RegTech – co oznacza dla po?yczkobiorców i po?yczkodawców?

Szybki i pr??ny rozwój sektora FinTech, wyzwoli? nie tylko g??bszy nadzór w?adzy pa?stwowej nad instytucjami po?yczkowymi, ale te? stworzy? konieczno?? sprawnej i efektywnej administracji i zarz?dzania tym sektorem. Stosowanie mechanizmów regulacyjnych rynku jest wi?c konieczno?ci?. Mechanizmy te musz? polega? na najnowszych technologiach, by spe?nia? wymogi wspó?czesnego, szybko zmieniaj?cego si? rynku finansowego. Takim rozwi?zaniem mo?e by? RegTech.

Czym jest RegTech?

Mo?e to by? ma?o mówi?c nazwa, je?li nie przytoczy si? jej pe?nego brzmienia, czyli Regulatory Technology – Technologie Regulacyjne. Technologie te odnosz? si? do nowoczesnych rozwi?za? informatycznych, których celem nadrz?dnym jest pe?ne zautomatyzowanie i digitalizacja procesów nadzoru nad instytucjami po?yczkowymi. Szybki rozwój technologii w sektorze finansowym i zwi?kszenie dost?pu zwyk?ych do produktów finansowych (np. poprzez bankowo?? elektroniczn? czy po?yczki online) sprawi?, ?e wiele z tych kwestii jest jeszcze nieobj?tych nadzorem lub te? nadzór nad nimi generuje bardzo wysokie koszty. RegTech mia?by wi?c na celu usprawnienie zarz?dzania sektorem finansowym poprzez unifikacj? i ujednolicenie systemów zarz?dzania, zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i organów administracyjnych. Docelowo, RegTech mia?by si? przys?u?y? szerszej wspó?pracy tych dwóch stron, tak by wszystkie dzia?ania podmiotów rynku finansowego by?y klarowne.

Sk?d wzi?? si? pomys? na usprawnienie procesów nadzoru?

Pomys? wprowadzenia systemu usprawniania nadzoru mia? swój pocz?tek w tzw. tsunami regulacyjnym, które powsta?o po globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku. Wtedy to, by zapobiec powstaniu kolejnego kryzysu, praktycznie wszystkie pa?stwa zacz??y masowo wprowadza? regulacje prawne maj?ce na celu przej?cie wi?kszej kontroli nadzorczej nad instytucjami finansowymi.

Czym RegTech mo?e przys?u?y? si? sektorowi po?yczkowemu?

Dzia?ania podejmowane przez instytucje finansowe to przede wszystkim korzystanie ze sztucznej inteligencji czy zautomatyzowanej analityki predyktywnej. Takie rozwi?zania maj? swoje g?ówne znaczenie w kalkulacji analizy ryzyka po?yczenia pieni?dzy danemu klientowi, obliczania zdolno?ci kredytowej lub weryfikacji kredytowej po?yczkobiorcy, ale równie? w zarz?dzaniu danymi i wymienianiu ich z instytucjami nadzoruj?cymi.

Koszty nadzoru ci?g?ego dostosowywania swoich wewn?trznych systemów przeliczeniowych do obowi?zuj?cego prawa i nowych regulacji s? ogromne i anga?uj?ce wszystkie szczeble zarz?dzaj?ce organizacj?. Logicznym jest wi?c, ?e instytucje po?yczaj?ce mog? rekompensowa? sobie te straty, zwi?kszaj?c poziom przychodów, b?d? to przez pozyskiwanie du?ej ilo?ci klientów, b?d? te? poprzez wi?ksze koszty udzielanych po?yczek. Te za?, ze wzgl?du na wysok? konkurencj? na rynku, nie s? zbyt mile widziane przez klientów. Wprowadzenie zunifikowanego systemu regulacji to szansa na to, by firmy po?yczkowe dostosowywa?y si? do obecnego prawa nadzorczego mniejszymi nak?adami finansowymi, a wi?c i mniejsze mog?yby by? realne koszty po?yczek.

Stworzenie procesów wymiany informacji pomi?dzy instytucjami kontrolowanymi i kontroluj?cymi zapewni wi?c zmniejszenie nak?adów finansowych na ten obszar, a przez to równie? i stabilniejsz? i bezpieczniejsz? dla po?yczkobiorców pozycj? firm po?yczkowych. RegTech z pewno?ci? znajdzie wi?c zastosowanie w budowaniu lepszej i szybszej wymiany danych oraz stworzenie bardziej wydajnej analizy tych danych. Co wi?cej, wszystkie instytucje bazowa?yby na takim samym systemie przetwarzania danych i takich samych metodach analitycznych, co przyczyni?oby si? do wi?kszej jasno?ci i transparentno?ci dzia?ania.

Szybsza wymiana informacji to równie? szybsze reagowanie instytucji nadzoruj?cych w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawid?owo?ci mog?cych zagrozi? bezpiecze?stwu po?yczkobiorców. Tym bardziej ?e docelowo RegTech mia?by po??czy? mi?dzy sob? równie? same instytucje nadzoru, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego, UOKiK, Rzecznik Finansowy i Generalny Inspektor Informacji Finansowej. To sprawia?oby, ?e instytucje mog?yby reagowa? natychmiast i jeszcze lepiej chronione by?yby prawa po?yczkobiorców zapisane w ustawie o kredycie konsumenckim. To z kolei mo?e przyczyni? si? to tego, ?e podniesie si? poziom zaufania do instytucji po?yczkowych i zwi?kszy si? liczba po?yczkobiorców ch?tniej korzystaj?cych z tego typu finansowania. B?dzie wi?c to zysk równie? dla po?yczkodawców, których bardzo interesuje przekazanie pozytywnego wizerunku takich instytucji do szerszego grona odbiorców korzystaj?cych z us?ug finansowych.

RegTech to korzy?? wielostronna, która dotyczy?aby wszystkich uczestników rynku, równie? firm, które zajmuj? si? opracowywaniem i wdra?aniem nowych procesów technologicznych. Innowacyjno?? technologiczna nie tylko bowiem usprawnia procesy, dla których jest dedykowana, ale tak?e roznosi si? na inne dziedziny. RegTech móg?by wi?c znale?? rozwi?zanie równie? poza bran?? po?yczkow? – jest wi?c sektorem godnym najwy?szej uwagi.