Blog

Kto sp?aca d?ugi po ?mierci po?yczkobiorcy?

Klient zaci?gn?? po?yczk? w firmie pozabankowej. Niestety, kilka miesi?cy pó?niej zmar? i nie zd??y? sp?aci? swojego zobowi?zania. Dopiero podczas normowania spraw spadkowych wysz?o na jaw, ?e zmar?y mia? jakiekolwiek d?ug. Co dzieje si? z jego niesp?aconym zobowi?zaniem? Czy cz?onkowie rodziny b?d? zmuszeni do sp?aty zad?u?enia po zmar?ym? Jak wygl?da to w ?wietle polskiego prawa? Po?yczka […]

Czytaj całość

Co zrobi?, gdy otrzymali?my monit?

Problemy z terminow? sp?at? zobowi?zania mog? pojawi? si? w najmniej oczekiwanym momencie. Dodatkowe nag?e wydatki, nieprzewidziane sytuacje sprawiaj?, ?e takie k?opoty mog? dotkn?? ka?dego. Zarówno banki, jak i firmy po?yczkowe mog? wys?a? do swoich d?u?ników monity z przypomnieniem o zap?acie zaleg?ego zobowi?zania. Czy takie upomnienie kosztuje? W jakiej formie mo?e zosta? wys?ane? Wys?anie monitu to […]

Czytaj całość

Po?yczka na weksel w praktyce

Zbyt niska zdolno?? kredytowa mo?e by? g?ównym powodem tego, i? otrzymamy odmown? decyzj?, staraj?c si? o po?yczk? lub kredyt. Kiedy firma po?yczkowa pomimo reklamowania si? jako udzielaj?ca wsparcia praktycznie wszystkim, odmówi nam przyznania danego produktu finansowego, z pewno?ci? b?dziemy starali si? znale?? jakie? inne, alternatywne rozwi?zanie. Wówczas na naszej drodze mo?e stan?? po?yczka na weksel. […]

Czytaj całość

Po?yczka na remont – czy to si? op?aca?

Remont mieszkania to odwieczny problem wi?kszo?ci Polaków. Dlaczego? Poniewa? jego koszt zazwyczaj jest wy?szy ni? ich mo?liwo?ci finansowe. Remont wi??e si? z konieczno?ci? poniesienia wysokich nak?adów finansowych, które mog? odbi? si? na domowym bud?ecie. Nic wi?c dziwnego, i? niektórzy tak ch?tnie si?gaj? po wsparcie w postaci po?yczki na remont. Przed przyst?pieniem do zmian w aran?acji […]

Czytaj całość

Czym s? alerty BIK?

Alerty BIK powsta?y po to, aby chroni? przed zaci?gni?ciem po?yczki lub kredytu na nasze dane osobowe przez osoby trzecie. Okazuj? si? szczególnie pomocne w przypadku, gdy kto? ukradnie nasze dokumenty lub te? je zgubimy. Wy?udzenie po?yczek lub kredytów to wci?? ogromny problem, przed którym nie zawsze ?atwo jest si? ustrzec. Szczególnie w przypadku firm po?yczkowych, […]

Czytaj całość

Jak bezpiecznie p?aci? ze e-zakupy?

Nawet 9 na 10 internautów w Polsce korzysta z mo?liwo?ci robienia zakupów online w sklepach internetowych. Dzi?ki ca?odobowej dost?pno?ci stron internetowych mo?emy dokonywa? zamówie? praktycznie przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Jest to szczególnie istotne w przypadku wprowadzanych zmian dotycz?cych ograniczania handlu w niedziel?. Zainteresowanie internautów zakupami online bezpo?rednio zwi?zane jest z rozwojem us?ug […]

Czytaj całość

?yrant – kim jest i jakie ma prawa?

?yrant nazywany jest równie? por?czycielem lub gwarantem. Wed?ug definicji jest to osoba, która potwierdza mo?liwo?? sp?aty danego zobowi?zania finansowego przez innego klienta zaci?gaj?cego kredyt lub po?yczk?. Niemniej jednak w przypadku, gdy po?yczkobiorca przestaje sp?aca? swoje zobowi?zanie, obowi?zek ten spada na ?yranta. Zanim por?czymy komu? po?yczk?, powinni?my wi?c dowiedzie? si?, jakie prawa i obowi?zki ma gwarant. […]

Czytaj całość

Wady i zalety po?yczki online

Po?yczka online to produkt finansowy, po który si?gaj? osoby, szukaj?ce sposobu na pozyskanie dodatkowych ?rodków na nag?y wydatek. Niemniej jednak, jak w ka?dym przypadku, równie? i tutaj ma on swoje wady i zalety. W tym artykule poznasz, jakie s?abe i mocne strony maj? po?yczki udzielane za po?rednictwem Internetu. Jakie zalety ma po?yczka online? Po?yczka online […]

Czytaj całość

Pierwsza i kolejna chwilówka – jakie s? formalno?ci?

Chwilówki, nawet je?li wyst?puj? w ró?nych wariantach, s? produktem prostym i intuicyjnym. Musz? takie by? – po?yczkodawcy musz? by? w stanie zaci?gn?? j? szybko, najcz??ciej w ci?gu kilkunastu minut, bez wychodzenia z domu i bez gromadzenia pliku dokumentów. W kilku s?owach – s? to po?yczki bez formalno?ci. Takie formalno?ci jednak s? – mimo ?e sprowadzone […]

Czytaj całość

RRSO w po?yczkach – jak interpretowa? ten wska?nik?

Je?li chodzi o po?yczki pozabankowe – zarówno chwilówki, jak i po?yczki na raty – najcz??ciej pojawiaj?cym si? s?owem towarzysz?cym jest RRSO. Pojawia si? i na stronie internetowej po?yczkodawcy, w porównywarce po?yczkowej, w analizie oferty, ulotkach, reklamach… dos?ownie wsz?dzie. Czy to oznacza, ?e dla po?yczkobiorcy jest to informacja najwa?niejsza? Je?li tak, to co nale?y wiedzie? o […]

Czytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10