Blog

Czy konsolidacja po?yczek jest mo?liwa?

Zadaniem po?yczek konsolidacyjnych jest sp?ata dotychczasowych zobowi?za?, w przypadku których pojawi?y si? pewne trudno?ci z uregulowaniem ich w terminie. Konsolidacja po?yczek pozabankowych jest jak najbardziej mo?liwa, jednak nie zawsze jest to zadanie proste do wykonania. Czy warto si?gn?? po takie rozwi?zanie w przypadku problemów ze sp?at? zobowi?zania? Czy lepiej znale?? alternatywne wyj?cie z sytuacji? Konsolidacja […]

Czytaj całość

Na czym polega windykacja?

Windykacja dotyka nie tylko osób, które stale zalegaj? ze sp?at? swojego zobowi?zania. Wystarczy jedno opó?nienie w sp?acie, nieop?acony mandat lub inne losowe zdarzenia, by by? „na celowniku” windykatora. Czym jest windykacja? Kim jest wierzyciel, windykator, a kim komornik? Jakie prawa ma windykator? Windykacja – poj?cie i rodzaje Windykacja polega na podj?ciu próby odzyskania przez wierzyciela […]

Czytaj całość

Baza ERIF – jakie informacje si? w niej znajduj??

Wi?kszo?? osób s?ysza?a ju? o bazie BIK. Jej zadaniem jest gromadzenie oraz udost?pnianie informacji o kredytobiorcach i po?yczkobiorcach. Oprócz niej na polskim rynku funkcjonuj? jeszcze BIG, CRIF, KRD oraz ERIF. Czym w?a?ciwie jest baza ERIF? Co warto o niej wiedzie?? Biura informacji gospodarczej i kredytowej – jaka jest ich rola? Biura informacji gospodarczej i kredytowej […]

Czytaj całość

Jak zaoszcz?dzi? pieni?dze na realizacj? planów?

Ka?dy z nas ma jakie? plany – wi?ksze lub mniejsze. Egzotyczna wycieczka, zakup nowego samochodu, skok ze spadochronem… Niestety, ka?dy plan wymaga odpowiednich ?rodków pieni??nych, aby móg? zosta? zrealizowany. Wi?kszo?? Polaków nie mo?e pozwoli? sobie na realizacj? planów z bie??cych wp?ywów. Konieczne jest co najmniej kilkumiesi?czne oszcz?dzanie, aby od?o?y? odpowiedni? sum? na wi?kszy wydatek. Je?eli […]

Czytaj całość

Bud?et domowy – jak go zaplanowa?, aby jednocze?nie oszcz?dza??

Odpowiednie planowanie bud?etu domowego to nie lada wyzwanie. Konieczne jest rozplanowanie ?rodków w taki sposób, aby na wszystko starczy?o pieni?dzy. Mo?e by? to trudne w przypadku ograniczonych wp?ywów do kasy gospodarstwa domowego. W tym wszystkim nie powinni?my jednak zapomina? o konieczno?ci oszcz?dzania pieni?dzy na tzw. czarn? godzin?. Zbudowanie poduszki finansowej zw?aszcza w przypadku ograniczonych ?rodków […]

Czytaj całość

Jak dzia?a moneyback?

Moneyback, czyli zarabianie na wydawaniu. Podobno nie ma nic za darmo (poza chwilówkami za darmo), ale czy aby na pewno? Czy robi?c zakupy, mo?na zarabia? pieni?dze? Okazuje si?, ?e tak! W tym celu wystarczy za?o?y? konto w banku, który oferuje us?ug? moneyback. Konieczne jest regularne p?acenie za zakupy kart?. Podobn? us?ug? jest tak?e cashback oferowany […]

Czytaj całość

Wakacje po?yczkowe – co to jest?

Niespodziewane wydatki czy te? okres wzmo?onych zakupów to czas, w którym mog? pojawi? si? problemy z terminow? sp?at? po?yczki. W takich przypadkach pewnym wyj?ciem z sytuacji s? wakacje po?yczkowe. Us?ug? urlopu od sp?acania kredytu ju? jaki? czas temu wprowadzi?y banki. W ?lad za nimi pod??y?y firmy po?yczkowe, oferuj?c swoim klientom mo?liwo?? odroczenia terminu sp?aty raty […]

Czytaj całość

Po?yczki spo?eczno?ciowe – nowa forma chwilówki?

Po?yczki spo?eczno?ciowe staj? si? coraz bardziej popularnym sposobem na po?yczanie pieni?dzy. Trend ten szczególnie zauwa?alny jest w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. W Polsce po?yczki spo?eczno?ciowe pojawi?y si? w 2008 roku. To produkt finansowy, po który ch?tnie si?gaj? m?odsze osoby. W ostatnich latach zauwa?alny jest p?ynny i szybki rozwój tego produktu finansowego. Czym tak […]

Czytaj całość

Brak konta a mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki

Jednym z warunków przyznania po?yczki w wi?kszo?ci firm po?yczkowych jest konieczno?? posiadania rachunku bankowego. Na polskim rynku dzia?aj? jednak tacy po?yczkodawcy, którzy nie wymagaj? od klienta, aby ten mia? konto w banku. W jaki sposób w takich przypadkach mo?na dosta? pieni?dze? Dlaczego wi?kszo?? firm po?yczkowych wymaga posiadania konta w banku? Istniej? dwa g?ówne powody, dla […]

Czytaj całość

Czy mo?na zaci?gn?? chwilówk? na 500+?

500+ to rz?dowy program, którego g?ównym za?o?eniem by?a pomoc rodzinom wielodzietnym oraz tym, które maj? niewielkie dochody. Nic wi?c dziwnego, i? zacz??y pojawia? si? pytania na temat tego, czy 500+ realnie wp?yn??o na popraw? sytuacji finansowej Polaków oraz zwi?kszy?o ich zdolno?? kredytow?. Temat tego rz?dowego programu poruszany jest w ró?nych bran?ach, równie? i firm dzia?aj?cych […]

Czytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10