Lista ostrze?e? publicznych KNF – czego mo?emy si? z niej dowiedzie??

Informacji, które mog? zawa?y? na wyborze odpowiedniej po?yczki online (i nie tylko) warto poszuka? w?ród oficjalnych instytucji pa?stwowych. Jedn? z nich jest Komisja Nadzoru Finansowego, która prowadzi rejestr firm i innych instytucji, których praktyki budz? spore w?tpliwo?ci co do zgodno?ci z polskim prawodawstwem oraz etyk? finansow?.
Tutaj znajdziesz aktualn? list? ostrze?e? KNF.

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

Z kolei tutaj znajdziesz list? ostrze?e? konsumenckich UOKiK.
Organ ten pe?ni funkcj? kontroln? wobec szeroko poj?tego sektora finansowego, w sk?ad którego wchodz? tak?e nast?puj?ce podsektory: bankowy, ubezpieczeniowy, emerytalny oraz kapita?owy. Jej celami nadrz?dnymi jest zapewnienie prawid?owego i sprawnego funkcjonowania rynku, stosowania przejrzystych zasad przez podmioty w nim uczestnicz?ce oraz ochrona interesów osób prywatnych b?d?cych klientami instytucji finansowych. Ponadto, stoi tak?e na stra?y konkurencyjno?ci (m.in. poprzez eliminacj? zachowa? firm po?yczkowych niezgodnych z zasadami fair play) oraz edukacji konsumentów.

Jakie funkcje spe?nia lista ostrze?e? publicznych?

Lista ostrze?e? publicznych to rejestr wszystkich informacji o nieprawid?owo?ciach zachodz?cych na rynku finansowym, jak równie? o sytuacjach, w których zachodzi podejrzenie o pope?nieniu przest?pstwa – tak sta?o si? w 2009 roku w przypadku Amber Gold. Na takiej li?cie znajd? si? przede wszystkim instytucje, które:

Lista ostrze?e? publicznych zawiera pe?ne dane takiej instytucji, ??cznie z numerami w?a?ciwymi (NIP, REGON, KRS), powód umieszczenia jej na li?cie oraz informacje o potencjalnym post?powaniu karnym: dzia?ania prokuratorskie i s?dowe, prawomocne wyroki. Firma, która pope?ni?a przest?pstwa, praktycznie przekre?la swoje szanse na dalsze niezak?ócone funkcjonowanie na rynku, bowiem wpisów na li?cie ostrze?e? KNF nie mo?na usun??, o ile s? one prawdziwe. Taka mo?liwo?? istnieje wy??cznie w sytuacji, kiedy wpis zosta? dokonany omy?kowo, b?d? niezgodnie z prawd? i musi on nast?pi? na wniosek instytucji.

Parabanki na cenzurowanym

Na szcz??cie, na li?cie ostrze?e? bardzo rzadko pojawiaj? si? firmy udzielaj?ce po?yczek online, ale za to bardzo cz?sto przedmiotem post?powania staj? si? parabanki, które niestety dalej kojarzone s? z instytucjami po?yczkowymi. To mo?e skutecznie psu? opini? rzetelnym firmom.

Dla wyja?nienia sytuacji pokrótce nakre?lmy podstawow? ró?nic?. Parabanki to instytucje, które mog? gromadzi? wk?ady finansowe swoich klientów (np. w postaci lokat) i ten zgromadzony kapita? inwestowa? lub po?ycza?. Instytucja po?yczkowa mo?e natomiast po?ycza? pieni?dze pochodz?ce wy??cznie z w?asnego kapita?u. Nie mo?e przyjmowa? pieni?dzy od swoich klientów (oprócz oczywi?cie sp?at po?yczek) ani w ?aden sposób obraca? nieswoimi ?rodkami. Jej zarobek pochodzi wy??cznie z kosztów, które ponosz? klienci za udzielenie po?yczki.

Najcz??ciej wi?c firmy po?yczkowe nie daj? KNF powodów, by wpisa? je na list? ostrze?e?. Jest to sytuacja odwrotna ni? w przypadku parabanków, którymi Komisja zajmuje si? zazwyczaj z powodu przyjmowania pieni?dzy od klientów i nieuprawnionego wprowadzania je w obrót.

Dlaczego tak si? dzieje? Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega, ?e instytucja, która nie jest bankiem, nie mo?e przyjmowa? pieni?dzy od klientów, by obci??a? ich ryzykiem. Takie ryzyko polega przede wszystkim na inwestowaniu zdeponowanych pieni?dzy (inwestycje mog? by? nietrafione) lub po?yczaniu je innym (po?yczki mog? pozosta? niesp?acone). Istnieje wi?c szansa, ?e zdeponowane pieni?dze zostan? po prostu utracone, a klienci nie b?d? w stanie ich odzyska?. Wed?ug prawa takie czynno?ci mog? wykonywa? jedynie te instytucje, które s? obj?te gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (który gwarantuje bezpiecze?stwo depozytów), a parabanki takowego nie posiadaj?. W roku 2016 na list? ostrze?e? KNF zosta?y wpisane a? 62 tego rodzaju instytucje.

Czy obawia? si? po?yczek od parabanków?

O ile zdeponowanie swoich pieni?dzy w takim parabanku jest wysoce ryzykowne, o tyle wzi?cie po?yczki w?a?nie w takiej instytucji nie jest obarczone wi?kszym ryzykiem, je?li tylko zasady jej udzielenia s? jasne i zgodne z prawem. Taka instytucja mo?e by? jednak bardzo niestabilna, a bardzo szybko mo?e si? okaza?, ?e b?dzie musia?a zamkn?? dzia?alno??. Poza tym nie jest ona monitorowana w tak wysokim stopniu, co firmy po?yczkowe – nie ma wi?kszego nadzoru wewn?trznego, ani te? nadrz?dnej instytucji, która by zrzesza?a tylko solidne parabanki (odpowiednika Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych).

Firmy po?yczkowe, o ile tylko po?ycza si? z g?ow? i bior?c pod uwag? swoje mo?liwo?ci finansowe, nie nios? za sob? ?adnego ryzyka, a wr?cz przeciwnie – wiele z nich prowadzi równie? dzia?alno?? misyjn? i edukacyjn?. S? wi?c w sposób naturalny wyborem pod wieloma wzgl?dami lepszym i bezpieczniejszym.