Wady i zalety po?yczki online

Po?yczka online to produkt finansowy, po który si?gaj? osoby, szukaj?ce sposobu na pozyskanie dodatkowych ?rodków na nag?y wydatek. Niemniej jednak, jak w ka?dym przypadku, równie? i tutaj ma on swoje wady i zalety. W tym artykule poznasz, jakie s?abe i mocne strony maj? po?yczki udzielane za po?rednictwem Internetu.

Jakie zalety ma po?yczka online?

Po?yczka online to produkt, który wyró?nia si? mi?dzy innymi szybkim rozpatrzeniem wniosku po?yczkowego. Oto g?ówne zalety po?yczek online:

 1. Szybkie otrzymanie pieni?dzy – z regu?y decyzja o przyznaniu po?yczki nast?puje bardzo szybko. Gdy klient otrzyma pozytywn? weryfikacj?, pieni?dze mog? trafi? na jego konto nawet w kilkana?cie minut.
 2. Minimum formalno?ci – aby otrzyma? po?yczk? online, nale?y spe?ni? kilka warunków. Najcz??ciej wystarczy mie? uko?czone 18 lat, posiada? wa?ny dowód osobisty oraz mie? polskie obywatelstwo. Wype?nienie wniosku trwa kilka minut, wystarczy poda? wszystkie niezb?dne dane, o które firma po?yczkowa prosi w formularzu. Zanim jednak uzupe?nimy wniosek i podamy swoje dane, sprawd?my wiarygodno?? danego po?yczkodawcy. Po wype?nieniu i wys?aniu wniosku po?yczkodawca musi zweryfikowa? nasze dane – zazwyczaj za pomoc? przelewu weryfikacyjnego. Wi?kszo?? firm po?yczkowych nie wymaga za?wiadcze? o zarobkach, wyci?gów z banku czy innych, dodatkowych dokumentów.
 3. Po?yczki online 24/7 – o po?yczk? online mo?na ubiega? si? o ka?dej porze dnia oraz nocy. W tym przypadku nie obowi?zuj? ?adne „godziny otwarcia”.
 4. Po?yczki bez BIK-u – niektórzy po?yczkodawcy nie sprawdzaj? swoich potencjalnych klientów w bazie BIK-u. Dlatego te? osoby ju? zad?u?one cz?sto mog? bez problemu otrzyma? kolejn? po?yczk?.
 5. Brak konieczno?ci wychodzenia z domu – wniosek sk?ada si? za po?rednictwem Internetu, szybko i wygodnie.
 6. Pierwsza darmowa po?yczka – niektóre firmy po?yczkowe oferuj? promocyjn? darmow? po?yczk?. Nowi klienci, którzy wcze?niej nie korzystali z us?ug danego po?yczkodawcy, mog? liczy? na darmow? po?yczk? bez odsetek, prowizji, op?aty przygotowawczej i innych. W tym przypadku jedynym warunkiem jest terminowa sp?ata d?ugu.
 7. Mo?liwo?? odst?pienia od umowy po?yczki – od po?yczki zawartej online mo?na odst?pi? w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy bez konieczno?ci podawania przyczyny. Odst?pienie od umowy nie wi??e si? z ?adnymi dodatkowymi op?atami.

Jakie wady ma po?yczka online?

Chwilówki s? produktem finansowym, który z regu?y udzielany jest szybko i bez zb?dnych formalno?ci. Fakt ten kusi wielu po?yczkobiorców, którzy si?gaj? po tego typu wsparcie finansowe. Warto jednak mie? na uwadze fakt, ?e po?yczki online nie s? wolne od wad. Oto g?ówne minusy tego produktu finansowego:

 1. Wysokie koszty – szybkie po?yczki online najcz??ciej zwi?zane s? z wysokimi kosztami, które musi pokry? po?yczkobiorca. Po?yczkodawcy musz? jednak otwarcie informowa? swoich klientów o wysoko?ci wszystkich naliczanych op?at. W?ród kosztów po?yczki online wyró?nia si? oprocentowanie, prowizj?, ubezpieczenie oraz dodatkowe op?aty (np. op?ata administracyjna, op?ata przygotowawcza). Niektóre firmy po?yczkowe, aby przyci?gn?? nowych klientów, oferuj? po?yczki online bez op?at. Na wysoko?? kwoty do sp?aty wp?yw ma RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania), która ze wzgl?du na krótki okres sp?aty z regu?y jest do?? wysoka.
 2. Ryzyko wpadni?cia w spiral? zad?u?enia – niektóre po?yczki udzielane s? bez zb?dnych formalno?ci. Po?yczkobiorcy maj?cy zobowi?zania w innych firmach mog? bez trudu stara? si? o kolejn? po?yczk? dost?pn? w Internecie. Najcz??ciej takie osoby nie analizuj? swojej sytuacji finansowej lub nie wczytuj? si? w zapisy umowy po?yczkowej, licz?c na to, ?e uda im si? sp?aci? d?ugi. Po czasie mo?e jednak okaza? si?, ?e taki po?yczkobiorca wpad? w spiral? zad?u?enia, przez co grozi mu windykacja komornicza.
 3. Niska kwota po?yczki – ze wzgl?du na minimum formalno?ci po?yczki online zazwyczaj opiewaj? na niskie kwoty. Najcz??ciej jest to kilkaset lub kilka tysi?cy. Wysoko?? udzielanej po?yczki uzale?niona jest mi?dzy innymi od indywidualnych zasad konkretnej firmy po?yczkowej.
 4. Du?y koszt przed?u?enia terminu sp?aty – termin sp?aty wi?kszo?ci po?yczek online mo?e by? przed?u?ony, jednak koszty z tym zwi?zane zazwyczaj s? do?? wysokie.
 5. Dodatkowe koszty – pomimo, i? w Polsce obowi?zuje ustawa antylichwiarska, nadal mo?emy trafi? na nieuczciwe firmy po?yczkowe. Dlatego te? nale?y dok?adnie czyta? umowy przed ich podpisaniem oraz zwraca? uwag? na informacje zawarte drobnym druczkiem.
 6. Brak osobistego kontaktu z przedstawicielem firmy po?yczkowej – zawieranie umowy po?yczki online odbywa si? za po?rednictwem Internetu. Osoby, które chc? mie? bezpo?redni kontakt z przedstawicielem po?yczkodawcy, mog? wi?c poczu? pewien niedosyt.
 7. Ograniczone mo?liwo?ci – z racji tego, ?e umowa po?yczki online zawierana jest za po?rednictwem Internetu, nie jest to produkt dedykowany dla ka?dego. Dla przyk?adu osoby starsze, które nie potrafi? obs?ugiwa? komputera, nie mog? skorzysta? z takiej oferty.
 8. Fa?szywi po?yczkodawcy – warto dok?adnie przeanalizowa? stron? firmy po?yczkowej oraz zapozna? si? z opiniami innych klientów na temat danego podmiotu po?yczkowego. Fa?szywe strony internetowe s?u?? bowiem do wy?udzania danych osobowych, co mo?e nie?? za sob? wiele negatywnych konsekwencji.

Kiedy wzi?? chwilówk??

Wydatki, które nie znalaz?y swojego miejsca w planowaniu bud?etu to zmora wi?kszo?ci gospodarstw domowych. Z racji tego, ?e bardzo ?atwo i szybko dost?pna gotówka jest na wyci?gni?cie r?ki w postaci chwilówek online, takie rozwi?zanie finansowych problemów sta?o si? nader popularne. S? sytuacje, w której chwilówka mo?e wr?cz przys?owiowo uratowa? ?ycie, ale s? te? takie, w której lepiej si? od chwilówki powstrzyma?.

Nie mam dochodów: nie po?yczam

Brak sta?ego dochodu to nie tylko jeden z wielu powodów, dla których firma po?yczkowa mo?e odmówi? udzielenia po?yczki. To równie? powód, dla którego sami powinni?my powstrzyma? si? od wnioskowania, nawet je?eli znajd? si? instytucje, które udzielaj? po?yczek dla bezrobotnych. To prawda, ?e w takiej sytuacji ka?de dodatkowe pieni?dze b?d? na wag? z?ota, ale przecie? i tak trzeba je odda?, i to najcz??ciej ju? po 30 dniach.

Okoliczno?ci?, która powinna da? do my?lenia jest równie? ta, w której pracuj?c na umow? o dzie?o, lub prowadz?c dzia?alno?? gospodarcz? nie mo?na przewidzie?, ile jest si? w stanie zarobi? co najmniej w przysz?ym miesi?cu, sytuacja finansowa nie przedstawia si? w ró?owych barwach, a oszcz?dno?ci brak. Chwilówka jest rzecz? bardzo przydatn?, ale nie wtedy kiedy nie posiada si? perspektyw na polepszenie sytuacji finansowej, tym bardziej, ?e za ewentualne przed?u?enie terminu sp?aty chwilówki lub refinansowanie po?yczki tak?e trzeba b?dzie zap?aci?.

Mam wiele chwilówek: mog? po?yczy?, ale pod pewnym warunkiem

Decyzja o ka?dej kolejnej po?yczce powinna by? przemy?lana jeszcze bardziej starannie. Sp?ata zaleg?o?ci plus kolejna chwilówka mo?e z du?ym prawdopodobie?stwem przerosn?? nasze mo?liwo?ci finansowe. Banki cz?sto stosuj? zasad?, ?e wszystkie zobowi?zania nie powinny wynosi? wi?cej ni? po?ow? dochodu, cho? oczywi?cie jest to kwestia indywidualna. Jakkolwiek, czasami kolejna po?yczka mo?e kondycj? finansow? poprawi?. Mowa tutaj o po?yczkach: odd?u?eniowej lub konsolidacyjnej, których podstawowym za?o?eniem jest to, by móc naraz sp?aci? ca?o?? zobowi?za? i zamieni? j? w jedn? po?yczk?, któr? b?dzie si? sp?aca? w miesi?cznych ratach. Takie po?yczki mo?na znale?? w firmie Fellow Finance, w której kwota po?yczki oddana jest do dyspozycji po?yczkobiorcy, a on sam musi sp?aci? swoje zobowi?zania, a tak?e w Ekassa, gdzie cz??? po?yczki przelewana jest bezpo?rednio do innych instytucji, a nadwy?ka na konto po?yczkobiorcy.

Bior? chwilówk? bez zastanowienia: nie powinienem po?ycza?

To prawda, ?e nieprzewidziane wydatki b?d? potrzebowa?y szybkiego dzia?ania. Jednak wybór pierwszej lepszej firmy, bez zastanowienia i bez przeanalizowania wszystkich kosztów i ewentualnych konsekwencji zalegania ze sp?at? to bezmy?lno??, która bardzo cz?sto idzie w parze z niezwracaniem uwagi na cen? takiej po?yczki. Oferta firm po?yczkowych jest tak ró?na, ?e warto po?wi?ci? wcze?niej troch? czasu na skorzystanie z wiedzy eksperckiej, porównanie rankingów po?yczkowych i skorzystanie ze specjalistycznej wyszukiwarki, która pomo?e wybra? ofert? najlepsz?, a przede wszystkim – najmniej kosztown?. Pomo?e tak?e porówna? najwa?niejsze parametry po?yczki: okres sp?aty, koszty dodatkowe, wysoko?? odsetek karnych, koszty przed?u?enia lub refinansowania.

Mam stabilne dochody: po?yczam

Niewa?ne z jakiego ?ród?a b?d? te dochody pochodzi? – wa?ne, by by?y regularne. I bez znaczenia jest to, ?e pieni?dze pochodz? z umowy o dzie?o, ?wiadcze? spo?ecznych, czy nawet wynajmu – dochody powinny po prostu da? pewno?? tego, ?e po?yczk? sp?aci si? w terminie. Wtedy równie? mo?na pozwoli? sobie na bardziej dog??bne zapoznanie si? z ofertami i przemy?le? na spokojnie, czy zaci?gni?cie chwilówki jest rzeczywi?cie rozs?dne, nawet je?li pieni?dze z po?yczki pomog? w sfinansowaniu zachcianki, któr? ju? od jakiego? czasu planowali?my spe?ni?.

Mam nag?e wydatki, ale b?dzie mnie na nie sta? dopiero za jaki? czas: po?yczam

Niespodziewane naprawy, konieczny remont, problemy ze zdrowiem… takie problemy wymagaj? podj?cia natychmiastowych dzia?a? i nie zawsze da si? je od?o?y? na pó?niej. W ko?cu ci??ko jest funkcjonowa? z chorob? wymagaj?c? szybkiej konsultacji (a terminy wizyt za rok), albo przetrzyma? miesi?c bez lodówki czy pralki. O ile po?yczkobiorca mo?e sobie na taki wydatek pozwoli?, tyle ?e dopiero za jaki? czas, chwilówka pomo?e. Tym bardziej, ?e mo?liwo?? zaci?gni?cia darmowej chwilówki to w?a?ciwie tylko skrócenie czasu oczekiwania na pieni?dze, bez ponoszenia ?adnych dodatkowych kosztów.

Wiem, jak po?ycza?: po?yczam

Nie ma w?tpliwo?ci, ?e mo?liwo?? skorzystania z szybkiej chwilówki otwiera wiele drzwi. Przy spe?nieniu podstawowych warunków nie powinno by? problemów z tym, by t? chwilówk? otrzyma? i sp?aci? w terminie. Zanim jednak przyst?pi si? do dzia?ania, nale?y uzbroi? si? w odpowiedni? wiedz?: o tym, jak funkcjonuj? takie po?yczki, kto mo?e sobie na nie pozwoli? i jakie s? aktualne oferty instytucji po?yczkowych.

Powi?zane tematy

> Jak zaplanowa? bud?et domowy
> Co to kredyt konsumencki
> Po?yczki w SKOK
> Karta pre-paid w banku
> Po?yczka na remont
> Sytuacja finansowa Polaków 2018
> Darmowe konta bankowe

Zobacz tak?e

> Chwilówki online
> Po?yczki na raty
> Jak zaoszcz?dzi? pieni?dze
> Jakich b??dów unika?
> Formalno?ci przy braniu chwilówki