Jak dzia?a moneyback?

Moneyback, czyli zarabianie na wydawaniu. Podobno nie ma nic za darmo (poza chwilówkami za darmo), ale czy aby na pewno? Czy robi?c zakupy, mo?na zarabia? pieni?dze? Okazuje si?, ?e tak! W tym celu wystarczy za?o?y? konto w banku, który oferuje us?ug? moneyback. Konieczne jest regularne p?acenie za zakupy kart?. Podobn? us?ug? jest tak?e cashback oferowany przez niektóre serwisy internetowe. Na czym w?a?ciwie polega zarabianie na wydawaniu?

Moneyback – co to jest?

Moneyback to us?uga, któr? oferuj? banki. Dzi?ki niej klienci mog? otrzyma? zwrot gotówki za dokonane transakcje bezgotówkowe. Jest to dodatek do konta osobistego. Coraz wi?cej osób korzysta z takich rozwi?za?, poniewa? jest to swoistego typu forma oszcz?dzania. P?ac?c za transakcje kart?, na ich konto trafia zwrot pewnej kwoty, czyli moneyback. Zazwyczaj zwrot pieni?dzy przelewany jest na konto klienta pod koniec miesi?ca, po podsumowaniu wszystkich transakcji. Jest to niewielki procent od wydanej kwoty, najcz??ciej z przedzia?u od 1 do 5%. Mo?na wi?c szybko policzy?, i? za ka?dy wydany 1.000 z?otych mo?na otrzyma? od 10 do 50 z?otych. Warto tak?e wspomnie?, i? nie wszystkie transakcje mog? by? zaliczone do moneybacku. Spis operacji powinien znale?? si? w regulaminie dotycz?cym danej promocji.

Moneyback – zalety

Moneyback ma wiele zalet. W?ród tych najwa?niejszych wyró?nia si?:

Moneyback – wady

Moneyback to rozwi?zanie, które ma tak?e wady. W?ród podstawowych minusów wyró?niamy:

Kto mo?e skorzysta? z us?ugi moneyback?

Moneyback to us?uga, z której mo?e skorzysta? praktycznie ka?dy. Osoby, które cz?sto dokonuj? p?atno?ci z u?yciem karty, szybko zauwa??, ?e na ich koncie uzbiera si? dodatkowa gotówka ze zwrotu. Pieni?dze te mo?na zaoszcz?dzi? lub przeznaczy? na realizacj? jakiego? celu. Z us?ugi moneyback ch?tnie korzystaj? osoby, które cz?sto podró?uj? samochodem. Zakup paliwa to najcz??ciej wydatek kilkuset z?otych, a wi?c zwrot w skali miesi?ca mo?e uzbiera? si? ca?kiem du?y. Kart? regulujemy tak?e inne p?atno?ci, takie jak zakup materia?ów na remont czy wakacje. W takich przypadkach zwrot mo?e okaza? si? naprawd? wysoki.

Czym kierowa? si? podczas wyboru konta z us?ug? moneyback?

Konta bankowe z us?ug? moneyback dzia?aj? na bardzo podobnych zasadach. Jest jednak kilka czynników, którymi warto kierowa? si? podczas wyboru tego odpowiedniego. Zanim zdecydujemy si? na za?o?enie konta w danym banku, koniecznie sprawd?my:

Aby wyszuka? odpowiednie konto osobiste, mo?na skorzysta? m.in. z rankingów kont bankowych. Warto zdecydowa? si? na taki rachunek, który nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów oraz jest dopasowany do indywidualnych preferencji klienta.

Moneyback to wygodne rozwi?zanie, które pozwala zaoszcz?dzi? dodatkowe pieni?dze bez ?adnego wysi?ku. U?ytkownik konta robi dok?adnie to samo, co zwykle – zakupy, tankowanie samochodu oraz inne p?atno?ci kart? p?atnicz?.

Cashback za zakupy w Internecie

Zakupy online staj? si? coraz popularniejsze. Na kupowaniu w sieci tak?e mo?na oszcz?dza?. Jak? Wystarczy zarejestrowa? si? w portalu dzia?aj?cym w my?l zasady cashback. Podobnie jak w przypadku moneyback jest to procentowy zwrot na konto za dokonanie zakupów. W Internecie mo?na znale?? wiele serwisów oferuj?cych mo?liwo?? zarabiania na kupowaniu. To bardzo wygodne rozwi?zanie – zakupy wykonujemy bez wychodzenia z domu, trafiaj? one wprost do naszego domu, a dodatkowo na konto wp?ywa zwrot. W przypadku cashback warto?? zwrotu ustalana jest indywidualnie dla ka?dego sklepu. Poszczególne portale nie wspó?pracuj? ze wszystkimi sklepami internetowymi. Wyp?acenie zwrotu zazwyczaj mo?liwe jest po osi?gni?ciu konkretnego progu – np. 20 z?otych lub nawet po 100 z?otych.