Blog

Automatyczne oszcz?dzanie na koncie bankowym a po?yczka

Oszcz?dzanie jest sztuk? trudn? i przekona?o si? o tym ju? wiele osób, którym pomimo powzi?tego postanowienia nie uda?o si? od?o?y? nawet ma?ej kwoty. Na szcz??cie, coraz wi?cej Polaków my?li o przysz?o?ci i tworzeniu poduszki finansowej zabezpieczaj?cej ich p?ynno?? finansow?. S? to g?ównie ludzie m?odzi, wychowani w duchu nowoczesnych technologii i ?yj?cy z transakcjami bezgotówkowymi za […]

Czytaj całość

Jakich b??dów unika?

Cho? wzi?cie szybkiej chwilówki internetowej nigdy nie by?o tak proste, wci?? mo?na zaobserwowa? do?? niefrasobliwe podej?cie po?yczkobiorców do kwestii po?yczek. Dzieje si? tak mimo tego, ?e edukacja finansowa prowadzona przez same firmy, jak i serwisy tematyczne jest obecnie przyzwoicie rozwini?ta i swoi na naprawd? wysokim poziomie. Kilka prostych zasad, którymi nale?y si? kierowa?, mo?e jednak […]

Czytaj całość

Grupy ryzyka kredytowego w bankach i w firmach po?yczkowych

Ka?da instytucja po?yczaj?ca, bez wzgl?du na to, czy b?dzie to bank, czy firma po?yczkowa stosuje w?asne algorytmy zmierzaj?ce do oszacowania ryzyka zwi?zanego z udzieleniem finansowania. Niemo?liwo?? sp?acenia po?yczki lub kredytu nie jest bowiem sytuacj? niepo??dan? tylko dla po?yczkobiorcy, ale równie? dla po?yczkodawcy. Z tego powodu ka?dy klient wnioskuj?cy o finansowanie jest dok?adnie sprawdzany i w […]

Czytaj całość

RegTech – co oznacza dla po?yczkobiorców i po?yczkodawców?

Szybki i pr??ny rozwój sektora FinTech, wyzwoli? nie tylko g??bszy nadzór w?adzy pa?stwowej nad instytucjami po?yczkowymi, ale te? stworzy? konieczno?? sprawnej i efektywnej administracji i zarz?dzania tym sektorem. Stosowanie mechanizmów regulacyjnych rynku jest wi?c konieczno?ci?. Mechanizmy te musz? polega? na najnowszych technologiach, by spe?nia? wymogi wspó?czesnego, szybko zmieniaj?cego si? rynku finansowego. Takim rozwi?zaniem mo?e by? […]

Czytaj całość

Wpisanie po?yczki w koszty firmy – kiedy i na jakich zasadach?

Przedsi?biorcy, szczególnie ci pomniejsi i pocz?tkuj?cy, ch?tnie redukuj? wydatki ponoszone w zwi?zku z prowadzeniem biznesu, poprzez wpisywanie wydatków firmowych w koszty. Ma to znaczenie wtedy, kiedy chc?, by zmniejszy?a si? wysoko?? podatku dochodowego, szczególnie gdy dopiero rozpoczynaj? dzia?alno?? lub planuj? j? intensywnie rozwija? i wiedz?, ?e oba te rozwi?zania poci?gn? za sob? wysokie nak?ady pieni??ne, […]

Czytaj całość

Lista ostrze?e? publicznych KNF – czego mo?emy si? z niej dowiedzie??

Informacji, które mog? zawa?y? na wyborze odpowiedniej po?yczki online (i nie tylko) warto poszuka? w?ród oficjalnych instytucji pa?stwowych. Jedn? z nich jest Komisja Nadzoru Finansowego, która prowadzi rejestr firm i innych instytucji, których praktyki budz? spore w?tpliwo?ci co do zgodno?ci z polskim prawodawstwem oraz etyk? finansow?. Tutaj znajdziesz aktualn? list? ostrze?e? KNF. Czym jest Komisja […]

Czytaj całość

Przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki. Czy to si? op?aca?

Przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki to opcja, z której po?yczkobiorcy korzystaj? bardzo ch?tnie. Nie zawsze bowiem, pomimo najszczerszych ch?ci, udaje si? sp?aci? po?yczk? w terminie. Popularne chwilówki to w ko?cu nie wi?cej ni? 30, 45 lub w nielicznych przypadkach 60 i 65 dni. Zyskanie na czasie ma w tym wypadku znaczenie kluczowe i w oczach wielu […]

Czytaj całość

Pierwsza na rynku darmowa po?yczka ratalna od Providenta

Dotychczas najwi?ksz? bol?czk? na rynku pozabankowych po?yczek ratalnych by?o to, ?e darmowa po?yczka na raty pozostawa?a jedynie w sferze marze?. O ile wprowadzenie darmowych chwilówek i rozprzestrzenienie si? ich na prawie ka?d? mark? po?yczkow? przyczyni?o si? do rozrostu bran?y, o tyle na po?yczk? rataln? przysz?o nam czeka? bardzo d?ugo. Do teraz. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych […]

Czytaj całość

Opodatkowanie po?yczki od rodziny. Kiedy lepsza jest chwilówka?

Polacy s? tradycjonalistami i wci?? ch?tniej deklaruj? po?yczenie od najbli?szej rodziny lub przyjació? ni? zaci?gni?cie zwyk?ej chwilówki czy po?yczki ratalnej. Najcz??ciej jednak s? to po?yczki nieoficjalne, w formie gotówkowej, które tak naprawd? nie pozostawiaj? ?adnego ?ladu zaistnienia. Jednak?e cz??? osób, kierowana z?ymi do?wiadczeniami lub po prostu ostro?no?ci?, woli podpisa? umow? i za?atwi? wszystkie formalno?ci z […]

Czytaj całość

Po?yczki na sp?at? ZUS – czy to mo?liwe?

Po?yczki internetowe to najcz??ciej tzw. po?yczki konsumenckie, czyli po?yczki udzielane osobom fizycznym. Oferta firm pozabankowych stale si? jednak poszerza i dzi? mog? one zaproponowa? równie? po?yczki dla firm. Zazwyczaj jednak traktowane s? one jako inwestycje i dedykowane wy??cznie na rozwój i zakupy firmowe. Co jednak, je?li jako przedsi?biorca posiadamy zaleg?o?ci w op?acaniu sk?adek ZUS i […]

Czytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10