Blog

Jak zdywersyfikowa? swoje oszcz?dno?ci

Polacy coraz cz??ciej chc? oszcz?dza? i potrafi? robi? to efektywnie, ale tylko niewielka cz??? z nich gromadzi oszcz?dno?ci w inny sposób ni? do przys?owiowej skarpety. Niestety, boimy si? inwestowa? i ulegamy stereotypom, ?e mo?liwe jest to tylko wtedy, kiedy posiada si? du?? ilo?? pieni?dzy. Nie jest to prawda, a inwestowa? bezpiecznie mog? nawet pocz?tkuj?cy inwestorzy. […]

Czytaj całość

Po?yczka na wynajem mieszkania – z jakimi cenami nale?y si? liczy??

O wynajmie mieszka? mówi si? bardzo du?o – tym bardziej ?e, na wzór zachodni, jest to coraz ch?tniej wybierana forma zakwaterowania na sta?e. Niestety, ceny kupna mieszkania (tak na rynku pierwotnym, jak i wtórnym) rosn?, a wraz z nimi, równie? i ceny wynajmu. Problem wzmaga tak?e wi?ksza ni? jeszcze kilka lat temu wewn?trzna migracja Polaków […]

Czytaj całość

Jak rozpozna? piramid? finansow? i nie straci? pieni?dzy?

Poj?cie piramidy finansowej, cho? znane ju? od wielu lat, swoj? druga m?odo?? zyska?o w Polsce za spraw? najpierw Bezpiecznej Kasy Oszcz?dno?ci, a nast?pnie Amber Gold. Za?o?enie dzia?alno?ci tej ostatniej firmy opiera?o si? na wmówieniu jak najwi?kszej ilo?ci ludzi wizji szybkich i bardzo wysokich zarobków. Jaki by? tego efekt – wszyscy wiemy. Cho? s?u?by zwracaj? teraz […]

Czytaj całość

Europejski Nakaz Zap?aty – jak mo?e pomóc wierzycielowi?

?ci?gni?cie nale?no?ci od d?u?nika zwykle nastr?cza wierzycielowi wielu problemów. Ze wzgl?du na to, ?e w post?powaniu polubownym nie ma on mo?liwo?ci zastosowania ?adnych ?rodków przymusu bezpo?redniego, zad?u?enie cz?sto ko?czy si? w s?dzie, a w konsekwencji tak?e w dalszym post?powaniu egzekucyjnym. Sprawa komplikuje si? jednak, kiedy d?u?nik jest obcokrajowcem, gdzie nie si?gaj? uprawnienia polskiego komornika. Z […]

Czytaj całość

Ró?ne marki po?yczkowe, ten sam po?yczkodawca?

Mnogo?? marek po?yczkowych mo?e przyprawi? o zawrót g?owy, zw?aszcza je?li przyjdzie do wyboru tej jednej konkretnej. Spraw? bardzo sprawnie mo?e za?atwi? porównywarka po?yczkowa, która doskonale porówna dost?pno?? kwot, okresów sp?aty i, przede wszystkim, kosztów po?yczki. Uwzgl?dni równie? te darmowe i je?li danemu po?yczkobiorcy zale?y na tym, by kilkukrotnie skorzysta? z chwilówek bez kosztów, powinien on […]

Czytaj całość

Rodzaje rat w kredytach i po?yczkach. Które wybra??

Ogólny koszt po?yczki lub kredytu oraz ich bezproblemowa sp?ata zale?y od wielu czynników, które powinny zosta? dok?adnie przeanalizowane przez przysz?ych kredytobiorców. Osoby, które w poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty lubi? zag??bia? si? w bardziej szczegó?ow? arytmetyk?, powinny zastanowi? si? równie? nad wyborem odpowiedniego systemu ratalnego i rodzaju rat. Najcz??ciej u?ywane s? raty równe, raty malej?ce, oraz sp?ata […]

Czytaj całość

Skanowanie dowodów osobistych – co na ten temat mówi prawo?

Skanowanie lub kserowanie dokumentów to?samo?ci przy podpisywaniu umów z bankiem lub operatorem telekomunikacyjnym nie nale?y do rzadko?ci. Czasami od przes?ania skanu dokumentu uzale?nione jest skorzystanie z promocji, lub nawet w ogóle z us?ug – na zasadzie „wszystko albo nic”. W zwi?zku z tym wielu konsumentów zastanawia si?, czy tak powinno si? robi? i czy jest […]

Czytaj całość

Porozumienie na sp?at? regularn? – czym jest?

D?ug, nawet najmniejszy, nie jest sytuacj? komfortow?. Wi?kszo?? osób borykaj?cych si? z d?ugami chcia?aby je jak najszybciej sp?aci? i pozby? si? ci??aru finansowego i psychicznego. Nie zawsze jednak jest to mo?liwe i bynajmniej nie wynika to ze z?ej woli lub ch?ci ucieczki od odpowiedzialno?ci, a z trudnej sytuacji finansowej i niemo?liwo?ci sp?acenia ca?ej kwoty zobowi?zania […]

Czytaj całość

Scoring kredytowy a scoring w BIK – czym si? ró?ni??

Scoring kredytowy i scoring BIK s? cz?sto ze sob? uto?samiane – i nie jest to do ko?ca praktyka b??dna. Scoring kredytowy bywa bowiem okre?leniem na dzia?ania zmierzaj?ce do punktowej oceny zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej osób staraj?cych si? o kredyt lub po?yczk?, a do tego s?u?y równie? scoring BIK. Rozbie?no?? jednak istnieje, cho? jest delikatna. W […]

Czytaj całość

Kredyt konsumencki a kredyt konsumpcyjny – dlaczego to nie to samo?

Poj?cie kredyt konsumencki mo?e by? dobrze znane osobom, które mia?y ju? do czynienia z po?yczkami online lub po?yczkami bankowymi. Mniej popularn? nazw? jest natomiast kredyt konsumpcyjny, a przez to cz?stokro? uwa?any jest za to?samy z kredytem konsumenckim. S? to jednak dwa ró?ne produkty finansowe, cho? rzeczywi?cie bardzo do siebie w swojej formie podobne. Jakie s? […]

Czytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10