Po?yczki online a po?yczki w SKOK – gdzie lepiej?

Wi?kszo?? osób, które poszukuj? ?ród?a finansowania zwykle stoi przed wyborem pomi?dzy po?yczk? od rodziny, kredytem w banku a po?yczk? pozabankow?. Ka?da z tych mo?liwo?ci ma spore zalety, które, w zale?no?ci od jego sytuacji finansowej (i nie tylko) zdeterminuj? wybór i umo?liwi? skorzystanie z najlepszego dla po?yczkobiorcy produktu. Kolejn? opcj? do rozwa?enia – troch? pomijan?, ale wci?? wa?n? – jest po?yczka w Spo?ecznej Kasie Oszcz?dno?ciowo-Kredytowej, czyli w popularnym SKOK-u. Czy warto zastanowi? si? nad takim wyborem?

Czym s? SKOK-i?

Cho? wi?ksza cz??? osób zna poj?cia Spo?ecznej Kasy Oszcz?dno?ciowo-Kredytowej, niewiele osób zdaje sobie spraw? z tego, jak funkcjonuj?, pomimo tego, ?e mog? one pochwali? si? ponad dwudziestoletni? histori? dzia?alno?ci w Polsce i skupiaj? ponad 2,5 miliona Polaków.

Co niezwyk?ego jest w SKOK-ach? Odmienno?ci tych instytucji polega na tym, ?e ich dzia?alno?? opiera si? na wspólnocie spó?dzielczej. SKOK-i w rzeczywisto?ci tworz? ich cz?onkowie – s? wi?c zarazem ich klientami, jak i wspó?w?a?cicielami. Aby skorzysta? z us?ug oferowanych przez Kasy, czyli mo?liwo?ci z?o?enia depozytu czy zaci?gni?cia po?yczki, nale?y najpierw by? cz?onkiem SKOK-u i wykupi? przynajmniej jeden udzia? oraz wnie?? tak zwany wk?ad w?asny. Na szcz??cie, nie jest to mo?liwo?? zarezerwowana wy??cznie dla wybranych, nie jest te? kosztowna (koszt to oko?o kilkudziesi?ciu z?otych za udzia? oraz za wk?ad cz?onkowski), ani nie zajmuje du?o czasu. Inaczej jest w przypadku banków czy po?yczek online, gdzie osoba zaci?gaj?ca zobowi?zanie jest po prostu klientem i nie musi uiszcza? ?adnych op?at wst?pnych.

Na jakie warunki mo?na liczy? w SKOK-ach?

SKOK-i, b?d?ce swoistym pomostem pomi?dzy bankami a firmami po?yczkowymi, maj? ró?norodn? ofert?. Pocz?wszy od tradycyjnie rozumianego kredytu, poprzez po?yczki konsolidacyjne i refinansuj?ce, a sko?czywszy na szybkich po?yczkach bez za?wiadcze? (ale odmiennych od szybkich po?yczek online!). Nale?y równie? wspomnie? tak?e o produktach uto?samianych wy??cznie z bankami, a niedost?pnymi w pozabankowych firmach po?yczkowych: kontach osobistych, kartach p?atniczych, lokatach.

Co wi?cej, po?yczki w SKOK-u s? do?? atrakcyjne – nie dorównuj? mo?e ofertom bankowym, ale nazwanie ich drogimi te? by?oby przesad?. Finalny koszt finansowania mo?e jednak zale?e? od tego, ile udzia?ów posiada wnioskodawca i jak d?ugo jest cz?onkiem spó?dzielni.

Szybka po?yczka bez za?wiadcze? dost?pna równie? w SKOK-u?

To prawda, ?e po?yczka bez za?wiadcze? dost?pna jest nie tylko w firmie po?yczkowej. Równie? w SKOK-u, je?li nie chce si? traci? czasu na zdobywanie za?wiadczenia od pracodawcy, mo?na liczy? na finansowanie. Istniej? jednak spore ró?nice.

Przede wszystkim, przy po?yczce w firmie pozabankowej, po?yczkobiorca nie musi wychodzi? z domu, ani fatygowa? si? do oddzia?u firmy. Poza tym wi?kszo?? po?yczek online jest na o?wiadczenie – wystarczy, ?e wnioskodawca wpisze miejsce pracy oraz wysoko?? miesi?cznych dochodów. Oczywi?cie nie oznacza to, ?e mo?na we wniosku k?ama? – wszystkie informacje s? weryfikowane, a za fa?szywe o?wiadczenie mo?e grozi? odpowiedzialno?? karna. Cz??? firm, korzystaj?cych z Szybkiej Weryfikacji typu Instantor, potwierdzi zarobki wyci?giem z konta, ale nie b?d? to wszystkie firmy.

W przypadku szybkiej po?yczki bez za?wiadcze? w SKOK-u, jest ona mo?liwa tylko wtedy, je?eli po?yczkobiorca nie tylko jest cz?onkiem spó?dzielni, ale te? posiada tam rachunek oszcz?dno?ciowy. Zdolno?? kredytowa zostanie wtedy ustalona na podstawie regularnych wp?ywów wynagrodzenia na konto.

Po?yczka online czy po?yczka w SKOK-u?

Po?yczka w SKOK-u b?dzie ta?sza ni? w instytucji pozabankowej, ale jak wskazali?my w poprzednich akapitach – pozbawiona b?dzie wi?kszo?ci z zalet po?yczki internetowej: szybko?ci i wygody. Co wi?cej, w SKOK-ach bardziej rygorystycznie liczona jest zdolno?? kredytowa, i konieczna jest dobra historia kredytowa. W przypadku po?yczek online te parametry równie? s? wa?ne, ale po?yczkobiorcom cz?sto oferuje si? tak?e po?yczki bez BIK, a nawet po?yczki bez KRD. Niestety, w przypadku SKOK-u nie b?dzie równie? mo?liwa po?yczka darmowa. Nawet po?yczka bez za?wiadcze? b?dzie oprocentowana, podczas gdy darmowa chwilówka pozabankowa jest ju? w?a?ciwie standardem.

SKOK-i maj? si? gorzej

W ostatnich kilku latach upad?o ju? kilkana?cie SKOK-ów. Na pocz?tku tego roku pad?o na SKOK Wybrze?e. O ile depozyty z?o?one w Kasie zostan? zwrócone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o tyle cz?onkowie i tak mog? ponie?? konsekwencje finansowe. Dotyczy to równie? i tych, którzy kiedy? brali po?yczk? w SKOK-u, dawno ju? j? sp?acili i o ca?ej sprawie zapomnieli. Ma to zwi?zek z tym ?e aby skorzysta? z mo?liwo?ci finansowania, nale?y wykupi? przynajmniej jeden udzia?. Je?li wi?c dojdzie do upad?o?ci Kasy, odpowiedzialno?? za zaci?gni?te zobowi?zania ponios? wszyscy cz?onkowie, którzy nie tylko s? klientami, ale tak?e i wspó?w?a?cicielami odpowiadaj?cymi za ewentualne straty. Wynika to z ustawy o spó?dzielczych kasach oszcz?dno?ciowo kredytowych, zgodnie z któr? „straty bilansowe kas pokrywane s? z funduszu zasobowego, a w cz??ci przekraczaj?cej fundusz zasobowy z funduszu udzia?owego”. Chc?c unikn?? ewentualnych problemów z pó?niejszym poci?gni?ciem do odpowiedzialno?ci finansowej, warto po sp?aceniu po?yczki w SKOK-u wycofa? swój udzia?.