Wy?udzanie hase? do kont bankowych

Ostatnio nasili?o si? wy?udzanie hase? i kodów do kont bankowych przy u?yciu wiadomo?ci przesy?anych na nasz? skrzynk? pocztow?. Nadawc? owych wiadomo?ci rzekomo jest bank w którym posiadamy konto bankowe, ale w rzeczywisto?ci tak nie jest. Jak si? zabezpieczy? przed tego typu wy?udzeniem ?

Na pocz?tek opiszmy sposób dzia?ania osób, a raczej przest?pców próbuj?cych wy?udzi? nasze dane do konta bankowego. Otó? wysy?aj? oni wiadomo?ci za po?rednictwem poczty mail do losowych odbiorców, nawet do tych którzy w danym banku rachunku nie posiadaj? poniewa? zawsze jest szansa ?e trafi? na osob? która konto w wybranym banku posiada. Tre?? owych maili wygl?da mniej wi?cej tak, (jako przyk?ad podajemy mail wysy?any ostatnio rzekomo w imieniu banku ING):

ING Bank ?l?ski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Data: 15-04-2015
Temat: Dost?p do systemu jest zablokowany.
Odblokowa? dost?p do ING BankOnLine systemu mo?esz za pomoc? linku poni?ej:
(w tym miejscu jest podany spreparowany, czyli fa?szywy adres do strony www banku)
Dziekujemy za korzystanie z systemu ING BankOnLine!
Zespól ING BankOnLine.

Po klikni?ciu w fa?szywy adres www banku zawarty w wiadomo?ci zostaniemy oczywi?cie poproszeni o podanie danych do logowania oraz np. kodów jednorazowych. NIE nale?y tego nigdy robi? poniewa? osoba wy?udzaj?ca nasze has?a w tym momencie otrzyma wszystkie dane niezb?dne do korzystania z naszego rachunku bankowego !

W pierwszej kolejno?ci powinni?my zwróci? uwag? na b??dy w tre?ci maila poniewa? bardzo cz?sto tekst w mailach jest t?umaczony na dany j?zyk za po?rednictwem translatora. Po drugie ?ADEN bank nie prosi nas o podanie hase?, kodów za pomoc? wiadomo?ci mailowych czy telefonicznych. Je?li jednak nie jeste?my pewni czy rzeczywi?cie to nie bank przys?a? nam t? wiadomo?? po prostu zadzwo?my na oficjalny numer telefonu danego banku i zapytajmy.

Co robi? aby nie by? nara?onym na takie wy?udzenie?, najprostszym, najszybszym, a zarazem najskuteczniejszym sposobem na unikni?cie kradzie?y naszych pieni?dzy z konta bankowego w takiej sytuacji jest usuni?cie maila od razu po jego otrzymaniu.