Jakich b??dów unika?

Cho? wzi?cie szybkiej chwilówki internetowej nigdy nie by?o tak proste, wci?? mo?na zaobserwowa? do?? niefrasobliwe podej?cie po?yczkobiorców do kwestii po?yczek. Dzieje si? tak mimo tego, ?e edukacja finansowa prowadzona przez same firmy, jak i serwisy tematyczne jest obecnie przyzwoicie rozwini?ta i swoi na naprawd? wysokim poziomie. Kilka prostych zasad, którymi nale?y si? kierowa?, mo?e jednak uchroni? po?yczkobiorców od natkni?cia si? na nierzetelnych po?yczkodawców, wpadni?cia w spiral? d?ugów lub borykania si? z dotkliwymi problemami wynikaj?cymi z braku sp?aty zobowi?za?. Jakie fa?szywe kroki najcz??ciej podejmuj? przyszli i obecni po?yczkobiorcy?

Niedok?adne i nierozs?dne przygotowanie do wzi?cia po?yczki

Po?yczki internetowe mog? zosta? zaci?gni?te w ci?gu 15 minut, ale nie znaczy to wcale, ?e w?a?nie tyle czasu powinien po?wi?ci? na nie po?yczkobiorca. Tymczasem wiele chwilówek, a nawet po?yczek ratalnych (które niekiedy stanowi? zobowi?zanie na lata), jest zaci?ganych pod wp?ywem chwili i impulsu – po?yczkodawcy cz?sto robi? to, kieruj?c si? reklam?, nie poznawszy wcze?niej oferty ró?nych firm i nie skorzystawszy z porównywarki po?yczkowej, która pomo?e mu dostosowa? po?yczk? pod konkretne potrzeby. Oferty po?yczkowe instytucji pozabankowych s? na pierwszy rzut oka bardzo do siebie podobne, ale – jak to mówi? – diabe? tkwi w szczegó?ach, których przez pobie?ne i pospieszne dzia?ania mo?na nie zauwa?y?.

Lekcewa?enie swojego bud?etu domowego

Wiele osób zdaje sobie spraw? z tego, ?e wysoko?? dochodu wymiernie wp?ywa na szanse przyznania po?yczki (zob.: artyku? „Najwi?ksza przyznawalno?? po?yczek – przegl?d firm”). Niewielu z nich jednak zdaje sobie spraw?, ?e cho? firmy po?yczkowe coraz cz??ciej promuj? po?yczanie odpowiedzialne, to jednak wymagania zarobkowe s? do?? niskie. Jednak?e, przyznanie po?yczki nie oznacza automatycznie, ?e po?yczkobiorca nie napotka ?adnych problemów z jej sp?at?. Kluczowe jest przede wszystkim samodzielne i sumienne zbadanie swojego bud?etu. To, ?e po?yczka jest dost?pna, nie zawsze oznacza, ?e nale?y j? wzi??. Je?li ju? koniecznie trzeba, to zawsze powinna by? ona dopasowana do mo?liwo?ci. W przeciwnym wypadku – zamiast poprawi? swoj? sytuacj? finansow?, tylko si? j? pogorszy.

Po?yczanie od niesprawdzonych firm

Wspomniane wcze?niej impulsywno?? i przecenianie swoich mo?liwo?ci finansowych mo?e w ko?cu sk?oni? do tego, by skorzysta? z wyj?tkowo atrakcyjnej oferty, nie sprawdziwszy wcze?niej instytucji, która jej udziela. Mo?e to by? po?yczka bardzo nisko oprocentowana (nie myli? z darmowymi chwilówkami!) lub po?yczka bez wymogu posiadania zdolno?ci kredytowej – przynajmniej w za?o?eniach, bo z ich realizacj? mo?e by? ró?nie. Podstawow? kwesti? jest jednak sprawdzenie absolutnie ka?dej firmy, z której us?ug korzystamy. Mo?e to by? sprawdzenie opinii o tej firmie na forum, skorzystanie z serwisu tematycznego lub rankingów po?yczkowych, albo zasi?gni?cie informacji u ?róde? (sprawdzaj?c numer KRS lub list? ostrze?e? publicznych KNF). Dobrym sposobem jest równie? wcze?niejsze zapoznanie si? ze stron? internetow? po?yczkodawcy (sprawd?, co powinna zawiera? taka strona) i upewnienie si?, czy spe?nia podstawowe standardy.

Nieczytanie umów

Nieczytanie umów to niestety plaga, nie tylko, je?li chodzi o bran?? po?yczkow?. Ka?dy podpisany dokument jest obowi?zuj?cy, chyba ?e stoi w ra??cej sprzeczno?ci z prawem. Przeczytanie przez po?yczkobiorc? umowy da mu ?wiadomo?? tego, jakie koszty b?dzie musia? ponie?? i jakie konsekwencje przyniesie niesp?acenie po?yczki, w jaki sposób i kiedy ma dokona? jej sp?aty, a tak?e, czy mo?e j? sp?aci? wcze?niej, przed?u?y? lub refinansowa? i na jakich warunkach. Pod ?adnym pozorem nie wolno swojej wiedzy po?yczkowej opiera? na has?ach promocyjnych. To samo tyczy si? tego, ?e wi?kszo?? osób, je?li nie rozumie czego? w umowie, nie rozwiewa swoich w?tpliwo?ci, chocia?by w rozmowie z konsultantem firmy. To prawda, ?e umowy po?yczkowe pisane s? specyficznym j?zykiem i nie ka?dy musi go zrozumie?, ale ka?da firma po?yczkowa musi – i jest do tego zobowi?zana prawnie – wyja?nia? wszelkie w?tpliwo?ci, a? do skutku.

Zaci?ganie po?yczek na sp?at? poprzednich

Oczywi?cie, s? sytuacje, w których takie post?powanie si? sprawdzi. Po?yczka odd?u?eniowa lub po?yczka konsolidacyjna mog? by? przydatne i niew?tpliwie dadz? d?u?nikowi czas na to, by móg? wykaraska? si? z d?ugów. Chwilówkowy ci?g, który mo?e trwa? wiele d?ugich miesi?cy, a? w ko?cu nie znajdzie si? ani jedna firma, która zdecyduje si? udzieli? po?yczki, jest jednak sytuacj? bardzo niebezpieczn?. Spirala zad?u?enia, ca?kowite zrujnowanie swoich finansów i utracenie p?ynno?ci finansowej to tylko pocz?tek mo?liwych k?opotów.

Idealny po?yczkobiorca poszukiwany przez firmy po?yczkowe

Idealny po?yczkobiorca to nie tylko taki, który ma odpowiedni? zdolno?? kredytow? i zawsze na czas sp?aca swoje zobowi?zania. Idealny po?yczkobiorca to przede wszystkim taki, który jest rozmy?lny i ?wiadomie podejmuje wszystkie swoje decyzje. Taka postawa nie tylko wzmocni bezpiecze?stwo finansowe po?yczkobiorcy, ale i zniweluje ryzyko utraty ?rodków pieni??nych przez instytucje pozabankowe. Poszerzanie swoich horyzontów finansowych i odpowiedzialno?? b?dzie wi?c dzia?a? na korzy?? obu ze stron.

Powi?zane tematy

> Uwa?aj na w?amania na konto
> Unikaj przedp?aty na po?yczk?
> Jak rozpozna? piramid? finansow?
> Uwa?aj na skanowanie dowodu osobistego
> RegTech – co to?
> Ostrze?enia KNF – tych firm unikaj
> Jak p?aci? w internecie
> Jak przest?pcy wy?udzaj? has?a

Zobacz tak?e

> Wady i zalety chwilówek
> Chwilówki online
> Po?yczki na raty
> Jak zaoszcz?dzi? pieni?dze
> Formalno?ci przy braniu chwilówki