Blog

Przelew weryfikacyjny – co trzeba o nim wiedzie??

Przelew weryfikacyjny jest jednym ze sposobów na to, by w pe?ni wykorzysta? dobrodziejstwa zwi?zane z po?yczkami internetowymi. Dzi?ki niemu chwilówka lub po?yczka na raty mo?e zosta? zaci?gni?ta na odleg?o??, bez wychodzenia z domu. Nie trzeba, tak jak przy kredycie bankowym, stawia? si? w placówce po?yczkodawcy osobi?cie i legitymowa? si? dowodem osobistym. Nic dziwnego, ?e jest […]

Czytaj całość

Po?yczki na 60 dni

Wi?kszo?? firm po?yczkowych oferuje chwilówki na 30 dni. Osoby, które nie b?d? w stanie zwróci? pieni?dzy w ci?gu miesi?ca, mog? si?gn?? po t?, z wyd?u?onym okresem sp?aty. Chwilówki z wyd?u?onym okresem sp?aty to po?yczki, które mo?esz sp?aca? przez 45, 60, 61 lub 65 dni. Wybieraj?c jedn? z nich, zyskasz „dodatkowe” dni na zgromadzenie niezb?dnej do […]

Czytaj całość

Kto musi sp?aci? po?yczk? po rozwodzie?

Nie tylko sam rozwód, ale i podzia? maj?tku to stresuj?ce wydarzenia mog?ce zawa?y? na finansowym losie obojga by?ych ma??onków, tym bardziej, je?eli jeszcze w trakcie ma??e?stwa oboje lub jedno z nich zaci?gn??o zobowi?zanie finansowe. Niesp?acona po?yczka lub kredyt nie mog? zosta? w takiej sytuacji pozostawione same sobie. Pytaniem istotnym jest wi?c to, na kogo spada […]

Czytaj całość

Czym jest zawezwanie do próby ugodowej i jak mo?e pomóc d?u?nikowi?

Zawezwanie do próby ugodowej nie jest do?? cz?sto stosowanym rozwi?zaniem prawnym, je?li chodzi o dochodzenie roszcze?. Niepewno?? powodzenia, a tak?e mo?liwe przed?u?enie procedury windykacji d?ugu prowadz? do tego, ?e wi?ksza cz??? wierzycieli decyduje si? na szybkie z?o?enie pozwu cywilnego, maj?cego prowadzi? do bardziej skutecznej egzekucji komorniczej. Jakkolwiek nie jest to praktyka ca?kiem zaniechana i mo?e […]

Czytaj całość

Zakup nieruchomo?ci z zaj?ciem komorniczym – jak si? przed tym uchroni??

Zakup mieszkania wi??e si? z du?ymi emocjami. W ko?cu jest to jedna z najwa?niejszych decyzji, której skutki b?dzie si? odczuwa? przez wiele lat. Stres towarzysz?cy zakupowi nieruchomo?ci wynika nie tylko z tego, czy rzeczywi?cie nowe mieszkanie lub dom jest najlepszym mo?liwym wyborem, ale jest równie? zwi?zany z ewentualnymi problemami prawnymi, które mog? wynikn?? z zakupu. […]

Czytaj całość

Sytuacja finansowa Polaków w 2018 roku – co z po?yczkami online?

Polski rynek pozabankowy przeby? d?ug? drog?. Od opinii instytucji lichwiarskich i niegodnych zaufania przeszed? transformacj? (rzeczywist? i wizerunkow?) do instytucji nowoczesnych, bezpiecznych i przede wszystkim stanowi?cych dobre rozwi?zanie dla osób poszukuj?cych szybkiego i ?atwego do zaci?gni?cia zobowi?zania. To sprawia, ?e po chwilówk?, a nawet po?yczk? rataln?, zg?aszaj? si? równie? osoby dobrze sytuowane, a same firmy […]

Czytaj całość

Czym jest zbieg egzekucji i jak si? przed nim uchroni??

Niesp?acane po?yczki mog? wywo?a? lawinowo rosn?ce d?ugi zwi?zane z kosztami post?powania windykacyjnego, s?dowego oraz egzekucyjnego. Finalnie, zad?u?enie w banku lub firmie po?yczkowej mo?e sko?czy? si? egzekucj? komornicz?. To trudna sytuacja, ale pozwala na pewne uporz?dkowanie swoich wydatków i lepsze zagospodarowanie domowego bud?etu, tym bardziej ?e komornik ma obowi?zek pozostawi? d?u?nikowi ?rodki do ?ycia i kwot? […]

Czytaj całość

Niewa?ny dowód osobisty: jakie s? szanse na wzi?cie po?yczki online?

Dowód osobisty, który utraci? wa?no??, mo?e powodowa? wiele niedogodno?ci w ?yciu codziennym. Wi?kszo?? formalno?ci mo?e by? jednak za?atwionych za pomoc? za?wiadczenia wystawionego przez lokalny urz?d w?a?ciwy do wydania nowego dokumentu. Nie zawsze jednak za?wiadczenie o wyrabianiu nowego dowodu pozwoli zrealizowa? postawione cele – niewa?ny dowód osobisty mo?e sta? na przeszkodzie w zaci?gni?ciu zobowi?zania finansowego, szczególnie […]

Czytaj całość

Odwrócona hipoteka – wszystko, co trzeba wiedzie?

Kredyt hipoteczny oraz kredyt lub po?yczka pod zastaw hipoteki s? do?? popularnymi produktami finansowymi. Znajomo?? tych form finansowania mo?e by? bardzo przydatna i warto pozna? wszystkie trzy (zobacz artyku? „Kredyt hipoteczny a pozabankowa po?yczka hipoteczna – poznaj ró?nice”). Do repertuaru tych zagadnie? dobrze jest jednak w??czy? kolejne, cho? mniej popularne, zwi?zane z poj?ciem odwróconej hipoteki. […]

Czytaj całość

Po?yczki online a po?yczki w SKOK – gdzie lepiej?

Wi?kszo?? osób, które poszukuj? ?ród?a finansowania zwykle stoi przed wyborem pomi?dzy po?yczk? od rodziny, kredytem w banku a po?yczk? pozabankow?. Ka?da z tych mo?liwo?ci ma spore zalety, które, w zale?no?ci od jego sytuacji finansowej (i nie tylko) zdeterminuj? wybór i umo?liwi? skorzystanie z najlepszego dla po?yczkobiorcy produktu. Kolejn? opcj? do rozwa?enia – troch? pomijan?, ale […]

Czytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10