Kredyt konsumencki a kredyt konsumpcyjny – dlaczego to nie to samo?

Poj?cie kredyt konsumencki mo?e by? dobrze znane osobom, które mia?y ju? do czynienia z po?yczkami online lub po?yczkami bankowymi. Mniej popularn? nazw? jest natomiast kredyt konsumpcyjny, a przez to cz?stokro? uwa?any jest za to?samy z kredytem konsumenckim. S? to jednak dwa ró?ne produkty finansowe, cho? rzeczywi?cie bardzo do siebie w swojej formie podobne. Jakie s? podstawowe ró?nice mi?dzy nimi?

Kredyt konsumencki opisuje prawo

Dwa bardzo podobne s?owa opisuj?ce te dwa rodzaje kredytów maj? ró?n? etymologi?. Pierwszy z nich, kredyt konsumencki swoje znaczenie bierze od osoby, która jest uprawniona do zaci?gni?cia zobowi?zania, czyli konsumenta. Drugi natomiast skupia si? na tym, na co przeznaczone s? pieni?dze – czyli na konsumpcj?.

Jako ?e prawo nie mo?e nakaza? konsumpcji takich czy innych dóbr, ale mo?e regulowa? dost?pno?? produktów finansowych dla poszczególnych osób (czyli wnioskodawców spe?niaj?cych odpowiednie kryteria), pa?stwowo regulowany jest jedynie kredyt konsumencki. Opisuje go ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Wed?ug niej, taki rodzaj kredytu udzielany jest konsumentom w wysoko?ci nieprzekraczaj?cej 255 550 z?otych.

Jakie s? prawa i obowi?zki konsumenta?

Ustawa o kredycie konsumenckim szczegó?owo ustala zakres obowi?zków i stron umowy kredytowej. Do najwa?niejszy praw konsumenta nale??:

Ustawa o kredycie konsumencki zosta?a wprowadzona zarówno dla ochrony przed instytucjami finansowymi, ale i dla ochrony przed nimi samymi. Z jednej strony – zapobiega nadu?yciom i ukrywaniu kosztów, z drugiej – ogranicza ryzyko nadmiernego zad?u?ania si? konsumentów, nak?adaj?c na kredytodawc? obowi?zek zbadania zdolno?ci kredytowej.

Kredyt konsumpcyjny jest wy??cznie nazw? umown?

Kredyt konsumencki nie ma prawnego umocowania ani oficjalnej definicji. Termin ten wyja?nia si? wy??cznie w wewn?trznej klasyfikacji kredytów, by wyodr?bni? ich pewne rodzaje. G?ówna ró?nica pomi?dzy kredytem konsumenckim a konsumpcyjnym polega przede wszystkim na tym, na jaki cel spo?ytkowane zostan? pieni?dze. Kredyt konsumencki b?dzie wi?c najcz??ciej kredytem celowym, czyli zaci?ganym w celu zakupu konkretnej rzeczy. Pieni?dze z kredytu konsumpcyjnego s? oddawane do dyspozycji konsumenta, a ten mo?e wyda? je w sposób, który mu najbardziej odpowiada. Jakkolwiek, kredyt konsumpcyjny traktowany jest jako rodzaj kredytu konsumenckiego (bo zaci?ga je nie kto inny, jak konsument) i w takim samym stopniu podlega od pod zapisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Z tego wynika, ?e nie ka?dy kredyt konsumencki b?dzie kredytem konsumpcyjnym, ale ka?dy kredyt konsumpcyjny b?dzie kredytem konsumenckim.

Je?eli chcesz dowiedzie? si? czym dok?adnie jest kredyt konsumpcyjny oraz gdzie mo?esz go wzi?? przeczytaj artyku?: https://chwilowo.pl/wiedza/kredyt-konsumpcyjny/.

Po?yczki online – kredyt konsumencki czy konsumpcyjny?

Wi?kszo?? osób naby?a ju? ?wiadomo?? tego, ?e pozabankowe firmy po?yczkowe nie s? uprawnione do udzielania kredytów, które to le?? w gestii wy??cznie banków lub Spó?dzielczych Kas Oszcz?dno?ciowo-Kredytowych, czyli popularnych SKOK-ów. Jednak?e, je?li chodzi o terminologi?, w ustawie z 2011 roku zosta?a ona rozci?gni?ta tak?e na inne produkty finansowe. W zwi?zku z tym, za umow? o kredyt konsumencki uwa?a si?:

Wida? wi?c, ?e równie? po?yczki online w ?wietle prawa uwa?ane s? za kredyt konsumencki. Musz? przez to by? zgodne z normami zawartymi w ustawie, zw?aszcza dotycz?cymi praw i obowi?zków obu stron. Wszelkie w?tpliwo?ci dotycz?ce po?yczki rozstrzygane s? w?a?nie tymi przepisami lub te? przepisami wynikaj?cymi z Kodeksu Cywilnego.

Mo?na je jednak uzna? tak?e za kredyt konsumpcyjny – w ko?cu zaci?gni?cie chwilówki lub po?yczki ratalnej online nie b?dzie wymaga?o od wnioskodawcy podania konkretnego celu zobowi?zania. Firma po?yczkowa nie tylko nie zapyta o to (a je?li to zrobi, to wy??cznie do celów statystycznych), ani te? nie rozliczy z tego, w jaki sposób konsument wyda? pieni?dze. Po?yczka pozabankowa b?dzie wi?c tym zarówno jednym, jak i drugim.

Wyj?tkiem s? jednak po?yczki celowe, np. pod zastaw samochodu. W firmach takich jak Motopo?yczka czy Autokapita? mo?liwe jest zaci?gni?cie po?yczki na zakup samochodu pod warunkiem, ?e ustanowi si? na nim przew?aszczenie. W tym przypadku po?yczka b?dzie co prawda kredytem konsumenckim, ale nie b?dzie kredytem konsumpcyjnym.