Jak bezpiecznie p?aci? ze e-zakupy?

Nawet 9 na 10 internautów w Polsce korzysta z mo?liwo?ci robienia zakupów online w sklepach internetowych. Dzi?ki ca?odobowej dost?pno?ci stron internetowych mo?emy dokonywa? zamówie? praktycznie przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Jest to szczególnie istotne w przypadku wprowadzanych zmian dotycz?cych ograniczania handlu w niedziel?. Zainteresowanie internautów zakupami online bezpo?rednio zwi?zane jest z rozwojem us?ug dotycz?cych p?atno?ci na zamówienia w Internecie. Aktualnie wi?kszo?? serwisów oferuje przynajmniej kilka rodzajów p?atno?ci. Oto podstawowe z nich.

P?atno?? kart? kredytow? lub debetow?

Coraz wi?cej sklepów internetowych oferuje mo?liwo?? p?acenia za zakupy zarówno kart? kredytow?, jak i debetow?. Do wykonania transakcji konieczne jest podanie kilku informacji, które znajduj? si? na ka?dej karcie. S? to:

Aby dokona? p?atno?ci, konieczne jest jej potwierdzenie, na przyk?ad za pomoc? kodu SMS lub kodu ze zdrapki przes?anej przez bank. Podmiot musi jednak zapewnia? mechanizm zabezpieczaj?cy transakcje online, czyli 3D Secure.

Coraz popularniejsze staj? si? równie? karty wirtualne. S? to wydawane przez banki karty, które przeznaczone s? jedynie do dokonywania p?atno?ci online. Jak sama nazwa wskazuje, maj? charakter wirtualny, dlatego te? klient najcz??ciej nie otrzymuje rzeczywistej karty plastikowej. Z regu?y s? to karty przedp?acone, czyli do realizacji transakcji konieczne jest ich zasilenie ?rodkami. Wykonywanie p?atno?ci online tym sposobem jest uwa?ane za bezpieczne, poniewa? nie nale?y podawa? ?adnych danych dotycz?cych karty kredytowej lub debetowej. Dodatkowo karty wirtualne obj?te s? systemem 3D Secure oraz Chargeback, dzi?ki któremu bank pomaga w odzyskaniu ?rodków za niezrealizowane zakupy.

Tradycyjny przelew bankowy

Z tej metody p?atno?ci w Internecie korzystaj? jedynie nieliczne osoby. Zazwyczaj realizacja tego typu transakcji trwa d?u?ej, co wp?ywa na wyd?u?enie zakupów online. Sprzedawca bowiem realizuje zamówienie dopiero po fizycznym zaksi?gowaniu pieni?dzy na jego koncie. Aby zrealizowa? przelew tradycyjny, konieczne jest uzupe?nienie odpowiedniego druczku r?cznie lub formularza w bankowo?ci elektronicznej. Sposób ten wi??e si? z prawdopodobie?stwem pope?nienia b??du, a tak?e wyd?u?a czas dokonywania p?atno?ci.

Za pobraniem, czyli gotówka przy dostawie

Ta forma p?atno?ci jest uwa?ana za jedn? z najbezpieczniejszych metod p?acenia za zakupy online. W 2017 roku z tej metody skorzysta? co pi?ty internauta kupuj?cy za po?rednictwem Internetu. P?atno?? za pobraniem polega na uiszczeniu op?aty u kuriera podczas odbierania od niego paczki. W ten sposób kupuj?cy ma pewno??, i? zamówiony przez niego przedmiot trafi w jego r?ce, zanim sklep otrzyma pieni?dze. W przypadku p?atno?ci za pobraniem z zasady nale?y dop?aci? kilka z?otych wi?cej za przesy?k?.

System szybkich przelewów online

Sposób ten staje si? coraz bardziej popularny, wspó?cze?nie to z niego korzysta najwi?cej internautów. System szybkich przelewów online dzia?a bardzo szybko i intuicyjnie. Wystarczy wybra? interesuj?c? nas metod? p?atno?ci oraz swój bank, nast?pnie automatycznie zostaniemy przekierowani do bankowo?ci elektronicznej. Gdy zalogujemy si? na swoje konto, otrzymamy dost?p do wype?nionego ju? formularza przelewu. Aby dokona? p?atno??, konieczne jest wpisanie kodu z SMS-a lub karty zdrapki. Przelew realizowany jest od razu, a sprzedawca natychmiast otrzymuje pieni?dze na konto. Dzi?ki temu mo?e zacz?? realizowa? swoj? us?ug?, co pozytywnie wp?ywa na skrócenie realizacji czasu zamówienia. Przelewy natychmiastowe wykorzystywane s? tak?e podczas sk?adania wniosku o po?yczk? online – w celu potwierdzenia to?samo?ci potencjalnego po?yczkobiorcy. Systemy szybkich przelewów online s? bezpieczne, jednak do ich wykonywania najlepiej korzysta? z osobistego komputera z zainstalowanym antywirusem. Przed zalogowaniem si? na swoje konto w banku najlepiej sprawdzi? autentyczno?? strony bankowej (m.in. przy adresie www powinna znajdowa? si? zielona k?ódka).

Portfele wirtualne

Portfele wirtualne, nazywane elektronicznymi czy te? e-portfelami w ostatnim czasie zyskuj? na popularno?ci. Ich g?ówn? zalet? jest zapewnienie bezpiecze?stwa transakcji oraz wygody. U?ytkownicy zazwyczaj mog? nimi p?aci? zarówno za zakupy online, jak i podczas tradycyjnych zakupów w sklepach stacjonarnych. Portfele elektroniczne wyst?puj? w formie aplikacji mobilnej na smartfony. Aby móc z nich korzysta?, konieczne jest zapisanie danych kart p?atniczych w ich pami?ci. Aplikacja dokonuje p?atno?ci bez konieczno?ci logowania si? do banku oraz podawania danych z karty. Do dokonania transakcji konieczny jest za? unikalny token, który generowany jest przez aplikacj? i bank. Popularnym e-portfelem jest Google Pay.

P?atno?? Blikiem

P?atno?ci za zakupy w sklepie internetowym mo?na dokona? za pomoc? systemu p?atno?ci mobilnych kryj?cego si? pod nazw? Blik. Aby dokona? transakcji, nale?y zalogowa? si? w aplikacji mobilnej na smartfonie do swojego banku, wybra? opcj? Blik, a nast?pnie wygenerowa? 6-cyfrowy kod niezb?dny do autoryzacji procesu p?atno?ci. Z tej formy p?atno?ci mog? korzysta? wy??cznie klienci wybranych banków.