Po?yczka na remont – czy to si? op?aca?

Remont mieszkania to odwieczny problem wi?kszo?ci Polaków. Dlaczego? Poniewa? jego koszt zazwyczaj jest wy?szy ni? ich mo?liwo?ci finansowe. Remont wi??e si? z konieczno?ci? poniesienia wysokich nak?adów finansowych, które mog? odbi? si? na domowym bud?ecie. Nic wi?c dziwnego, i? niektórzy tak ch?tnie si?gaj? po wsparcie w postaci po?yczki na remont.

Przed przyst?pieniem do zmian w aran?acji swojego mieszkania, warto sporz?dzi? dok?adny kosztorys. W ten sposób okre?limy, ile mniej wi?cej pieni?dzy powinni?my przygotowa? na remont. Je?eli takiego wydatku nie mo?emy zrealizowa? z oszcz?dno?ci, z pewno?ci? zaczniemy szuka? dodatkowej alternatywy. Mo?e si? ni? okaza? szybka po?yczka online. Jednak podobnie jak i wszystkie inne produkty, ma ona swoje zalety i wady.

Jakie s? zalety chwilówki na remont?

Szybka po?yczka online mo?e by? dodatkowym zastrzykiem gotówki, który pomo?e nam w realizacji planów remontowych. Wiele osób si?ga po ni? w trakcie remontu, gdy okazuje si?, ?e pieni?dze z oszcz?dno?ci zacz??y si? ko?czy?. W?ród najwi?kszych zalet po?yczek online wyró?nia si?:

Jakie s? wady chwilówki na remont?

Po?yczka na remont ma tak?e swoje s?abe strony. Zanim klient zdecyduje si? na z?o?enie wniosku, powinien pozna? wszystkie wady tego produktu finansowego. W?ród nich wymienia si? przede wszystkim:

Gdzie szuka? szybkiej po?yczki na remont?

Na polskim rynku firm pozabankowych dzia?a coraz wi?cej podmiotów oferuj?cych szybkie po?yczki online. Dobrze jest porówna? ze sob? kilka ofert pod k?tem:

W celu porównania ze sob? atrakcyjno?ci chwilówek mo?na skorzysta? z dost?pnych rankingów po?yczek online. Cz?sto towarzysz? im opinie klientów, którzy korzystali z us?ug danego po?yczkodawcy.

Po?yczka ratalna a remont – czy warto?

Chwilówki stanowi? pomoc finansow? dla osób, które s? w stanie sp?aci? po?yczone pieni?dze w krótkim czasie (maksymalnie do 60 dni). Alternatyw? dla nich s? po?yczki ratalne. Oferuje je coraz wi?cej firm pozabankowych. Niektóre podmioty udzielaj? po?yczek nawet do kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych. Przyk?adem jest Rapida Money, która oferuje nawet do 25000 z?otych. Zobowi?zanie to mo?e by? roz?o?one na 12, 24, 36 lub 42 raty. Taka kwota z pewno?ci? wystarczy na wi?kszy remont. Roz?o?enie na tak wiele rat sprawi, ?e po?yczkobiorcy b?dzie ?atwiej sp?aci? ca?o?? zad?u?enia w terminie.

Oferty po?yczek ratalnych równie? nale?y porówna? pod wzgl?dem tych samych elementów, co wymienionych powy?ej dla chwilówek. Tak?e i w tym przypadku pomocne mog? okaza? si? rankingi po?yczek online.

Darmowa po?yczka na remont – czy to mo?liwe?

Wszystko uzale?nione jest od tego, jak? kwot? chcemy otrzyma?. Darmowe chwilówki oferowane s? dla nowych klientów. Ich wysoko?? to zazwyczaj 3000 z?otych, które nale?y odda? w ci?gu 30 dni. Niektóre podmioty mog? oferowa? wy?sze kwoty. Tak jest mi?dzy innymi w przypadku Szybka Gotówka. Po?yczkodawca daje mo?liwo?? po?yczenia 6000 z?otych na okres 65 dni.

A co zrobi?, je?eli w trakcie remontu oka?e si?, ?e szacowane przez nas koszty prac i materia?ów s? wi?ksze? Wówczas najlepiej skorzysta? z oferty firmy po?yczkowej Wonga, która oferuje mo?liwo?? dobrania pieni?dzy, zanim sp?acona zostanie ca?o?? poprzedniej po?yczki.

A mo?e kredyt bankowy na remont mieszkania?

W wielu przypadkach bank oferuje udzielenie kredytu o wy?szej warto?ci ni? po?yczka od firmy po?yczkowej. W tym jednak przypadku konieczne jest dope?nienie wi?kszej ilo?ci formalno?ci oraz posiadanie odpowiedniej historii i zdolno?ci kredytowej. Banki maj? w swej ofercie równie? kredyty na mieszkanie czy te? budow? domu. S? wi?c doskona?ym sposobem na spe?nienie marzenia o w?asnym mieszkaniu lub domu.

Banki oferuj? tak?e tak zwany kredyt odnawialny. Firmy po?yczkowe tak?e maj? taki produkt w swojej ofercie – mowa o linii po?yczkowej. Odnawialno?? polega na tym, i? klient ma sta?y dost?p do dodatkowych ?rodków. Mo?e z nich korzysta? w dowolnej chwili. Po sp?acie zad?u?enia, kredyt odnawia si?, a klient mo?e ponownie z niego skorzysta?. Podobnie dzia?a karta kredytowa. Dost?pne na niej pieni?dze mo?na wykorzysta? na dowolny cel. Op?aty zostaj? za? naliczone, dopiero gdy po raz pierwszy u?yjemy karty.

Remont mieszkania zazwyczaj wymaga pozyskania dodatkowych ?rodków. Nie wszystko da si? zaplanowa? oraz op?aci? z oszcz?dno?ci. Ka?da osoba, która chce pozyska? dodatkowe pieni?dze na ten cel, powinna jednak wybra? produkt finansowy, który jest dopasowany do jej potrzeb oraz mo?liwo?ci finansowych.