Blog

Po?yczki bez ogranicze? wiekowych – w tych firmach po?yczy ka?dy

Warunek odpowiedniego wieku jest kwesti? bagatelizowan?, je?li przychodzi do wybrania odpowiedniej dla siebie po?yczki. Zazwyczaj pierwszymi zagadnieniami, które przychodz? na my?l s?: dost?pna kwota po?yczki, okres sp?aty, wymagania dotycz?ce zarobków i historii kredytowej oraz oczywi?cie koszty. Dopiero po g??bszych poszukiwaniach okazuje si?, ?e chwilówka mo?e nie zosta? udzielona ze wzgl?du na zbyt niski lub zbyt […]

Czytaj całość

Koszty szybkich po?yczek

Pozabankowe po?yczki internetowe to nie tylko chwilówki. Dla osób, które potrzebuj? wi?kszej kwoty, ale miesi?cznie dysponuj? bud?etem nie pozwalaj?cym na sp?at? du?ej kwoty, po?yczki na raty mog? by? wybawieniem. Warto ju? wcze?niej wiedzie?, które po?yczki maj? najmniejsze wymagania, a które najni?sze koszty. Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? rataln?? Osoby zainteresowane po?yczkami na raty najcz??ciej swoje pierwsze […]

Czytaj całość

Po?yczka odd?u?eniowa – gdzie i na jakich warunkach tak? dostan??

Po?yczka odd?u?eniowa i po?yczka konsolidacyjna – te terminy przydadz? si? osobom, które posiadaj? kilka aktywnych chwilówek i potrzebuj? sp?aci? je w jak najszybszym czasie. Wywi?zanie si? z tych zobowi?za? mo?e by? problematyczne, wi?c wielu klientów firm po?yczkowych zadaje sobie pytanie, w jaki sposób uwolni? si? od d?ugów. Czy dobrym sposobem b?dzie po?yczka odd?u?eniowa? Czym jest […]

Czytaj całość

Po?yczka na wk?ad w?asny kredytu hipotecznego – gdzie i na ile?

W?asne „M” to marzenie wielu m?odych Polaków, na które nie tak ?atwo jest sobie pozwoli?. I to pomimo tego, ?e istnieje przynajmniej kilka projektów „odgórnych” maj?cych wspomóc osoby poszukuj?ce w?asnego k?ta. Pomijaj?c cz??? programów pomocowych na szczeblu samorz?dowym, do niedawna mo?na by?o skorzysta? równie? z „Mieszkania dla M?odych”, które co prawda u?atwia?o nabycie lokum, ale […]

Czytaj całość

Kiedy trafiamy do KRD i jak pozby? si? wpisu?

KRD, czyli Krajowy Rejestr D?ugów, jest jednym z podstawowych rejestrów, w których poddawani weryfikacji s? klienci firm po?yczkowych i jest jednym z polskich Biur Informacji Gospodarczych, do spó?ki z BIG InfoMonitor i Rejestrem D?u?ników ERIF. Cho? obecnie mo?liwe s? chwilówki bez KRD, czyli takie, które udziel? po?yczki d?u?nikowi, nawet je?li znajduje si? w tej bazie, […]

Czytaj całość

Refinansowanie po?yczki – wszystko, co trzeba wiedzie?

Us?uga refinansowania po?yczki nie jest jeszcze dost?pna w ofercie wi?kszo?ci firm i wci?? nie wszyscy maj? poj?cie o tym, w jaki sposób dzia?a. To do?? nowa us?uga, powsta?a jako pok?osie ustawy antylichwiarskiej z 2016 roku i maj?ca na celu zast?pi? standardowe przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki, które po wej?ciu w ?ycie przepisów ustawy mia?o by? ju? […]

Czytaj całość

Po?yczki w du?ych kwotach

Szybkie po?yczki internetowe maj? t? wad?, ?e kwoty, które mo?emy uzyska? nie s? zbyt wygórowane. S? oczywi?cie ratunkiem w najbardziej podbramkowych sytuacjach, ale naprawd? wysokich wydatków nie pokryj?. Du?a kwota, czyli jaka? Przyjmijmy, ?e tak? kwot? jest 10 tysi?cy z?otych i wi?cej. Chocia? firm udzielaj?cych po?yczek pozabankowych jest wiele, a gros z nich oferuje darmowe […]

Czytaj całość

Po?yczki dost?pne o ka?dej porze – gdzie ich szuka??

Co oznacza nag?y wydatek? Co? co musi by? zap?acone od razu i „na ju?”. A je?li to „ju?” wypada w weekend? Albo jest ju? pó?no, a rano gotówka powinna znale?? si? w Twoich r?kach? Wydaje si?, ?e te przypadki najlepiej ze wszystkich wpisuj? si? w kategori? nag?ych wydatków. Rozwi?zaniem tej sytuacji s? internetowe chwilówki, które […]

Czytaj całość

Wyj?cie z zad?u?enia – co, je?li nie po?yczka?

Opuszczenie spirali zad?u?enia jest niezwykle trudne. Nie bez powodu nazywa si? to tak?e p?tl? kredytow? lub po?yczkow?. Cz?sto bywa bowiem tak, ?e jedna po?yczka nap?dza kolejn?. Nie zawsze warto stawia? na kolejn? po?yczk?, by wyj?? z d?ugów, cho? trzeba przyzna?, ?e po?yczki odd?u?eniowe mog? by? pomocne i w wielu przypadkach si? sprawdzaj?. S? one jednak […]

Czytaj całość

Czym jest prowizja rekompensacyjna i czy musz? j? zap?aci??

Tabele op?at i prowizji w firmach po?yczkowych s? czasami zawi?e i skomplikowane, a nie ka?dy posiada szerok? wiedz? na temat wszystkich kosztów, które mo?na ponie?? w zwi?zku z zaci?gni?ciem po?yczki. Warto jest tak? wiedz? posi??? jeszcze przed powstaniem zobowi?zania i dok?adnie czyta? umowy po?yczkowe. Jest to szczególnie wa?ne w przypadku op?at nietypowych i rzadko spotykanych, […]

Czytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10