Próby w?amania na konto bankowe. To powinno zwróci? Twoj? uwag?!

Bankowo?? elektroniczna prze?ywa swój wielki rozkwit. Liczba dziennie dokonywanych transakcji jest naprawd? ogromna i dotyczy prawie wszystkich obszarów ?ycia. Mo?na jednak spotka? si? z obawami zwi?zanymi z bezpiecze?stwem transakcji internetowych, równie? tymi koniecznymi do zaci?gni?cia po?yczki online. Szczególn? uwag? skupia weryfikacja to?samo?ci po?yczkobiorców za pomoc? szybkiej aplikacji takiej jak Instantor czy KontoConnect. Cho? oczywi?cie, w ka?dym przypadku trzeba zachowa? ostro?no??, to zagro?enie zwykle przychodzi z innej, niezinstytucjonalizowanej strony. Istnieje kilka oznak wskazuj?cych na to, ?e osoba niepowo?ana próbowa?a uzyska? dost?p do bankowo?ci elektronicznej. Jakich?

Próby logowania do konta o niecodziennych godzinach

Nie logujesz si? do bankowo?ci elektronicznej ka?dego dnia lub nie wi?cej ni? raz dziennie? Z pewno?ci? robi tak wi?kszo?? osób, które swoje zarobki otrzymuje w systemie wyp?at miesi?cznych. Ma?o kto zwraca te? uwag? na list? logowa? do bankowo?ci elektronicznej. Niezale?nie od banku, taka lista tworzona jest na bie??co i znajduj? si? na niej informacje dotycz?ce zarówno udanych, jak i nieudanych logowa?. Warto zwróci? na ni? uwag? i powzi?? odpowiednie kroki, (w pierwszej kolejno?ci zawiadomi? bank), je?li lista wyka?e logowania w dniach i godzinach, w których z pewno?ci? nie logowali?my si? do konta.

Podejrzane wirusy na komputerze

Od czasu do czasu warto przeskanowa? komputer w celu znalezienia ewentualnego oprogramowania malware i spyware. Najwi?kszym problemem s? programy ?ci?gaj?ce tzw. klucze, czyli has?a do ró?nych witryn internetowych. Obecno?? takiego oprogramowania w komputerze nie zawsze ?wiadczy o tym, ?e kto? ju? w?ama? si? do bankowo?ci elektronicznej, ale by? mo?e jest w posiadaniu has?a lub mo?e by? w najbli?szej przysz?o?ci.

Zwró? wi?ksz? uwag? na pasek adresowy przegl?darki

Co ma wspólnego pasek adresowy przegl?darki z w?amaniem na konto bankowe? Elektroniczny z?odzieje cz?sto korzystaj? z niemal?e w 100% odwzorowanych stron internetowych banków, które maj? za zadanie zdoby? login i has?o do konta. Je?eli nie wpiszemy ca?ego adresu r?cznie, a skorzystamy z autouzupe?niania, za? strona internetowa b?dzie pozbawiona znaku k?ódki, mo?e to oznacza?, ?e ju? na tej stronie go?cili?my i prawdopodobnie próbowali?my si? z niej zalogowa?. To mo?e oznacza?, ?e kto? jest ju? w posiadaniu naszych danych.

Zablokowane konto

Blokada konta jest najwyra?niejszym znakiem, ?e kto? próbowa? si? zalogowa? na nasze konto bankowe. Nie oznacza to jeszcze próby kradzie?y – mog?a to by? przecie? zwyk?a pomy?ka w numerze klienta. Warto jednak zwróci? na to szczególn? uwag? i uprzedzi? bank, ?e blokada konta z powodu wielokrotnego wprowadzenia b??dnego has?a nie wynik?a z naszej winy.

Podobne w?amania na konta w innych serwisach

W?amanie na poczt? e-mail, portale spo?eczno?ciowe, a w szczególno?ci na konta w serwisach aukcyjnych, na których cz?sto zapisane s? wszystkie dane osobowe i bankowe. Ponadto, w?amanie si? na inne konta mo?e oznacza?, ?e hackerzy b?d? próbowali zalogowa? si? do bankowo?ci elektronicznej takim samym has?em. Tym bardziej ?e nagminnie zdarza si? u?ywanie tych samych hase? do wielu serwisów. Je?li wi?c zaobserwowali?my w?amanie na jakiekolwiek konto, warto od razu zmieni? has?o do bankowo?ci elektronicznej.

Podejrzane maile z banku

Phishing jest ju? powszechnie znany i polega na wy?udzeniu danych poprzez podrabiane maile z banku. Najcz??ciej jednak maile te rozsy?ane s? losowo, licz?c na prawdopodobie?stwo, ?e rzeczywi?cie dopasuje si? konkretny bank do jego u?ytkownika. Najbardziej podejrzane (i niebezpieczne) b?dzie otrzymywanie podobnych, powtarzaj?cych si? maili z tego samego, w?a?ciwego banku. To znak, ?e by? mo?e osoby rozsy?aj?ce takie wiadomo?ci s? ju? w posiadaniu pozosta?ych danych adresata i dzia?a rozmy?lnie licz?c na to, ?e adresat wiadomo?ci potraktuje je powa?nie.

Znikaj?ce ma?e kwoty

Transakcje bezgotówkowe s? tak popularne, ?e najcz??ciej p?aci si? nimi wsz?dzie i za wszystkie rodzaje zakupów – pocz?wszy od tygodniowych zapasów, a sko?czywszy na ma?ych zakupach w warzywniaku czy kiosku. To najcz??ciej drobne kwoty, a liczba transakcji sprawi, ?e ma?o kto b?dzie dokonywa? ich g??bokiej analizy i sprawdza?, czy ich lista zgadza si? ze stanem faktycznym. Na takiej zasadzie bardzo cz?sto funkcjonuj? równie? hackerzy, którzy nie cz?sto sk?onni s? „wyczy?ci?” konto bankowe ze wszystkich ?rodków, a raczej zadowalaj? si? drobnymi i cz?stymi wyp?atami, które s? trudne do namierzenia. Zanim posiadacz konta zorientuje si?, ?e ubywa mu gotówki, mo?e min?? du?o czasu.

Czujno?? jest zawsze wskazana!

Powy?ej zosta?y wskazane najbardziej popularne metody pozyskiwania danych potrzebnych do w?amania na konto bankowe. Jakkolwiek, uwag? powinni?my zwraca? na ka?d?, nawet najmniejsz? anomali?, któr? mo?emy zaobserwowa? na koncie bankowym. Je?li chodzi o finanse, nadgorliwo?? nie jest niepotrzebna. Tym bardziej ?e osoby zajmuj?ce si? przest?pstwami elektronicznymi zwykle wyprzedzaj? o krok tych, którzy takim kradzie?? próbuj? zapobiec.