Blog

Co powinna zawiera? strona internetowa firmy po?yczkowej

Mówi si?, ?e „jak ci? widz?, tak ci? pisz?”, a w dzisiejszych czasach nie ma lepszej wizytówki biznesowej ni? strona internetowa firmy. Jak mo?na si? spodziewa?, dotyczy to równie? ka?dej szanuj?cej si? firmy udzielaj?cej pozabankowych chwilówek lub po?yczek ratalnych. Znaczenie strony internetowej przybiera na wadze tym bardziej, ?e dotyczy ona bezpiecze?stwa finansowego ludzi z nich […]

Czytaj całość

Wcze?niejsza sp?ata po?yczki – jakie s? koszty?

Jednym z podstawowych praw ka?dego po?yczkobiorcy jest mo?liwo?? oddania po?yczki online przed czasem. Je?eli tylko klient firmy po?yczkowej jest w stanie sp?aci? po?yczk? po dwóch tygodniach, zamiast po zak?adanych standardowo 30 dniach, firma nie ma innego wyj?cia, jak mu to umo?liwi?. Jakie firmy oferuj? tak? mo?liwo??? Mo?na powiedzie?, ?e wszystkie – a przynajmniej wszystkie zaufane. […]

Czytaj całość

Rata balonowa w po?yczkach – na czym polega i gdzie mo?na j? znale???

Na rynku dost?pne s? ró?nego rodzaju kredyty i po?yczki, które mog? ró?ni? si? nie tylko warunkami finansowymi, ale równie? sposobem sp?aty. Niezbyt rozpowszechniony jest jeszcze termin „balonowy” w odniesieniu do po?yczek. Najcz??ciej wyst?puje w przypadku po?yczek samochodowych lub po?yczek pod zastaw nieruchomo?ci, czyli ogólnie mówi?c w po?yczkach, która zaci?gane s? w wysokich kwotach. Co w […]

Czytaj całość

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy po?yczkowe

Szybkie po?yczki online s? produktem, które zdoby?o rzesze zwolenników na ca?ym ?wiecie, g?ównie ze wzgl?du na wygod? i ?atwo?? zaci?gni?cia – obywaj? si? bowiem si? bez formalno?ci i bez za?wiadcze?. Jednak?e, zarówno z?o?enie wniosku, jak i potwierdzenie swojej to?samo?ci poprzez przelew weryfikacyjny lub Szybk? Weryfikacj?, prowadzi do tego, ?e firma po?yczkowa jest w posiadaniu kompletu […]

Czytaj całość

Po?yczki z obs?ug? domow? – wady i zalety

Po?yczki internetowe zdoby?y ogromn? popularno??, która – mo?na powiedzie? – przeros?a oczekiwania. Du?a wygoda to g?ówna przyczyna tej popularno?ci, cho? typowa po?yczka online nie jest jedyn?, która mo?e by? zaci?gni?ta bez wychodzenia z domu. Na rynku funkcjonuje kilka firm, które oferuj? pe?n? obs?ug? domow? – pocz?wszy od ustalenia parametrów po?yczki, poprzez podpisanie umowy i wyp?at? […]

Czytaj całość

Kredyt odnawialny czy po?yczka odnawialna?

Zamiennikiem kredytu gotówkowego lub po?yczki coraz cz??ciej staje si? tzw. kredyt odnawialny, czyli otwarta linia kredytowa na koncie bankowym. Najcz??ciej mylony jest ze zwyk?ym debetem, cho? to osobny produkt finansowy. Niemniej jednak, z tego wzgl?du postrzegany jest on jako ?atwa alternatywa dla kredytu gotówkowego lub standardowej chwilówki internetowej. Jak dzia?a kredyt odnawialny? Kredyt odnawialny na […]

Czytaj całość

Gdzie jest najwi?ksza przyznawalno?? po?yczek?

Uzyskawszy odmow? udzielenia kredytu w banku, osoby zainteresowane uzyskaniem finansowania swoje pierwsze kroki kieruj? najcz??ciej w stron? firm po?yczkowych, które maj? zdecydowanie mniejsze wymagania. Panuje przekonanie, ?e instytucje pozabankowe udziel? chwilówki ka?demu, kto si? do nich zg?osi. Tak jednak nie jest – po?yczkobiorca równie? tam jest weryfikowany pod k?tem zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej, a przyznawalno?? […]

Czytaj całość

Odst?pienie od umowy po?yczki – jakie formalno?ci musz? by? spe?nione?

Internetowa chwilówka, ze wzgl?du na jej dost?pno??, bywa zaci?gana pochopnie. Otrze?wienie najcz??ciej przychodzi ju? po podpisaniu umowy. Co wtedy? Wszystkie firmy po?yczkowe i inne instytucje, które udzielaj? po?yczek i kredytów musz? umo?liwi? swoim klientom odst?pienie od umowy po?yczkowej w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia. Taki obowi?zek narzuca na nie ustawa o kredycie konsumenckim […]

Czytaj całość

Pozabankowe po?yczki hipoteczne – czy to si? op?aca?

Je?li chodzi o po?yczanie, to potencjalny po?yczkobiorca ma szerokie pole manewru – mo?e skorzysta? z instytucji bankowej i pozabankowej. S? to dwie ró?ne formy po?yczek, dlatego dobrze, je?li przed podj?ciem decyzji o po?yczce zdob?dzie si? wiedz? na temat obu z nich. Jednak?e, szansa na uzyskanie bardzo wysokiego kredytu w bankach jest ma?a dla wielu osób. […]

Czytaj całość

Czek GIRO – alternatywny sposób wyp?aty po?yczki

Nie tylko chwilówki, ale i pozabankowe po?yczki ratalne najcz??ciej wymagaj? posiadania konta bankowego, by móc z sukcesem zaci?gn?? po?yczk?. Przelew bankowy jest bez w?tpienia najszybsz? i najbardziej wygodn? opcj?, je?li chodzi o wyp?at? gotówki, a bankowo?? elektroniczna do?? skutecznie wypar?a inne sposoby p?atno?ci z obiegu. Na szcz??cie, nie ca?kiem. Nawet tak nowoczesne rozwi?zania jak po?yczki […]

Czytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10