Po?yczka na samochód czy zwyk?a po?yczka na raty. Co wybra??

Posiadanie samochodu bywa czasami konieczno?ci?. Nie ka?dy jednak mo?e pozwoli? sobie na zakup samochodu, bazuj?c wy??cznie na swoich oszcz?dno?ciach. Wiadomo tak?e, ?e wi?ksza kwota wydana na samochód to inwestycja w jego niezawodno?? i brak dalszych, wi?kszych kosztów napraw i rewitalizacji. Dlatego ch?? zakupu samochodu jest cz?stym powodem wnioskowania o po?yczk?. Najcz??ciej, ze wzgl?du na potrzebn? po?yczkobiorcy kwot?, wybór pada na po?yczk? rataln?. Warto si? jednak zastanowi? czy lepszym rozwi?zaniem nie b?dzie zaci?gni?cie po?yczki dedykowanej, stworzonej specjalnie w celu zakupu pojazdu, dost?pnej w ofercie takich firm jak Autokapita? czy Mogo.

Po?yczka ratalna, a po?yczka na samochód – czym to si? ró?ni?

G?ówny powód sk?aniaj?cy do zastanowienia si? nad po?yczk? samochodow? jest kwestia finansowa. Taka po?yczka jest zazwyczaj ni?ej oprocentowana ni? po?yczka zwyk?a. Klient ponosi wi?c mniejsze koszty. Co prawda, nie jest to ró?nica du?a – zwyk?a po?yczka ratalna to w wi?kszo?ci przypadków oprocentowanie w wysoko?ci 10% w skali roku, po?yczka na samochód ma warto?? oscyluj?c? wokó? 6-7%. Ale czy rzeczywi?cie przek?ada si? to na realne koszty? O tym pó?niej.

Oferta dotycz?ca zwyk?ych po?yczek ratalnych zwykle nie wychodzi tak?e ponad pewn? kwot? – normalnie jest to nie wi?cej ni? kilkana?cie tysi?cy z?otych, a w niektórych przypadkach  dwudziestu tysi?cy. Tymczasem, po?yczki na samochód bior? pod uwag? trendy rynkowe i mog? zaoferowa? 45 tysi?cy (Mogo) lub nawet 100 tysi?cy z?otych (Autokapita?). Co za tym idzie – równie? i okres sp?aty takiej po?yczki jest znacznie d?u?szy, a po?yczkobiorca mo?e sobie pozwoli? na zakup lepszego samochodu.

Po?yczka na samochód w Mogo – studium przypadku

Po?yczka w Mogo jest do?? nietypow? po?yczk? online, a oprócz po?yczki na samochód oferuje tak?e po?yczk? pod zastaw samochodu. Je?eli jednak decydujemy si? na po?yczenie pieni?dzy na kupno samochodu w tej firmie, trzeba przygotowa? si? na to, i? konieczne jest posiadanie wk?adu w?asnego, tym wi?kszego, im wi?ksza jest kwota po?yczki, co w ogólnym rozrachunku zmniejsza koszty kupuj?cego.

Maksymalna ilo?? pieni?dzy, jak? mo?emy tam po?yczy? to 45 tysi?cy z?otych, czyli sporo. Jeszcze lepiej prezentuje si? okres sp?aty – bo to niemal?e 4 lata (a dok?adniej 47 miesi?cy). Wida? wi?c, ?e mo?liwo?ci jakie proponuje ta firma s? wi?ksze ni? w przypadku firm udzielaj?cych po?yczek zwyk?ych.

Nie trzeba przy tym za?atwia? ?adnych formalno?ci przed zaci?gni?ciem po?yczki, oczywi?cie poza tymi zwi?zanymi z normaln? procedur? po?yczkow? w ka?dej innej firmie po?yczkowej. Jedynym wymaganiem, który powinien spe?ni? po?yczkobiorca, jest dostarczenie dowodu zakupu (faktury lub umowy kupna-sprzeda?y) w ci?gu 30 dni od momentu otrzymania po?yczki.

Mogo vs. Hapi Po?yczki i Monedo Now  – czy rzeczywi?cie jest taniej?

Jak finansowo wygl?da sp?ata po?yczki na samochód a zwyk?ej po?yczki ratalnej? Warto rzuci? okiem na porównanie kosztów w firmach, które udzielaj? zwyk?ych po?yczek gotówkowych. Co prawda, tak jak to by?o wspomniane wcze?niej, po?yczki taki udzielane s? w mniejszych kwotach, ale za to nie wymagaj? wk?adu w?asnego.

Hapi Po?yczki pozwalaj? na zaci?gni?cie maksymalnie 15 000 z?otych do roz?o?enia na 36 miesi?cznych rat. W takim wypadku, koszty po?yczki b?d? wynosi? 5400 z?otych. Podobna po?yczka w Mogo, czyli kwota 15 tysi?cy z?otych to koszty nieco powy?ej 13 tysi?cy z?otych.

Monedo Now z kolei udost?pnia klientowi maksymalnie 10 tysi?cy z?otych do sp?aty w 24 ratach. W takim wypadku, klienta b?dzie to kosztowa? 4161 z?otych. W Mogo natomiast b?dzie musia? zap?aci? oko?o 6000 z?otych, przy podobnych warunkach po?yczki.

Wida? wi?c, ?e koszty przy porównywalnych kwotach s? bardziej op?acalne w przypadku po?yczek zwyk?ych, reprezentowanych przez Hapi Po?yczki i Monedo Now. Przewag? Mogo i innych po?yczek na samochód jest wi?c jedynie kwota, jak? mo?na zaci?gn?? – najwi?ksza na rynku internetowych po?yczek na raty.

Kiedy lepiej wzi?? po?yczk? rataln??

Po?yczka na samochód niesie ze sob? pewne ryzyko. Rynek samochodowy, szczególnie ten wtórny jest do?? dynamiczny, wi?c problemem mo?e by? to, i? dowód zakupu pojazdu nale?y dostarczy? w ci?gu 30 dni od momentu otrzymania po?yczki. Mo?na sobie wyobrazi? sytuacj?, ?e samochód, który mamy na oku, nagle przestanie by? dost?pny – bo sprzedawca si? rozmy?li, albo sprzeda go komu? innemu. Takie sytuacje wcale nie s? niecodzienne. Znalezienie kolejnego, spe?niaj?cego warunki mo?e wtedy nastr?cza? problemów. W przypadku zwyk?ej, gotówkowej po?yczki ratalnej tego problemu nie ma, a firmy po?yczkowej nie interesuje fakt, na co i kiedy ta po?yczka zostanie wydana.

Bior?c pod uwag? powy?sze porównanie kosztów, warto zastanowi? si?, jaki sposób jest dogodniejszy nie tylko dla zasobno?ci portfela ale tak?e dla zabezpieczenia finansowego na przysz?o??.