Rodzaje rat w kredytach i po?yczkach. Które wybra??

Ogólny koszt po?yczki lub kredytu oraz ich bezproblemowa sp?ata zale?y od wielu czynników, które powinny zosta? dok?adnie przeanalizowane przez przysz?ych kredytobiorców. Osoby, które w poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty lubi? zag??bia? si? w bardziej szczegó?ow? arytmetyk?, powinny zastanowi? si? równie? nad wyborem odpowiedniego systemu ratalnego i rodzaju rat. Najcz??ciej u?ywane s? raty równe, raty malej?ce, oraz sp?ata z rat? balonow?. Czym si? ró?ni? i która z nich b?dzie najkorzystniejsza?

Raty równe – idealnie wpasowane w bud?et

Najpopularniejszym i zarazem najbardziej zrozumia?ym dla przeci?tnego konsumenta sposobem wyliczania wysoko?ci pojedynczej raty kredytu lub po?yczki s? raty równe. Co wi?cej, prosty wzór matematyczny pozwala na przejrzyste przedstawienie realnych, ca?kowitych kosztów zobowi?zania. Wed?ug tego wzoru zarówno oprocentowanie sta?e zobowi?zania, prowizja za jego udzielenie oraz wszystkie inne op?aty s? sumowane, a nast?pne dzielone na liczb? rat oraz doliczane do sp?acanego miesi?cznie kapita?u.

Dzi?ki temu wielko?? raty nie zmienia si? przez ca?y okres finansowania. Jest to dla po?yczkobiorcy o tyle przyst?pne, ?e nie musi on martwi? si? o to, w jaki sposób zaplanowa? bud?et domowy, by zmie?ci? w nim rat? kredytu. Zapominalscy mog? natomiast dogodnie ustawi? zlecenia sta?e na swoim koncie bankowym – pozwoli to sp?at? po?yczki traktowa? priorytetowo, bez martwienia si?, czy w konkretnym miesi?cu uda si? dopi?? bud?et. Takie rozwi?zanie jest najlepsze dla osób, które posiadaj? stabilne zatrudnienie, nie boj? si? jego utraty ani pozbawienia cz??ci funduszy.

Z drugiej strony, system rat równych jest jednocze?nie najdro?szym sposobem sp?aty. Z drugiej strony, nie obci??a on w tak znacz?cym stopniu zdolno?ci kredytowej i decyduj?c si? na ten rodzaj finansowania, mo?na uzyska? wi?ksz? wysoko?? zobowi?zani, gdy? bank przy ustalaniu realnej zdolno?ci kredytowej wnioskodawcy bierze pod uwag? tylko wysoko?? pierwszej raty (która jest wy?sza w innych systemach ratalnych).

Raty malej?ce to ta?szy kredyt

Raty malej?ce, podobnie jak raty równe, sk?adaj? si? z cz??ci kapita?owej oraz cz??ci odsetkowej. W taki sam sposób roz?o?ona na liczb? rat b?dzie równie? kwota kapita?owa – równomiernie przez ca?y okres finansowania. Ró?ny b?dzie natomiast sposób naliczania sp?aty odsetek, które przeliczane s? co miesi?c od przeliczonego, niesp?aconego jeszcze kapita?u. Jako ?e kapita? sp?acamy w równych cz??ciach, b?dzie on systematycznie mala?, a wi?c i odsetki b?d? mniejsze. Przy sp?acie pierwszej raty, kapita? ten b?dzie wynosi? najwi?cej, wi?c i odsetki b?d? najwy?sze. Natomiast przy ostatniej racie odsetki liczone b?d? tylko od pozostaj?cej, bardzo ma?ej cz??ci kapita?u – rata b?dzie wi?c najmniejsza.

Czy taki sposób sp?aty rzeczywi?cie jest ta?szy? Przy relatywnie niewielkich kwotach (np. 10 tysi?cy z?otych) ca?kowite koszty kredytu b?d? mia?y realne znaczenie przy wi?kszej liczbie rat. Je?li okres kredytowania wynosi zaledwie rok lub dwa lata – oszcz?dno?ci b?d? niewielkie i nie przekrocz? kilkudziesi?ciu z?otych. Dlatego raty malej?ce najcz??ciej stosowane s? w przypadku kredytów hipotecznych, w których okres finansowania zwykle wynosi 25-30 lat.

Po?yczkobiorcy preferuj? raty równe

Pozabankowe instytucje po?yczkowe raczej nie praktykuj? udzielenia ratalnych po?yczek online w ratach malej?cych. Wynika to przede wszystkim z wygody, jak? mog? zaoferowa? swoim po?yczkobiorcom. Po?yczki internetowe musz? by? szybkie, przejrzyste i klarowne, czyli takie, by przysz?y po?yczkobiorca nie musia? d?ugo boryka? si? z wyborem tej najbardziej mu odpowiadaj?cej i cz?sto najta?szej, zw?aszcza je?li gotówki potrzebuje natychmiast.

Konsument niezaznajomiony jeszcze z tematem po?yczkowym mo?e w taki sposób ?atwo zwizualizowa? koszty po?yczki oraz zwi?zane z nimi miesi?czne wydatki. Kalkulator dost?pny na stronie internetowej firmy lub porównywarka po?yczkowa wiernie oddadz? realia finansowe takiej po?yczki.

Rzadko spotykana rata balonowa dost?pna równie? pozabankowo

Po?yczki z rat? balonow? s? najrzadziej wyst?puj?cymi na rynku finansowym i, trzeba przyzna?, najciekawszymi. Swoj? niecodzienn? nazw? rata ta wzi??a od w?a?ciwo?ci balonu, który, im d?u?ej jest dmuchany, tym wi?kszy ro?nie. Tak samo rata balonowa, wyst?puj?ca jako ostatnia, jest tym wi?ksza, im d?u?szy jest okres sp?aty. Na samym pocz?tku po?yczkobiorca sp?aca wy??cznie odsetki i pozosta?e koszty po?yczki, a dopiero po tym zaczyna sp?aca? kapita?, którego wi?kszo?? zawiera si? w ostatniej, najwi?kszej racie.

Z racji tego, ?e rata balonowa ma zastosowanie raczej w po?yczkach na wysokie kwoty i z d?ugim okresem sp?aty, w instytucjach pozabankowych mo?na j? spotka? w po?yczkach pod zastaw lub po?yczkach hipotecznych. Przyk?adem na taki rodzaj sp?aty s? firmy Mogo oraz Speed Cash Polska. Pierwsza z instytucji udziela po?yczek pod zastaw samochodu w maksymalnej wysoko?ci 45 tysi?cy z?otych i z okresem sp?aty wynosz?cym nawet 47 miesi?cy. W zwi?zku z tak wysokimi parametrami comiesi?czna rata mog?aby by? zbyt du?a. Speed Cash Polska równie? udziela po?yczek pod zastaw, z tym ?e rozci?ga je równie? na nieruchomo?ci, dzie?a sztuki, a nawet udzia?y firmowe. W zwi?zku z tym równie? i maksymalna kwota po?yczki b?dzie wi?ksza – 10 milionów z?otych.

Rata balonowa (niekiedy bardzo wysoka) zwykle odstrasza potencjalnych po?yczkobiorców, gdy? zgromadzenie takiej kwoty mo?e nastr?cza? sporych problemów. Z drugiej strony – ma si? na to kilka lat, a niskie pocz?tkowe raty nie os?abiaj? zbytnio zdolno?ci kredytowej, która w razie problemów finansowych nie stoi na przeszkodzie zaci?gni?cia innego zobowi?zania, np. chwilówki. Mo?na w ten sposób unikn?? nadmiernego zad?u?ania si?. Wybór jednak nale?y od po?yczkobiorcy i zale?y od jego zdolno?ci finansowych.