Polityka prywatno?ci

Polityka prywatno?ci serwisu fina.newtone.stronazen.pl

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu fina.newtone.stronazen.pl jest Finanovacash.pl ul. Kazimierza Pu?askiego 13/17,62-800 Kalisz.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u?ytkownikach i ich zachowaniu w nast?puj?cy sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urz?dzeniach ko?cowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego:
NetArt Spó?ka Akcyjna S.K.A.
Cystersów 20a
31-553 Kraków

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u?ytkownika.
2. Serwis mo?e zapisa? ponadto informacje o parametrach po??czenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie s? udost?pniane podmiotom trzecim inaczej, ni? za zgod? u?ytkownika.
4. Dane podane w formularzu s? przetwarzane w celu wynikaj?cym z funkcji konkretnego   formularza, np w celu dokonania procesu obs?ugi zg?oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane s? w nast?puj?cych celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
b. utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
c. okre?lania profilu u?ytkownika w celu wy?wietlania mu dopasowanych materia?ów w sieciach reklamowych, w szczególno?ci sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta?e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta?e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
6. Oprogramowanie do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) zazwyczaj domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? zmiany ustawie? w tym zakresie. Przegl?darka internetowa umo?liwia usuni?cie plików cookies. Mo?liwe jest tak?e automatyczne blokowanie plików cookies Szczegó?owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl?darki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno?ci tych firm, aby pozna? zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno?ci Google Analytics
10. Pliki cookie mog? by? wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególno?ci sie? Google, do wy?wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u?ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog? zachowa? informacj? o ?cie?ce nawigacji u?ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach u?ytkownika gromadzonych przez sie? reklamow? Google u?ytkownik mo?e przegl?da? i edytowa? informacje wynikaj?ce z plików cookies przy pomocy narz?dzia: https://www.google.com/ads/preferences/
4. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach u?ytkowników podlegaj? logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s? wykorzystywane wy??cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs?ugi ?wiadczonych us?ug.
2. Przegl?dane zasoby identyfikowane s? poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog? podlega?:

a. czas nadej?cia zapytania,
b. czas wys?ania odpowiedzi,
c. nazw? stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokó? HTTP,
d. informacje o b??dach jakie nast?pi?y przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u?ytkownika (referer link) – w przypadku gdy przej?cie do Serwisu nast?pi?o przez odno?nik,
f. informacje o przegl?darce u?ytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powy?sze nie s? kojarzone z konkretnymi osobami przegl?daj?cymi strony.
4. Dane powy?sze s? wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwisem fina.newtone.stronazen.pl
5. Udost?pnienie danych.

1. Dane podlegaj? udost?pnieniu podmiotom zewn?trznym wy??cznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umo?liwiaj?ce identyfikacj? osoby fizycznej s? udost?pniane wy??czenie za zgod? tej osoby.
3. Operator mo?e mie? obowi?zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa?nionym organom, na podstawie zgodnych z prawem ??da? w zakresie wynikaj?cym z ??dania.
6. Zarz?dzanie plikami cookies – jak w praktyce wyra?a? i cofa? zgod??

1. Je?li u?ytkownik nie chce otrzymywa? plików cookies, mo?e zmieni? ustawienia przegl?darki. Zastrzegamy, ?e wy??czenie obs?ugi plików cookies niezb?dnych dla procesów uwierzytelniania, bezpiecze?stwa, utrzymania preferencji u?ytkownika mo?e utrudni?, a w skrajnych przypadkach mo?e uniemo?liwi? korzystanie ze stron www
2. W celu zarz?dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni?ej przegl?dark? internetow?/ system i post?puj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

Ze wzgl?du na mnogo?? rozwi?za? technologicznych nie jest mo?liwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak okre?li? warunki przechowywania lub uzyskiwania dost?pu do plików Cookies za pomoc? ustawie? wszystkich dost?pnych telekomunikacyjnych urz?dze? ko?cowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urz?dzeniu. Niemniej jednak w wi?kszo?ci przypadku nale?y wybra? opcj? „Narz?dzia” lub „Ustawienia” i tam odszuka? sekcj? odpowiadaj?c? za konfiguracj? ustawie? plików cookies lub za zarz?dzanie prywatno?ci? podczas przegl?dania Internetu. Szczegó?owe informacje dostarcza zwykle producent danego urz?dzenia lub przegl?darki w instrukcji u?ytkowania lub na swojej stronie internetowej.

Dodatkowe Informacje:

Pliki cookies (zwane równie? ciasteczkami) to niewielkie informacje tekstowe, wysy?ane przez serwer WWW i zapisywane po stronie u?ytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domy?lne parametry ciasteczek pozwalaj? na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzy?. Ciasteczka s? stosowane najcz??ciej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagaj?cych logowania, reklam i do monitorowania aktywno?ci odwiedzaj?cych.
Cele przechowywania i uzyskiwania dost?pu do plików cookies: