aty nie mo?e przekroczy? 36 miesi?cy. Podobnie jak Monedo Now, nie skre?la si? tutaj klientów, którzy maj? niski scoring w BIK. Charakteryzuje si? tak?e niskimi kosztami – za 5000 z?otych po?yczonych na rok zap?acimy tylko 600 z?otych.

Wonga. Po?yczki w Wonga to chwilówki do 1500 z?otych lub po?yczki ratalne w kwocie nie wi?kszej ni? 10 000 i okresem sp?aty 24 miesi?cy, które od wielu lat s? jednymi z najch?tniej wybieranych po?yczek na dowód. Pierwsza chwilówka w tej firmie kosztuje tylko 10 z?otych i jest sta?a bez wzgl?du na to, jak? kwot? si? po?ycza.

MoneyMan. Oferta MoneyMan jest bardzo szeroka i obejmuje a? 5 ró?nych wariantów. S? to zarówno chwilówki (do 2000 z?otych), jak i po?yczki ratalne (5000 z?otych), a ka?dy z?o?ony wniosek traktowany jest indywidualnie, wi?c mog? odnale?? si? tutaj równie? osoby z negatywn? histori? kredytow?.

CreditStar. Ta firma to szybkie po?yczki w kwocie nie wi?kszej ni? 5000 z?otych, przy czym ka?d? po?yczk? mo?na traktowa? jako chwilówk? lub po?yczk? rataln? i sp?aci? j? w ci?gu 30 dni lub 3 miesi?cy.

Szybka Gotówka. Szybka Gotówka to jedna z najwy?szych chwilówek na rynku, równie? je?li chodzi o pierwsz? darmow? po?yczk?. W ka?dym przypadku mo?na po?yczy? nawet 6000 z?otych i sp?aci? j? w 60 lub 65 dni. Na po?yczk? nie mog? jednak liczy? d?u?nicy i osoby z negatywnymi wpisami w BIK.