Po?yczki dla osób bez dochodów

Czy osoba bezrobotna (lub nieosi?gaj?ca dochodów z innych powodów) mo?e zaci?gn?? po?yczk?? Czy brak dochodów nie jest przeszkod? w otrzymaniu extra gotówki? Przedstawiamy list? firm udzielaj?cych po?yczek z najwy?sz? przyznawalno?ci? tak?e osobom bezrobotnym i pozbawionym dochodów. Pod rankingiem znajdziesz wiele podpowiedzi i dodatkowych informacji.

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

100 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 5000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Chwilówka bez dochodów — co warto wiedzie??

Nie od dzi? wiadomo, ?e proces uzyskania kredytu nie nale?y do naj?atwiejszych. Zdolno?? kredytowa, weryfikacja, ocena ryzyka, za?wiadczenia o zarobkach, procedury zdaj? si? nie mie? ko?ca. Brak mo?liwo?ci po?wiadczenia sta?ych dochodów cz?sto jest kluczowym kryterium dyskwalifikuj?cym nas u tradycyjnych po?yczkodawców. Czy bez po?wiadczenia zarobków otrzymamy po?yczk??

Samo posiadanie pracy i dochodu nie oznacza, ?e jeste?my w stanie ten dochód udokumentowa?. Cz?sto zdarza nam si? tzw. praca „na czarno”, z której dochodu nie jeste?my w stanie przedstawi? w postaci jakiegokolwiek za?wiadczenia. Mo?na spotka? si? z tak zwan? po?yczk? na o?wiadczenie. Czy to popularna „chwilówka„?
Nie koniecznie. Nale?y pami?ta? o tym, ?e banki udzielaj?c po?yczek bardzo dok?adnie sprawdzaj? nas pod k?tem wiarygodno?ci. Nawet je?li jaki? bank dopuszcza jedynie nasze o?wiadczenie o zarobkach, mo?emy by? niemal pewni, ?e zadzwoni do naszego pracodawcy, aby to o?wiadczenie zweryfikowa?. Jak wida? bez dokumentowania zarobków, na klasyczn? po?yczk? nawet niewielk? nie mamy raczej szans.

Czy w takim razie po?yczki bez dokumentowania dochodu istniej??

Mo?emy Ci? zapewni?, ?e tak. Chwilowo jeste? bez pracy lub pracujesz ale „na czarno”, a potrzebujesz pieni?dzy? Kolejny bank odmówi? Ci kredytu z powodu braku dokumentów potwierdzaj?cych zarobki? Zastanawiasz si?, czy jest mo?liwa jakakolwiek po?yczka w Twojej sytuacji? Rozwi?zaniem dla Ciebie s? firmy udzielaj?ce tak zwanych chwilówek. S? to w wi?kszo?ci przypadków firmy pozabankowe. Kredyt w takiej firmie ró?ni si? od klasycznego. Jak ju? sama nazwa wskazuje s? to po?yczki krótkoterminowe, najcz??ciej 15-30 dniowe. Sumy s? bardzo ró?ne i zale?ne od danej firmy. S? po?yczkodawcy którzy oferuj? nawet 5000 z?, ale przewa?nie takie po?yczki wahaj? si? w granicach od 50 do 2500 z?. Je?li chodzi o weryfikacj? zarobków to mnogo?? chwilówek na rynku pozwala znale?? tak? firm?, której wymagania b?d? na prawd? minimalne. Wystarczy czasem zadeklarowa? kwot? któr? zarabiamy bez podawania jakichkolwiek po?wiadcze?. Nale?y jednak pami?ta?, ?e mimo zawierania umowy z firm?, która nie jest bankiem, nikt ze sp?aty zad?u?enia nas nie zwolni. Trzeba dok?adnie przyjrze? si? wszystkim kosztom takiej po?yczki.

Po?yczki dla bezrobotnych

Osoby pozostaj?ce bez sta?ej pracy, czyli w ?wietle prawa osoby bezrobotne, równie? potrzebuj? gotówki, mo?e nawet bardziej ni? osoby zatrudnione. W ko?cu bezrobotnym równie? przytrafiaj? si? nag?e wydatki, a trudniej jest im je sfinansowa?, nie maj?c sta?ych dochodów. Na szcz??cie marki po?yczkowe nie wykluczaj? ?adnej grupy spo?ecznej. Nie jest jednak tak, ?e po?yczka zostanie udzielona bezwarunkowo. Wr?cz przeciwnie – nawet bezrobotni podlegaj? ocenie i musz? odpowiada? kryteriom stawianym przez po?yczkodawc?.

Wiele instytucji pozabankowych udziela po?yczek na dowód, bez konieczno?ci dostarczania za?wiadcze? z zak?adu pracy czy wyci?gów z konta bankowego. Decyzj? podejmuj? na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz danych uzyskanych ze sprawdzanych baz — Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej. Cho? firmy po?yczkowe nie wymagaj? dokumentów potwierdzaj?cych wysoko?? wp?ywów, zdecydowana wi?kszo?? wniosków po?yczkowych zawiera pytania na temat wysoko?ci i ?ród?a dochodów.

Na rynku istnieje kilku po?yczkodawców, którzy kieruj? swoje us?ugi bezpo?rednio do osób bezrobotnych. Takie podmioty decyduj? si? ponie?? wy?sze ryzyko, towarzysz?ce udzieleniu chwilówki osobie, która mo?e mie? wi?ksze k?opoty ze sp?at? po?yczki. Cho? dzi?ki otwarto?ci firm po?yczkowych dodatkowe ?rodki mo?e pozyska? osoba, która naprawd? ich potrzebuje (i z pewno?ci? nie po?yczy w ?adnej innej instytucji), po?yczenie pieni?dzy takiemu klientowi wi??e si? z szeregiem zagro?e?. Zarówno dla firmy po?yczkowej, jak i dla samego po?yczkobiorcy.

Mo?e si? bowiem okaza?, ?e aby odzyska? swoje pieni?dze, po?yczkodawca b?dzie musia? wcieli? w ?ycie dzia?ania windykacyjne. A te s? nie tylko kosztowne, ale równie? bardzo anga?uj?ce. Po?yczkobiorca, który nie sp?aci w terminie swoich zobowi?za?, poniesie dodatkowe koszty i zostanie obarczony pot??n? dawk? stresu.

Darmowa po?yczka dla bezrobotnych

W?ród firm, udzielaj?cych po?yczek osobom bezrobotnym znajduj? si? podmioty, oferuj?ce zupe?nie darmowe po?yczki. Si?gaj?c po tak? chwilówk?, unikniesz dodatkowych kosztów i zaoszcz?dzisz nawet kilkaset z?otych. Jedynym warunkiem braku op?at jest terminowa sp?ata zobowi?zania. Je?li zwrócisz pieni?dze w terminie, b?dziesz zobowi?zany przela? na konto po?yczkodawcy dok?adnie tyle samo, ile po?yczy?e?. Wbrew pozorom po?yczki pozabankowe mog? by? wi?c ta?sze ni? te, oferowane przez banki.

Jakie warunki musi spe?ni? bezrobotny, aby dosta? po?yczk??

Po?yczki dla bezrobotnych dost?pne s? dla wszystkich tych obywateli, którzy mog? ubiega? si? o po?yczk? w praktycznie ka?dej firmie pozabankowej na terenie Polski. S? to:

Po?yczkobiorca, ka?dy bez wyj?tku, zostanie tak?e zweryfikowany w rejestrze BIK lub jednej z baz Biur Informacji Gospodarczej (ERIF, InfoMonitor, KRD). Czasami b?dzie to tylko jedna z baz d?u?ników, bez konieczno?ci zwracania si? do BIK, ale najcz??ciej te rejestry wyst?pi? ??cznie. O ile w niektórych przypadkach firmy po?yczkowe dopuszczaj? niewielkie zaleg?o?ci w BIK lub udziel? po?yczki dla zad?u?onych, zrekompensowanej m.in. wysokimi dochodami, o tyle w przypadku osób bezrobotnych b?dzie trudniej. Dla nich dobra historia kredytowa oraz brak zaleg?o?ci w sp?atach jest spraw? kluczow? i zdecydowanie pomo?e po?yczk? uzyska?.

Jakie dochody bezrobotnych zaakceptuje po?yczkodawca?

Instytucje pozabankowe s? bardziej liberalne, je?li chodzi o ?ród?o dochodu. Inaczej ni? w banku, gdzie wag? przyk?ada si? do stabilnego i d?ugotrwa?ego zatrudnienia (a wi?c g?ównie do umowy o prac? na czas nieokre?lony), po?yczkodawca pozabankowy traktuje ka?dy rodzaj dochodu, jako istotne ?ród?o utrzymania i nie ma problemu, by ka?dy z nich zosta? uj?ty w analizie zdolno?ci po?yczkowej wnioskodawcy.

Ze statusu bezrobotnego nie zawsze b?dzie wynika? to, ?e taka osoba w ogóle nie ma dochodów. Mo?e je czerpa? w inny sposób, niekoniecznie bazuj?c na zatrudnieniu. Do puli dochodowej wpisuj? si? nast?puj?ce ?ród?a pieni??ne:

Po?yczka dla bezrobotnych nie jest jednak kierowana do osób, które dochodów nie maj? i nie maj? te? perspektyw, by je w najbli?szej przysz?o?ci zdoby?. Nawet po?yczki pod zastaw samochodu (np. w firmie Autokapita? czy Motopo?yczka) wymagaj?, by wnioskodawca mia? w miar? stabilne ?ród?o pieni??ne.

Po?yczka dla bezrobotnych – ratalna czy chwilówka?

Chwilówka jest bardzo ?atwo dost?pna, ale z regu?y wymaga wykazania si? nieco wy?sz? zdolno?ci? kredytow? ni? w przypadku po?yczki na raty. Ta druga z regu?y wymaga, by osi?ga? przynajmniej 500 z?otych netto dochodów miesi?cznie. Rzecz jasna przy takich dochodach raczej nie b?d? to kwoty maksymalne, ale nie b?d? to te? kwoty najmniejsze – bardzo du?o zale?y od innych cech po?yczkodawcy, takich jak wspomniana wcze?niej wiarygodno?? kredytowa lub historia sp?at w konkretnej firmie. Zanim zdecyduje si? na tak? po?yczk?, warto zaznajomi? si? z vademecum na temat po?yczek online: „Po?yczki na raty przez Internet. Sprawd?, jakie masz mo?liwo?ci”.

Po?yczka dla bezrobotnych w formie ratalnej b?dzie ?atwiejsza do sp?aty, a wi?c i stanowi? b?dzie mniejsze ryzyko dla samego po?yczkodawcy. Dlatego cz??? firm decyduje si? udziela? po?yczek dla bezrobotnych, ale mo?na spotka? równie? oferty chwilówek. Nie maj?c sta?ego zatrudnienia, mo?na liczy? na finansowanie w LendOn, Ferratum, Tani Kredyt, Soho Credit, Chwilówkomat, Alegotówka, Kasa TAK, Ekspres Kasa.

Po?yczki dla bezrobotnych — na co warto uwa?a?

Nie mo?na zapomnie?, ?e to w?a?nie osoby bezrobotne cz?sto bywaj? w najtrudniejszej sytuacji finansowej. To w?a?nie one, chc?c pozyska? dodatkowe ?rodki, maj? najwi?ksze tendencje do desperackich ruchów i podejmowania nieprzemy?lanych, impulsywnych decyzji. Obietnice uzyskania szybkiej po?yczki bez formalno?ci i dokumentów mog? by? wi?c dla nich ogromn? pokus?. Mo?e si? to okaza? pokus?, która skutecznie zamydli oczy, nara?aj?c na nieuczciwe dzia?ania ze strony oszustów.

Zanim zaci?gniesz szybk? po?yczk? dla bezrobotnych, dok?adnie „prze?wietl” firm? po?yczkow?. Sprawd?, czy jest ona cz?onkiem Polskiego Zwi?zku Instytucji Pozabankowych i czy figuruje na li?cie Komisji Nadzoru Finansowego. Upewnij si? równie?, ?e po?yczkodawca nie obci??y Ci? ?adnymi op?atami przed analiz? wniosku (takie dzia?ania s? bowiem niezgodne z prawem) i nie naliczy wy?szych kosztów, ni? okre?la to ustawa. Je?li masz cho?by cie? w?tpliwo?ci na temat wiarygodno?ci wybranej firmy, nie ryzykuj. Skorzystanie z us?ug „pierwszego lepszego” podmiotu mo?e by? przyczyn? nie tylko strat finansowych, ale równie? frustracji, bezradno?ci i stresu.

Wi?kszo?? chwilówek (ale i znacz?ca cz??? po?yczek na raty) to tak zwane po?yczki na o?wiadczenie, niewymagaj?ce przedstawiania ?adnych dokumentów po?wiadczaj?cych miesi?czne wp?ywy – wystarczy deklaracja dochodowa wnioskodawcy. Mo?e wi?c kusi?, by podrasowa? odrobin? swoj? zdolno?? kredytow?, by mie? jak najwi?ksze szanse na uzyskanie po?yczki.

Cz??? po?yczkodawców, która oferuje po?yczki bez przelewu weryfikacyjnego, ma mo?liwo??, by samodzielnie sprawdzi? dochody wnioskodawcy, uzyskuj?c jednorazowy dost?p do historii transakcji na jego koncie bankowym. Korzystaj?c najcz??ciej z aplikacji Instantor, Kontomatik lub KontoConnect, wgl?d w wyci?g z konta mog? uzyska? firmy takie jak: Halopo?yczka, Wonga, Miloan, Alegotówka, LendOn, MoneyMan lub Zaplo. W ten sposób po?yczkodawca b?dzie móg? ?atwo zweryfikowa? informacje podane we wniosku. Dodatkowo w razie w?tpliwo?ci mo?e poprosi? o weryfikacj? telefoniczn? lub przes?anie odpowiedniego dokumentu.

Po?yczki dla bezrobotnych — konsekwencje braku sp?aty

Je?li jeste? osob? bezrobotn? i chcesz po?yczy? pieni?dze na sp?at? d?ugu lub bie??ce wydatki, upewnij si?, ?e ca?? po?yczon? kwot? zdo?asz zwróci? w terminie. Ju? jeden dzie? opó?nienia mo?e bowiem skutkowa? naliczeniem odsetek za opó?nienie oraz — w przypadku darmowej po?yczki — anulowaniem promocyjnych warunków sp?aty. Przed?u?aj?ca si? zw?oka mo?e nie?? za sob? rozpocz?cie procedury windykacyjnej, przekazanie sprawy do zewn?trznej firmy, specjalizuj?cej si? w egzekwowaniu nale?no?ci lub skierowanie jej na drog? post?powania s?dowego.

A z s?dowej wokandy ju? tylko krok do stresuj?cej i kosztownej egzekucji komorniczej. To jednak nie wszystko. Je?li kwota zad?u?enie wynosi co najmniej 200 z?, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo umie?ci? Twoje dane w rejestrze d?u?ników. Efektem takiego wpisu mog? by? powa?ne problemy z zaci?ganiem kolejnych zobowi?za?, a nawet utrudnienia w realizacji tak prozaicznej czynno?ci, jak podpisanie umowy z operatorem telefonii komórkowej.

Powi?zane tematy

> Jak wybra? po?yczk?
> Chwilówki na dowód
> Chwilówki od 18 lat
> Chwilówki dla studentów
> Po?yczki bez za?wiadcze?
> Chwilówka dla rencisty
> Chwilówki dla emerytów

Zobacz tak?e inne dzia?y

> Jak wybra? po?yczk?
> Po?yczki dla osób zad?u?onych
> Porady naszych ekspertów
> Forum – pytania i porady u?ytkowników
> Przegl?d firm po?yczkowych