Konta bankowe – czy istniej? w 100% darmowe?

Ostatnimi czasami banki prze?cigaj? si? w ofertach kont bankowych, promuj?c swoje rachunki oszcz?dno?ciowe jako ca?kowicie za darmo, bez op?at itp. Czy jednak istniej? na prawd? ca?kowicie darmowe konta bankowe ?  czy na pewno nic nie b?dziemy p?aci? za posiadanie takiego rachunku ?

No có? nie ma co ukrywa? ?e przy obecnej konkurencji na rynku bankowym trzeba w jaki? sposób klienta przyci?gn?? do w?a?nie tej, a nie innej oferty. Konto bankowe jest takim samym towarem jak wszystko inne i nie ma co si? ?udzi? ?e w jaki? sposób za jego posiadanie nie zap?acimy, bank nie jest instytucj? charytatywn? i w jaki? sposób musi na nas zarabia?. Na co wi?c zwróci? uwag? podczas zak?adania konta bankowego ?

Banki promuj? swoje konta jako darmowe, lecz wybieraj?c konto zwró?my uwag? na to czy na prawd? jest ono darmowe. W umowie mo?e by? wiele haczyków np. je?li nie zasilimy rachunku w ci?gu miesi?ca okre?lon? kwot? przestaje on by? za darmo, to samo dotyczy innych sytuacji, takich jak: brak transakcji bezgotówkowych (mo?e by? wymagana ich okre?lona ilo??), wyp?aty z tzw. obcego bankomatu s? bardzo drogie, okre?lona ilo?? darmowych wyp?at z bankomatu, np. 3 w miesi?cu, op?ata za posiadanie karty debetowej, wysoki koszt przelewów z naszego konta, bardzo drogie wyp?aty w oddziale banku, a czasem spotykany jest wymóg wykupienia ubezpieczenia.

S? to tylko niektóre przypadki gdy rachunek reklamowany przez bank jako darmowy nim nie jest, a czasem mo?e by? wprost przeciwnie, mo?e okaza? si? bardzo drogim rachunkiem. Podpisuj?c umow? z bankiem o prowadzenie rachunku rozliczeniowego zwró?my uwag? na wszystkie jej zapisy, w szczególno?ci na te dotycz?ce dodatkowych op?at oraz wymaga? jakie musimy spe?ni? aby ich nie ponosi?. W przeciwnym razie mo?e si? okaza? ?e owszem za konto nie p?acimy, ale za fakt i? posiadamy do niego kart? debetow? p?acimy ju? bardzo du?o, a przecie? w obecnych czasach posiadanie takowej karty jest standardem, ?eby nie powiedzie? podstaw?.

Nie dajmy si? ponie?? emocjom i nie wybierajmy rachunku pod wp?ywem np. reklamy, przeanalizujmy dok?adnie wszystkie oferty dost?pne na rynku bankowym, a wtedy z ca?? pewno?ci? b?dziemy w stanie wybra? rachunek bankowy taki, jaki odpowiada naszym potrzebom w 100 procentach.