Kiedy komornik przekracza swoje uprawnienia? I co można z tym zrobić?

Egzekucja komornicza to niestety jedna z najpoważniejszych konsekwencji niespłacenia pożyczki i musi się z nią liczyć każda osoba, która korzysta z usług pozabankowych instytucji oferujących pożyczki online. Sama świadomość tego, jakie będą następstwa niewywiązania się ze zobowiązania finansowego może działać stymulująco i motywująco. Taka wiedza pomoże również w uzmysłowieniu sobie, że dłużnik również ma prawa i w razie ich pogwałcenia może ich dochodzić w instytucjach do tego wyznaczonych.

Jakie są prawa materialne dłużnika?

Działalność komorniczą szczegółowo reguluje ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Wyznacza ona nie tylko zakres działania komornika, ale również jego obowiązki. Podstawową zasadą egzekucji komorniczej jest to, że powinna być ona przeprowadzona w sposób ludzki. Co to oznacza? Dłużnik nie może zostać pozbawiony możliwości dalszej egzystencji, czyli nie może pozostać bez środków do życia, które zapewniłyby mu przynajmniej minimum socjalne. Co więcej, egzekucja musi również zostać przeprowadzona w sposób nieurągający godności ludzkiej (np. pozbawienia go przedmiotów osobistych).

W związku z tym komornik może zająć:

Egzekucji komorniczej nie podlegają:

Nie zawsze musimy wpuszczać komornika

Wspomniana wcześniej ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (art.814) mówi, iż komornik może zarządzić otworzenie mieszkania i zażądać dostępu do wszystkich jego pomieszczeń, a także przeszukać znajdujące się w nich rzeczy. Co ważne, komornik może wejść do mieszkania nawet siłowo, jeżeli jego właściciel nie chce otworzyć drzwi i może także do tego celu wezwać ślusarza. Jest uprawniony nawet do przeszukania osobistego, o ile istnieje podejrzenie, że właśnie w ten sposób dłużnik chciałby ukryć cenne przedmioty. Musi jednak mieć do tego odpowiedni nakaz sądowy i zapewnić, że przeszukanie dłużnika będzie wykonywała osoba tej samej płci.

Nie ma wątpliwości, że uprawnienia komornika w tej kwestii są spore. Podlegają jednak ograniczeniom i warto wiedzieć, że wymienione czynności nie mogą nastąpić tylko w dniach jego urzędowania oraz w soboty w godzinach 7:00-21:00. Niedopuszczalne jest przyjście komornika w niedzielę, święta lub poza tymi godzinami i w takich przypadkach na dłużniku nie ciąży żaden obowiązek otworzenia drzwi komornikowi. Nadużyciem i jawnym złamaniem prawa będzie również sytuacja, gdy komornik zdecyduje się na wejście przymusowe.

Na co dłużnik może złożyć skargę?

Jak złożyć skargę na komornika?

Skargą na czynności komornicze powinien zająć się sąd właściwy dla danego komornika, a stosowny wniosek należy wnieść w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty wystąpienia uchybienia lub od daty dowiedzenia się o tym uchybieniu (pamiętajmy, że komornik może wejść do mieszkania pod naszą nieobecność).

Pismo zawierające skargę nie ma jednolitego wzoru, ale dla jasności powinno zawierać pewne elementy, które w sposób oczywisty wskazują na jego charakter. Będą to: strony postępowania, opis zaskarżanej czynności, prośba o uchylenie konkretnej czynności, sygnatura akt komorniczych. Wniosek taki powinien być sporządzony w odpowiedniej ilości kopii – dla każdej ze stron oraz dla komornika. Niestety, wniesienie skargi na komornika jest płatne w wysokości 100 złotych, ale można wystąpić o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty.