Po?yczka na inwestycje?

Po?yczkami internetowymi zwykle interesuj? si? osoby, które znalaz?y si? w trudnej sytuacji finansowej i potrzebuj? pieni?dzy, by z niej wyj??. Mniejsz?, ale dalej liczn? grup? stanowi? ci, którzy pieni?dzy potrzebuj? na szeroko rozumiane przyjemno?ci i realizacj? planów, równie? tych dotycz?cych rozwoju osobistego i zawodowego. Co jednak z osobami, dla których po?yczka nie oznacza ?atania domowego bud?etu, a dodatkowy zarobek? Czy op?aca si? zaci?gn?? po?yczk? na inwestycje?

W co inwestuje si? w 2018 roku?

Polacy najcz??ciej inwestuj? w nieruchomo?ci, kruszce oraz walut?. Mniejszym zainteresowaniem ciesz? si? natomiast fundusze inwestycyjne i oszcz?dno?ciowe oraz akcje gie?dowe, które wymagaj? szerokiej wiedzy ekonomicznej. Nie nale?y równie? zapomina? o rosn?cych w si?? kryptowalutach, które szturmem podbi?y serca internautów.

Koronnym powodem, dla którego inwestuje si? w nieruchomo?ci, jest fakt, ?e koszty poniesione na ich zakup bardzo szybko si? zwracaj?. Wynajem mieszkania lub lokalu komercyjnego to zysk, który bardzo szybko si? zwraca. W zale?no?ci od rodzaju nieruchomo?ci, mo?na liczy? na zwrot nawet w wysoko?ci 10% w skali roku. Wynika z tego, ?e w ci?gu 10 lat inwestor mo?e liczy? na pe?en zwrot poniesionych kosztów (je?eli zakupi? nieruchomo?? za gotówk?), co w przypadku d?ugiego czasu u?ywalno?ci budynków i lokali jest bardzo op?acalne. Oczywi?cie, b?dzie tak tylko w przypadku, gdy inwestor nie ponosi ?adnych kosztów na utrzymanie nieruchomo?ci, ale wci?? jest to inwestycja trafiona, aczkolwiek wymagaj?ca cierpliwo?ci.

Sporej cierpliwo?ci, cho? odrobin? mniej d?ugoterminowej, wymaga tak?e inwestycja w kruszce, g?ównie z?oto. Nie jest to z pewno?ci? zadanie dla tych, którzy oczekuj? szybkiego i du?ego przyrostu kapita?u. Niemniej jednak aktualnie mo?na liczy? na relatywnie niskie ceny z?ota, a specjali?ci wskazuj?, ?e b?d? one w najbli?szej przysz?o?ci rosn?? – s? uzale?nione od warto?ci dolara, który w?a?nie stabilizuje si? i umacnia. Jednak?e z tego samego wzgl?du inwestor musi si? liczy? tak?e z tym ?e wahania waluty, je?li si? zdarz?, to równie? mog? os?abi? warto?? inwestycji. Mimo wszystko b?d? to raczej spadki niewielkie, a cz?sto zdarza si?, ?e na z?ocie mo?na zarobi? ok. 6-8% rocznie.

Amatorzy mocnych wra?e? i szybkiego zarobku mog? zdecydowa? si? na inwestycje w kryptowaluty, takie jak bitcoin. W tym przypadku trzeba jednak liczy? si? z faktem, ?e ?adna instytucja nie sprawuje nadzoru nad rynkiem kyptowalut, wi?c nie tylko mo?liwo?ci zarobku, ale i utraty swoich funduszy s? du?e.

Najbezpieczniejszym sposobem na inwestycj? jest od?o?enie pieni?dzy na oprocentowany rachunek lub lokat? d?ugoterminow?, zw?aszcza dla osób stawiaj?cych pierwsze kroki w tej materii. Nie jest to jednak droga to zarabiania pieni?dzy, a do stopniowego kumulowania kapita?u na dalsze inwestycje.

Po?yczka na inwestycje – gra warta ?wieczki?

Najwi?ksze kwoty pozabankowych po?yczek ratalnych na rynku to 10-15 tysi?cy z?otych (np. w Hapi Po?yczki). Mowa oczywi?cie o po?yczkach niewymagaj?cych zastawu ani gwaranta. Po?yczki takie jak w firmie Autokapita? czy Motopo?yczka pod zastaw samochodu to nawet 100 tysi?cy z?otych, ale rzecz jasna taka kwota dost?pna jest tylko w momencie, gdy dokonamy przew?aszczenia na poje?dzie. Nie chc?c ryzykowa? samochodem, nie zarobimy wiele.

Zamro?enie 15 tysi?cy z?otych na lokacie, to zysk oko?o 4% rocznie. W takim wypadku b?dzie to zarobek ok. 600 z?otych. Bior?c wi?c pod uwag? koszty, które trzeba b?dzie ponie?? w zwi?zku z po?yczk? na inwestycje, lokaty nie s? w takim wypadku op?acalne.

Podobnie sprawa wygl?da z inwestycj? w kruszce czy na spekulacj? walutami, które s? inwestycjami pewnymi i stabilnymi. Jednak cz?sto na to, by zarobi? rozs?dn? sum? pieni?dzy potrzeba sporo czasu, a po?yczk? trzeba sp?aca? ka?dego miesi?ca. Mo?e by? potrzebne wiele lat, by pokry? koszty zwi?zane z udzielon? po?yczk?. Z kolei inwestycje, które przynosz? szybkie zyski, obarczone s? sporym ryzykiem utraty funduszy, a po?yczk? trzeba b?dzie sp?aca? niezale?nie od tego.

Po?yczki spo?eczno?ciowe od innej strony

Inwestowanie w po?yczanie? Dlaczego nie! Sposób do?? nietypowy i bardzo cz?sto pomijany, ale bezpieczny, przynajmniej je?li chodzi o jego formaln? stron?. Po?yczek spo?eczno?ciowych mo?na udziela? za po?rednictwem specjalistycznych platform internetowych, takich jak Fellow Finance.

Konto w takim serwisie jest ca?kowicie bezp?atne i to wy??cznie inwestor decyduje, komu i na jakich warunkach udzieli po?yczki. Mo?e wi?c ogranicza? ryzyko i po?ycza? wy??cznie osobom z wysok? zdolno?ci? kredytow? i dobr? histori? p?atnicz?. Zalet? udzielania po?yczek na Fellow Finance jest równie? to, ?e s? to po?yczki ratalne, wi?c przynajmniej cz?stkowy zwrot inwestycji nast?pi ju? po miesi?cu, z czego cz??? mo?na zainwestowa? dalej, a cz??? przeznaczy? na sp?at? zaci?gni?tej na inwestycj? po?yczki. Poza tym ma si? te? pewno??, ?e cz??? zainwestowanego kapita?u b?dzie wraca?, wi?c istnieje niskie prawdopodobie?stwo tego, ?e nie b?dzie si? w stanie sp?aci? której? raty zaci?gni?tej po?yczki. Jest to równie? sposób na zarobek szybszy ni? w przypadku lokat oszcz?dno?ciowych, nieruchomo?ci czy nawet z?ota.

Oczywi?cie, istnieje ryzyko tego, ?e po?yczkobiorca nie b?dzie sp?aca? po?yczki. Jednak, jak pisali?my wcze?niej, mo?na to ryzyko skutecznie minimalizowa?, po?yczaj?c tylko takim osobom, które maj? w miar? stabiln? sytuacj? finansow?, a Fellow Finance skutecznie zajmie si? weryfikacj? tej sytuacji. Poza tym inwestycja w po?yczki spo?eczno?ciowe wymaga tylko lekkiego zg??bienia tematu i zapoznania si? z obowi?zuj?cymi procedurami, nie jest natomiast konieczne posiadanie szerokiej wiedzy o trendach rynkowych, tak jak to ma miejsce w przypadku zakupu akcji lub kryptowalut. Mo?na wi?c uzna?, ?e „po?yczka na po?yczki” jest pomys?em wartym przynajmniej przemy?lenia.