Przedp?aty przed uzyskaniem po?yczki – czy wp?aca??

Bardzo cz?sto mo?na napotka? w internecie mnóstwo ofert po?yczek dla ludzi z wpisami w BIK, zad?u?onych, z zaj?ciami komorniczymi, czy nawet nie pracuj?cych. Wiele firm oferuj?cych takie po?yczki sugeruje ?e otrzymamy nawet du?e kwoty praktycznie bez ?adnych zabezpiecze?. Potencjalny klient widz?c tak? ofert? jest bardzo zadowolony, poniewa? my?li ?e w?a?nie znalaz? po?yczk? której tak d?ugo szuka?, której wsz?dzie mu odmawiano.Jednak co si? dzieje po bli?szym kontakcie?, otó? dowiadujemy si? ?e otrzymamy po?yczk?, ale warunkiem jej otrzymania jest wp?ata jakiej? kwoty, ?adnie nazwana np. op?ata za udzielenie po?yczki. Ta op?ata to zazwyczaj jaki? procent kwoty po?yczki o któr? si? staramy.

No i teraz powstaje pytanie: Czy wp?aca? takie przedp?aty przed uzyskaniem po?yczki?
Absolutnie NIE! Praktycznie ?adna szanuj?ca si? firma nie ??da jakichkolwiek przedp?at przed udzieleniem po?yczki. Je?eli nawet to tylko tzw. przelewu weryfikuj?cego, potwierdzaj?cego nasze dane które podali?my we wniosku o po?yczk?, ale taki przelew to kwota od 1 grosza do maksimum 1 z?, a wi?c na prawd? niewielka. Natomiast wp?acaj?c przedp?at? mo?emy by? na 99% pewni, ?e nie zobaczymy po?yczki ani wspomnianej przedp?aty, najcz??ciej jest to po prostu zwyk?e oszustwo polegaj?ce na wy?udzeniu pieni?dzy.

Zach?camy do korzystania ze sprawdzonych po?yczek.