Bud?et domowy – jak go zaplanowa?, aby jednocze?nie oszcz?dza??

Odpowiednie planowanie bud?etu domowego to nie lada wyzwanie. Konieczne jest rozplanowanie ?rodków w taki sposób, aby na wszystko starczy?o pieni?dzy. Mo?e by? to trudne w przypadku ograniczonych wp?ywów do kasy gospodarstwa domowego. W tym wszystkim nie powinni?my jednak zapomina? o konieczno?ci oszcz?dzania pieni?dzy na tzw. czarn? godzin?. Zbudowanie poduszki finansowej zw?aszcza w przypadku ograniczonych ?rodków finansowych jest szczególnie wa?ne.

Jaki jest cel planowania bud?etu domowego?

G?ównym za?o?eniem planowania bud?etu domowego jest efektywne zarz?dzanie ?rodkami finansowymi gospodarstwa domowego. Ka?dy jednak mo?e sobie wyznaczy? indywidualny cel, do którego chce d??y?. Dla niektórych priorytetem mo?e by? systematyczne oszcz?dzanie okre?lonej kwoty pieni?dzy. W ci?gu roku uzbierana suma mo?e pos?u?y? na realizacj? konkretnego celu, np. wyjazdu na wakacje czy zakupu nowego sprz?tu do domu.

Opracowanie bud?etu domowego jest wskazane szczególnie w przypadku, gdy wyst?puj? trudno?ci z p?ynno?ci? finansow? „od pierwszego do pierwszego dnia miesi?ca”. Zaplanowanie bud?etu domowego umo?liwi takie zarz?dzanie gotówk?, aby na wszystko wystarczy?o gotówki. Kolejnym krokiem mo?e by? próba znalezienia ?rodków, które b?dzie mo?na zaoszcz?dzi?.

Planowanie domowego bud?etu – jak si? za to zabra??

W planowaniu bud?etu domowego ogromn? rol? odgrywa systematyczno?? i precyzyjno??. Jednym z najwi?kszych b??dów jest nieuwzgl?dnianie w nim wydatków, które wydaj? si? niewielkie i nieistotne. Wbrew pozorom zarz?dzanie domowymi ?rodkami finansowymi nie jest trudne. Konieczne jest jednak zachowanie odpowiedniej dyscypliny. Wydatki nale?y dok?adnie planowa? oraz skrupulatnie je odnotowywa?. Umiej?tno?? planowania przychodów i rozchodów umo?liwi domkni?cie domowego bud?etu oraz systematyczne oszcz?dzanie pieni?dzy.

Na pocz?tku konieczne jest zestawienie wydatków – nale?y odpowiedzie? sobie na pytanie, na co przeznaczamy konkretne kwoty pieni?dzy. Wystarczy spisa? wszystkie wydatki na bie??co, a nast?pnie je zsumowa? z podzia?em na konkretne kategorie, m.in.: rachunki, czynsz, ?ywno??, ?rodki czysto?ci do domu, kosmetyki, bilety miesi?czne, raty kredytów lub po?yczek. Wiedza na temat tego, jakie kwoty pieni?dzy przeznaczamy na konkretny cel, pomo?e w zaplanowaniu bud?etu domowego na kolejne miesi?ce.

Wylicze? mo?na dokona? r?cznie na kartce lub za pomoc? arkusza kalkulacyjnego na komputerze. W Internecie mo?na tak?e wyszuka? programy lub aplikacje na smartfony, które pomagaj? w zarz?dzaniu domowym bud?etem. Wystarczy codziennie dodawa? informacje, na co wydano pieni?dze. Wówczas szybko b?dziemy mieli podgl?d na to, ile ?rodków finansowych przeznaczamy na konkretny cel. Je?eli palimy papierosy lub cz?sto wychodzimy na miasto ze znajomymi, mo?e okaza? si?, ?e w?a?nie tego typu „rozrywki” wi??? si? z naszymi najwi?kszymi wydatkami. By? mo?e b?dzie to jednak impuls do ograniczenia palenia papierosów lub te? zmniejszenia liczby wyj?? na miasto. Pewne oszcz?dno?ci mo?na tak?e poczyni?, wybieraj?c ta?sz? ?ywno??, która wcale nie musi by? gorsza jako?ciowo. Odpowiednie planowanie bud?etu domowego pomo?e nam stwierdzi?, czy nasze wydatki s? faktycznie uzasadnione, czy jednak gdzie? wydajemy nieco za du?o pieni?dzy.

W kolejnym miesi?cu nale?y od?o?y? kwot?, która zostanie przeznaczona na sta?e wydatki (np. czynsz, rachunki, rata kredytu lub po?yczki). Tych rozchodów nie unikniemy, nie warto wi?c odk?ada? ich na pó?niej. Pozosta?? kwot? nale?y dobrze rozplanowa?. Z niej wyznaczy? ?rodki finansowe na zakup ?ywno?ci, kosmetyków, ubra? oraz inne przyjemno?ci. Je?eli b?dziemy odpowiednio zarz?dza? bud?etem domowym, najprawdopodobniej uda nam si? wygospodarowa? pewn? kwot? oszcz?dno?ci. Nawet niewielka poduszka finansowa umo?liwi sfinansowanie nag?ych wydatków, np. zwi?zanych z chorob? (zakup leków).

Planowanie bud?etu domowego a oszcz?dzanie

Odpowiednie zarz?dzanie domowym bud?etem mo?e umo?liwi? oszcz?dzanie pieni?dzy. B??dem jest planowanie wysoko?ci wydatków na równo z wysoko?ci? dochodów. W planowaniu bud?etu powinni?my by? bowiem elastyczni. Zawsze mo?e wydarzy? si? jaki? niespodziewany, pilny wydatek, który zaburzy nasze wyliczenia. Mo?e to by? choroba w rodzinie, wycieczka szkolna dziecka, awaria samochodu, zakup prezentu, spontaniczne wyj?cie do kina czy teatru. Zarz?dzanie bud?etem domowym, bez wzgl?du na wysoko?? dochodów, to wa?na kwestia gospodarowania dost?pnymi ?rodkami finansowymi. Odpowiednie planowanie wydatków pomo?e w oszcz?dzaniu. Nawet niewielkie kwoty w d?u?szej perspektywie czasowej mog? z?o?y? si? w znaczn? sum?.

Bud?et domowy – co zrobi?, gdy nie wystarcza pieni?dzy?

Nawet najlepiej zaplanowany bud?et domowy mo?e w pewnym momencie wymaga? zewn?trznej pomocy finansowej. Nag?y, wi?kszy wydatek mo?e zaburzy? najskrz?tniej przygotowane zestawienie wydatków i dochodów. W takich przypadkach pomocne mog? okaza? si? po?yczki pozabankowe. Wybór jest ogromny: pierwsza darmowa po?yczka, po?yczka na raty oraz chwilówka z krótkim okresem sp?aty. Zanim jednak si?gniemy po takie ?ród?o finansowania wydatków, koniecznie przeanalizujmy nasz? sytuacj? finansow?. Musimy by? pewni, ?e uda nam si? sp?aci? zobowi?zanie w wyznaczonym terminie. Niesp?acona na czas po?yczka mo?e by? bowiem pierwszym krokiem do tarapatów finansowych.