Blog

Po?yczka na samochód czy zwyk?a po?yczka na raty. Co wybra??

Posiadanie samochodu bywa czasami konieczno?ci?. Nie ka?dy jednak mo?e pozwoli? sobie na zakup samochodu, bazuj?c wy??cznie na swoich oszcz?dno?ciach. Wiadomo tak?e, ?e wi?ksza kwota wydana na samochód to inwestycja w jego niezawodno?? i brak dalszych, wi?kszych kosztów napraw i rewitalizacji. Dlatego ch?? zakupu samochodu jest cz?stym powodem wnioskowania o po?yczk?. Najcz??ciej, ze wzgl?du na potrzebn? […]

Czytaj całość

Upad?o?? konsumencka na problemy ze sp?at? chwilówki?

Jeste?my spo?ecze?stwem kredytowym i po?yczkowym. Nie tylko my, Polacy, ale tak?e wi?kszo?? ?wiata. Co wi?cej, spo?ecze?stwa kredytowe to tak?e spo?ecze?stwa zaawansowane, wyst?puj?ce w krajach rozwini?tych, co stanowi pewien paradoks, ?e im wi?cej pieni?dzy mamy, tym wi?ksze mamy d?ugi. Zad?u?enie nie zawsze jest sytuacj? powa?n?, ale s? osoby, które w ko?cu popadaj? w stan, w którym […]

Czytaj całość

Przedawnienie chwilówki – czym dok?adnie jest?

Spo?ecze?stwa nastawione na konsumpcyjny tryb ?ycia to równie? spo?ecze?stwa najcz??ciej zaci?gaj?ce chwilówki i najbardziej zad?u?one. Dotyczy to równie? Polski – wed?ug danych BIK pod koniec 2017 roku by?o w Polsce a? 2,5 milionów d?u?ników z ogólnym d?ugiem si?gaj?cym ??cznie 62,3 mld z?otych. Nie ca?e zad?u?enie oczywi?cie dotyczy po?yczek pozabankowych, ale nawet ma?y odsetek tej kwoty […]

Czytaj całość

Przedp?acona karta bankomatowa – Prepaid w banku.

Przedp?acona karta bankomatowa (prepaid) – co to jest i czy warto posiada? ? Wiele banków oferuje tak? kart?, zasada jej dzia?ania jest bardzo zbli?ona do oferty telefonii komórkowej w systemie prepaid. A wi?c otrzymujemy kart?, zasilamy j? dowoln? kwot? i do limitu owej kwoty mo?emy z niej korzysta?. Do karty jest przypisany numer rachunku, tak […]

Czytaj całość

Czy chwilówki mog? by? ta?sze od po?yczki bankowej?

Ogólnie panuje przekonanie ?e szybkie po?yczki pozabankowe potocznie nazywane chwilówkami s? o wiele dro?sze od po?yczek bankowych. Czy jednak w pewnych wypadkach mog? by? ta?sze ? Okazuje si? ?e tak, i to o wiele. Dziwne, aczkolwiek prawdziwe poniewa? do tej pory to po?yczka bankowa by?a zawsze ta?sza. Do niedawna banki nie oferowa?y tzw. szybkich po?yczek, […]

Czytaj całość

Po?yczka Kredyt OK

Zgodnie z zapowiedzi? opisujemy kolejn? ofert? po?yczki pozabankowej. Tym razem nie jest to typowa chwilówka poniewa? mo?na uzyska? po?yczk? na 30 dni, ale otrzyma? mog? j? tak?e osoby z zad?u?eniem komorniczym. Firma która udziela omawianej po?yczki to Kredyt OK. Poni?ej przedstawimy najwa?niejsze informacje na temat po?yczki oferowanej przez Kredyt OK. Ciekawostk? jest to ?e owa […]

Czytaj całość

Po?yczka chwilówka – Ekspres Kasa

Tym razem opiszemy warunki jakie nale?y spe?ni? aby otrzyma? po?yczk? chwilówk? w firmie Ekspres Kasa. Jest to do?? znana na Polskim rynku firma pozabankowa, a pochodzi z Malty. Poni?ej opisujemy najbardziej istotne informacje na temat po?yczki chwilówki w firmie Ekspres Kasa: Minimalna kwota po?yczki – 100 z?otych. Maksymalna kwota po?yczki – 2000 z?otych. Okres trwania […]

Czytaj całość

Utracili?my dokumenty – co robi??

Bardzo cz?sto pojawia si? pytanie co robi? w przypadku utracenia wa?nych dokumentów takich jak dowód osobisty oraz czy kto? mo?e je wykorzysta? na przyk?ad do wy?udzenia kredytu.  W takiej sytuacji do?? wa?ne jest czy dokumenty nam skradziono, czy po prostu je zgubili?my. Postaramy si? wyja?ni? co robi? w takim momencie. Istotne jest to czy dokumenty […]

Czytaj całość

Konta bankowe – czy istniej? w 100% darmowe?

Ostatnimi czasami banki prze?cigaj? si? w ofertach kont bankowych, promuj?c swoje rachunki oszcz?dno?ciowe jako ca?kowicie za darmo, bez op?at itp. Czy jednak istniej? na prawd? ca?kowicie darmowe konta bankowe ?  czy na pewno nic nie b?dziemy p?aci? za posiadanie takiego rachunku ? No có? nie ma co ukrywa? ?e przy obecnej konkurencji na rynku bankowym […]

Czytaj całość

Wy?udzanie hase? do kont bankowych

Ostatnio nasili?o si? wy?udzanie hase? i kodów do kont bankowych przy u?yciu wiadomo?ci przesy?anych na nasz? skrzynk? pocztow?. Nadawc? owych wiadomo?ci rzekomo jest bank w którym posiadamy konto bankowe, ale w rzeczywisto?ci tak nie jest. Jak si? zabezpieczy? przed tego typu wy?udzeniem ? Na pocz?tek opiszmy sposób dzia?ania osób, a raczej przest?pców próbuj?cych wy?udzi? nasze […]

Czytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10