RegTech – co oznacza dla pożyczkobiorców i pożyczkodawców?

Szybki i prężny rozwój sektora FinTech, wyzwolił nie tylko głębszy nadzór władzy państwowej nad instytucjami pożyczkowymi, ale też stworzył konieczność sprawnej i efektywnej administracji i zarządzania tym sektorem. Stosowanie mechanizmów regulacyjnych rynku jest więc koniecznością. Mechanizmy te muszą polegać na najnowszych technologiach, by spełniać wymogi współczesnego, szybko zmieniającego się rynku finansowego. Takim rozwiązaniem może być RegTech.

Czym jest RegTech?

Może to być mało mówiąc nazwa, jeśli nie przytoczy się jej pełnego brzmienia, czyli Regulatory Technology – Technologie Regulacyjne. Technologie te odnoszą się do nowoczesnych rozwiązań informatycznych, których celem nadrzędnym jest pełne zautomatyzowanie i digitalizacja procesów nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi. Szybki rozwój technologii w sektorze finansowym i zwiększenie dostępu zwykłych do produktów finansowych (np. poprzez bankowość elektroniczną czy pożyczki online) sprawił, że wiele z tych kwestii jest jeszcze nieobjętych nadzorem lub też nadzór nad nimi generuje bardzo wysokie koszty. RegTech miałby więc na celu usprawnienie zarządzania sektorem finansowym poprzez unifikację i ujednolicenie systemów zarządzania, zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i organów administracyjnych. Docelowo, RegTech miałby się przysłużyć szerszej współpracy tych dwóch stron, tak by wszystkie działania podmiotów rynku finansowego były klarowne.

Skąd wziął się pomysł na usprawnienie procesów nadzoru?

Pomysł wprowadzenia systemu usprawniania nadzoru miał swój początek w tzw. tsunami regulacyjnym, które powstało po globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku. Wtedy to, by zapobiec powstaniu kolejnego kryzysu, praktycznie wszystkie państwa zaczęły masowo wprowadzać regulacje prawne mające na celu przejęcie większej kontroli nadzorczej nad instytucjami finansowymi.

Czym RegTech może przysłużyć się sektorowi pożyczkowemu?

Działania podejmowane przez instytucje finansowe to przede wszystkim korzystanie ze sztucznej inteligencji czy zautomatyzowanej analityki predyktywnej. Takie rozwiązania mają swoje główne znaczenie w kalkulacji analizy ryzyka pożyczenia pieniędzy danemu klientowi, obliczania zdolności kredytowej lub weryfikacji kredytowej pożyczkobiorcy, ale również w zarządzaniu danymi i wymienianiu ich z instytucjami nadzorującymi.

Koszty nadzoru ciągłego dostosowywania swoich wewnętrznych systemów przeliczeniowych do obowiązującego prawa i nowych regulacji są ogromne i angażujące wszystkie szczeble zarządzające organizacją. Logicznym jest więc, że instytucje pożyczające mogą rekompensować sobie te straty, zwiększając poziom przychodów, bądź to przez pozyskiwanie dużej ilości klientów, bądź też poprzez większe koszty udzielanych pożyczek. Te zaś, ze względu na wysoką konkurencję na rynku, nie są zbyt mile widziane przez klientów. Wprowadzenie zunifikowanego systemu regulacji to szansa na to, by firmy pożyczkowe dostosowywały się do obecnego prawa nadzorczego mniejszymi nakładami finansowymi, a więc i mniejsze mogłyby być realne koszty pożyczek.

Stworzenie procesów wymiany informacji pomiędzy instytucjami kontrolowanymi i kontrolującymi zapewni więc zmniejszenie nakładów finansowych na ten obszar, a przez to również i stabilniejszą i bezpieczniejszą dla pożyczkobiorców pozycję firm pożyczkowych. RegTech z pewnością znajdzie więc zastosowanie w budowaniu lepszej i szybszej wymiany danych oraz stworzenie bardziej wydajnej analizy tych danych. Co więcej, wszystkie instytucje bazowałyby na takim samym systemie przetwarzania danych i takich samych metodach analitycznych, co przyczyniłoby się do większej jasności i transparentności działania.

Szybsza wymiana informacji to również szybsze reagowanie instytucji nadzorujących w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości mogących zagrozić bezpieczeństwu pożyczkobiorców. Tym bardziej że docelowo RegTech miałby połączyć między sobą również same instytucje nadzoru, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego, UOKiK, Rzecznik Finansowy i Generalny Inspektor Informacji Finansowej. To sprawiałoby, że instytucje mogłyby reagować natychmiast i jeszcze lepiej chronione byłyby prawa pożyczkobiorców zapisane w ustawie o kredycie konsumenckim. To z kolei może przyczynić się to tego, że podniesie się poziom zaufania do instytucji pożyczkowych i zwiększy się liczba pożyczkobiorców chętniej korzystających z tego typu finansowania. Będzie więc to zysk również dla pożyczkodawców, których bardzo interesuje przekazanie pozytywnego wizerunku takich instytucji do szerszego grona odbiorców korzystających z usług finansowych.

RegTech to korzyść wielostronna, która dotyczyłaby wszystkich uczestników rynku, również firm, które zajmują się opracowywaniem i wdrażaniem nowych procesów technologicznych. Innowacyjność technologiczna nie tylko bowiem usprawnia procesy, dla których jest dedykowana, ale także roznosi się na inne dziedziny. RegTech mógłby więc znaleźć rozwiązanie również poza branżą pożyczkową – jest więc sektorem godnym najwyższej uwagi.