Sytuacja finansowa Polaków w 2018 roku – co z po?yczkami online?

Polski rynek pozabankowy przeby? d?ug? drog?. Od opinii instytucji lichwiarskich i niegodnych zaufania przeszed? transformacj? (rzeczywist? i wizerunkow?) do instytucji nowoczesnych, bezpiecznych i przede wszystkim stanowi?cych dobre rozwi?zanie dla osób poszukuj?cych szybkiego i ?atwego do zaci?gni?cia zobowi?zania. To sprawia, ?e po chwilówk?, a nawet po?yczk? rataln?, zg?aszaj? si? równie? osoby dobrze sytuowane, a same firmy po?yczkowe mog? stanowi? konkurencj? dla banków. Trzeba si? jednak liczy? z tym, ?e stopniowo poprawia si? równie? sytuacja finansowa Polaków i ich zadowolenie z tego powodu. Czy w takim razie nale?y liczy? si? albo ze zmniejszaj?c? si? liczb? udzielanych po?yczek, albo ze zmian? warunków?

„Zadowalaj?ce” – tak Polacy oceniaj? swoje finanse

Je?li chodzi o finanse, 2018 rok nale?a?oby okre?li? mianem optymistycznego. Takie wnioski mo?na wyci?gn?? z bada? opinii spo?ecznej przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia (maj, 2018). Wed?ug nich a? 1/3 Polaków jest zadowolona ze swojej sytuacji finansowej, a drugie tyle przyznaje, i? ich pozycja materialna zdecydowanie poprawi?a si? w ci?gu ostatniego roku. Nie mniej optymistyczne jest kolejne 39% Polaków, którzy maj? widoki na popraw? w ci?gu najbli?szych dwunastu miesi?cy – uwa?aj?, ?e w tym czasie mog? liczy? na podwy?k?. Co istotne, najbardziej zadowolon? ze swojego bud?etu grup? spo?eczn? s? osoby m?ode, znajduj?ce si? w przedziale wiekowym 35-44 lata. To w?a?nie oni stanowi? zarazem najliczniejsz? grup? po?yczkobiorców korzystaj?cych z po?yczek pozabankowych.

Cho? s? to tylko mniej lub bardziej miarodajne odczucia respondentów (1000 osób), wska?niki gospodarcze pokazuj?, ?e nie musz? by? to nadzieje bez pokrycia. Co, prawda Polski rynek pracy nie do ko?ca jest jeszcze rynkiem pracownika, ale bez w?tpienia koniunktura wykazuje wzrost – stopa bezrobocia w pierwszym kwartale tego roku wynios?a tylko 6,6%, co mo?e podnosi? ogólne zadowolenie spo?eczne i p?yn?ce z tego korzy?ci finansowe.

Jak radzi sobie rynek po?yczek pozabankowych?

Wielu prorokowa?o, ?e po?yczki pozabankowe zmieni? si? na niekorzy?? ju? po wej?ciu w ?ycie tzw. ustawy antylichwiarskiej w 2016 roku, która ograniczy?a maksymaln? wysoko?? kosztów, które mog? by? zwi?zane z jedn? po?yczk?. Mimo tego, ?e takie regulacje wp?yn??y na zaostrzenie warunków przyznawania po?yczek i ograniczy?y funkcjonowanie tzw. po?yczek bez BIK czy po?yczek dla zad?u?onych, nie spad?y ogólne obroty finansowe firm po?yczkowych. Wystarczy powiedzie?, i? zysk w?a?ciciela jednych z najpopularniejszych marek po?yczkowych – Vivus i Zaplo – w 2017 roku si?gn?? prawie 450 milionów euro, z czego ¼ pochodzi?a z Polski. To oznacza, ?e Polacy s? jednym z najch?tniej zaci?gaj?cych po?yczki narodów.

Czy mo?e to zmieni? polepszaj?ca si? sytuacja materialna? Je?li wierzy? ogólnym statystykom, najbardziej zad?u?onymi spo?ecze?stwami s? te najbogatsze – wynika to przede wszystkim z faktu, ?e im bogatsze spo?ecze?stwo, tym bardziej rozwija si? w nim konsumpcjonizm i tym wi?ksze s? zarówno jego potrzeby, jak i mo?liwo?ci poszukiwania dodatkowego finansowania. Tym bardziej ?e, jak zosta?o wspomniane wcze?niej, coraz bardziej zwraca si? uwag? na zdolno?? kredytow? po?yczkobiorców. Do podobnych wniosków dosz?a tak?e firma Kruk (2017), z której wewn?trznych bada? wynika, i? to osoby bogatsze maj? wi?ksze problemy z zad?u?eniem (czyli zaci?gaj? wi?cej po?yczek), ni? ci, którzy statystycznie zarabiaj? najmniej.

Po?yczki ratalne coraz bardziej po??dane?

Niegdy? rynek po?yczek pozabankowych kojarzony by? g?ównie z tzw. chwilówkami, czyli szybkimi po?yczkami w niewygórowanych kwotach z bardzo krótkim – najcz??ciej nieprzekraczaj?cym 30 dni – okresem sp?aty. To jednak, mo?na powiedzie?, zmienia si? wraz z potrzebami po?yczkobiorców. Tymi s? przede wszystkim du?e dost?pne kwoty, zdecydowanie wi?ksze ni? te, które mog? zaoferowa? standardowe chwilówki. Dzi? nikogo nie dziwi ju? to, ?e kwoty po?yczek pozabankowych mog? si?ga? kilkana?cie, a nawet 20 tysi?cy z?otych (np. w Wonga, Fellow Finance, Hapi Po?yczki). Powodem tego jest nie tylko to, i? Polacy przywykli ju? do po?yczek internetowych, ale równie? i to, ?e coraz rzadziej po?yczaj? ma?e, kilkuset z?otowe kwoty na bie??ce wydatki. Wydatki przesun??y si? nieco na potrzeby niepodstawowe – wycieczki czy sprz?t elektroniczny, które kosztuj? wi?cej.

Walka o klienta trwa

Wbrew pozorom, dobrym klientem dla firmy po?yczkowej jest wzbogacaj?cy si? po?yczkobiorca. Przede wszystkim, taka osoba b?dzie bardziej sk?onna do tego, by po?yczy? wy?sze kwoty (wi?c i zyski z odsetek b?d? wy?sze), ale te? z wi?kszym prawdopodobie?stwem sp?aci ca?? po?yczk? w terminie. Klient o niestabilnej i z?ej sytuacji finansowej jest dla firmy po?yczkowej zupe?nie niezyskowny i wcale nie oznacza, ?e firma zarobi wi?cej na odsetkach karnych za zw?ok?. Wr?cz przeciwnie – klient niesp?acaj?cy to strata kapita?u i najcz??ciej odzyskanie tylko kilkunastu procent kwoty po?yczki za sprzedanie d?ugu.

W zwi?zku z tym po?yczkobiorcy prze?cigaj? si?, aby klienta atrakcyjnego przyci?gn??. Darmowe chwilówki s? ju? standardem, wi?c trzeba i?? o krok dalej. W ten sposób, od kilku miesi?cy klienci firm po?yczkowych mog? liczy? nawet na darmowe po?yczki ratalne. Co prawda, te wyst?puj? w do?? szcz?tkowych kwotach, ale by? mo?e jest to tylko pocz?tek.