Zakupy na raty przez Internet – czy to mo?liwe?

Zakres zakupów przez Internet zatacza coraz szersze kr?gi. Trudno si? temu dziwi? – jest to bardzo ?atwe, przyjemne, a konsument ma do wyboru niezwykle szeroki asortyment. Dzi?ki tym ratkupujemy cz??ciej i wi?cej, równie? sprz?ty wielkogabarytowe czy elektronik?, niekiedy kosztuj?ce sumy czterocyfrowe. Brak gotówki wcale nie oznacza rezygnacji z tak du?ych zakupów. Wr?cz przeciwnie – takie zakupy umo?liwia ca?kowicie internetowa sprzeda? w systemie ratalnym.

Jak zrobi? zakupy na raty przez Internet?

Procedura zakupów na raty przez Internet nie jest skomplikowana. Wystarczy, ?e korzystamy z us?ug sklepu wspó?pracuj?cego z bankiem i oferuj?cego tak? us?ug?. Kupowanie na raty sk?ada si? z kilku prostych kroków polegaj?cych na:

1. Wyborze sklepu udost?pniaj?cego zakupy na raty przez Internet.
2. Zapoznaniu si? z kosztem kredytu za pomoc? kalkulatora dost?pnego na stronie.
3. Wybraniu po??danych produktów i przej?ciu do koszyka zakupowego.
4. Wybraniu sposobu p?atno?ci „na raty” oraz wyboru banku, który b?dzie kredytodawc?. Niektóre sklepy internetowe wspó?pracuj? z kilkoma bankami naraz, wi?c mo?liwe jest wybranie najkorzystniejszej oferty, oczywi?cie o ile pozwala nam na to nasza zdolno?? kredytowa.
5. Wype?nieniu wniosku kredytowego online i wys?aniu go do banku.
6. Potwierdzeniu swojej to?samo?ci w podobny sposób, w jaki trzeba to zrobi? w przypadku po?yczki online, przes?aniu wyci?gu z konta bankowego i elektronicznym potwierdzeniu umowy lub:
7. Otrzymaniu i podpisaniu umowy kredytowej wys?anej przez kuriera. W razie konieczno?ci bank mo?e poprosi? tak?e o przekazanie kurierowi wymaganych dokumentów.
8. Otrzymaniu wysy?ki.

Jako konsument, kupuj?cy ma prawo zwrotu zakupionych przez siebie produktów w ci?gu 14 dni od podpisania umowy. Pami?tajmy jednak, ?e nie oznacza to automatycznej rezygnacji z kredytu na raty! Sklep nie przeprowadzi tej procedury, a po prostu zwróci pieni?dze za produkty na konto klienta. Ten musi sam napisa? odst?pienie od umowy, przes?a? je do kredytuj?cego banku oraz zwróci? ca?? kwot? w wyznaczonym czasie.

Gdzie znajd? sklepy oferuj?ce zakupy na raty online?

Z internetowymi sprzedawcami wspó?pracuj? obecnie prawie wszystkie najwi?ksze banki w Polsce, takie jak:
• Credit Agricole
• BG? BNP Paribas
• Alior Bank
• Santander Consumer Bank
• mBank

Istnieje tak?e mo?liwo?? wyboru zakupów na raty z PayU. W tym przypadku jednak PayU jest jedynie po?rednikiem w transakcji, a rzeczywistymi kredytodawcami s? Kreditech Polska, Alior Bank i mBank.

Coraz wi?cej sklepów internetowych korzysta z funkcji rat online. W niektórych przypadkach, takich jak p?atno?ci poprzez PayU, mog? to by? nawet aukcje wystawiane na popularnych serwisach zakupowych zrzeszaj?cych wielu sprzedawców, np. Allegro. Je?li us?uga zakupów na raty jest dost?pna, zazwyczaj pojawi si? odpowiednia adnotacja przy p?atno?ci. Warto jednak wcze?niej zwróci? uwag? na znaczki znajduj?ce si? w stopce g?ównej strony internetowej sklepu. To w?a?nie tam powinno znale?? si? odpowiednie oznaczenie graficzne albo znak banku, który w porozumieniu ze sklepem udzieli kredytu kupieckiego i b?dzie obs?ugiwa? raty.

Warto?? takich transakcji nie mo?e jednak przekracza? 20 tysi?cy z?otych, cho? zazwyczaj b?d? to kwoty ni?sze – jeden z potentatów sprzeda?y sprz?tów AGD i RTV oferuje nie wi?cej ni? 5000 z?otych. Dobre dla klientów jest jednak to, ?e sp?at? zobowi?zania mo?na roz?o?y? nawet na 36 miesi?cy.

Kupowa? czy nie kupowa? – oto jest pytanie

Minusy zakupów na raty online s? dok?adnie takie same, jak w przypadku zaci?gania po?yczek przez Internet. W?tpliwo?ci budzi przede wszystkim kwestia bezpiecze?stwa i ??cz?ce si? z ni? wy?udzanie danych osobowych. Systemy zabezpieczaj?ce s? jednak tak samo skuteczne, jak u internetowych po?yczkodawców – wszystkie przesy?ane przez kupuj?cego informacje s? zaszyfrowane, nie s? tak?e udost?pniane osobom trzecim. W podobny sposób jak w przypadku po?yczek online kredytobiorca musi wyrazi? zgod? na przetwarzanie danych osobowych w celu okre?lenia zdolno?ci kredytowej, a tak?e weryfikacji po?yczkobiorcy w BIK.

Opcja zakupu na raty jest jednak bardzo wygodna – ca?y proces mo?na przej?? ca?kowicie internetowo, nie wychodz?c z domu. Równie szybko analizowane s? wnioski kredytowe (niektórzy sprzedawcy zapewniaj?, ?e w czasie rzeczywistym). ??cz?c to ze wspomnianym wcze?niej bezpiecze?stwem, kupuj?cy nie musi ponosi? ?adnych dodatkowych nak?adów czasowych ani pieni??nych.

Po?yczki online alternatyw? dla zakupów na raty

Je?li klient nie chce wik?a? si? w raty bankowe, obawiamy si? ca?ej procedury lub po prostu boimy si?, ?e bank odmówi kredytu, mo?e skorzysta? z po?yczki online. Procedura jest równie prosta i szybka, a gotówka zwykle znajduje si? na koncie jeszcze tego samego dnia. Na tak? po?yczk? mog? liczy? równie? osoby posiadaj?ce nisk? zdolno?? kredytow?, a nawet zaleg?o?ci w BIK. Co wi?cej, je?li chce si? unikn?? kosztów, a wybrany sklep nie oferuje rat 0%, zawsze mo?na skorzysta? z darmowej chwilówki, a nawet darmowej po?yczki na raty (w firmie Provident), o ile wcze?niej nie zaci?gn??o si? ju? takiej. Ponadto wybór po?yczkodawcy jest praktycznie nieograniczony, nie za? sprowadzony do jednego lub maksymalnie dwóch banków. Nawet niezaznajomiony z procedurami klient mo?e skorzysta? z porównywarki po?yczkowej, by wybra? najbardziej dla siebie korzystn? ofert?.