Przedp?acona karta bankomatowa – Prepaid w banku.

Przedp?acona karta bankomatowa (prepaid) – co to jest i czy warto posiada? ? Wiele banków oferuje tak? kart?, zasada jej dzia?ania jest bardzo zbli?ona do oferty telefonii komórkowej w systemie prepaid. A wi?c otrzymujemy kart?, zasilamy j? dowoln? kwot? i do limitu owej kwoty mo?emy z niej korzysta?. Do karty jest przypisany numer rachunku, tak zwany techniczny, a wi?c mo?emy j? zasili? tak?e przelewem lub poprzez wp?at? we wp?atomacie, czy te? w kasie banku który j? nam wyda?.

Czy jednak takie karty s? u?yteczne ?, moim zdaniem nie. Po pierwsze ich utrzymanie kosztuje o wiele wi?cej ni? za?o?enie tradycyjnego konta bankowego z kart? do bankomatu. Ju? przy wydaniu karty musimy za ni? zap?aci?, ponadto ka?da wp?ata lub wyp?ata w kasie banku to dodatkowy koszt. Wiele banków pobiera tak?e prowizje za wyp?at? z bankomatu. Tymczasem normalne konto bankowe mo?na znale?? ca?kowicie za darmo. Kolejnym minusem jest fakt ?e kilka razy odmówiono przyj?cia p?atno?ci kart? prepaid za zakupy. Powodem odmowy by? fakt ?e po prostu na takiej karcie nie ma imienia i nazwiska w?a?ciciela i na nic by?y t?umaczenia ?e nie ma bo to karta na okaziciela.

Wiele osób jest zainteresowanych ow? kart? poniewa? maj? na przyk?ad zaj?cie komornicze i chc? unikn?? blokady ?rodków przez komornika. Czy w tym wypadku karta si? sprawdzi ?, te? nie do ko?ca poniewa? zawieraj?c umow? z bankiem podajemy swoje dane, a wtedy komornik ju? bez problemu znajdzie pieni?dze zdeponowane na takiej karcie. Co prawda istniej? oferty gdzie nie wymaga si? podpisania umowy, ale dane i tak trzeba poda?. Kto? pewnie powie i? mo?e w takiej sytuacji poda? dane fikcyjne, no i owszem ale te? jest jeden problem. Co wtedy z ewentualn? reklamacj? ?, przypu??my ?e wp?acili?my na tak? kart? okre?lon? sum? pieni?dzy i one nie dotar?y. Jak z?o?ymy reklamacj? ?, przecie? nie powiemy w banku ?e podali?my nieprawdziwe informacje.

A wi?c czy taka karta prepaid jest przydatna ?, tak np. jak wysy?amy nasze dziecko na kolonie/obóz itp. Wtedy zamiast gotówki mo?emy mu da? tak? kart?, jest to o wiele bezpieczniejsze ni? posiadanie gotówki, a w ka?dej chwili mo?emy te? wp?aci?  dodatkow? sum? pieni?dzy na kart? prepaid. W takim wypadku proponuj? uda? si? do tego samego banku w którym posiadamy tradycyjne konto. Otó? je?li zajdzie potrzeba wp?aty dodatkowych pieni?dzy na kart?, a uczynimy to przelewem z tego samego banku konto karty zostanie zasilone w par? minut. W innym wypadku mo?e to potrwa? par? godzin, a nawet zasilenie konta mo?e by? zaksi?gowane nast?pnego dnia.