Jak zdywersyfikowa? swoje oszcz?dno?ci

Polacy coraz cz??ciej chc? oszcz?dza? i potrafi? robi? to efektywnie, ale tylko niewielka cz??? z nich gromadzi oszcz?dno?ci w inny sposób ni? do przys?owiowej skarpety. Niestety, boimy si? inwestowa? i ulegamy stereotypom, ?e mo?liwe jest to tylko wtedy, kiedy posiada si? du?? ilo?? pieni?dzy. Nie jest to prawda, a inwestowa? bezpiecznie mog? nawet pocz?tkuj?cy inwestorzy.

Dywersyfikacja oszcz?dno?ci kluczem do powodzenia

Na nowicjuszy inwestycyjnych czeka bardzo du?o pu?apek. Jedn? z najwi?kszych jest tak zwana gorliwo?? neofity, charakteryzuj?ca si? nadmiernych entuzjazmem i stawianiem wszystkiego na jedn? szal?. Brak dywersyfikacji inwestycji, wynikaj?ca z oczekiwa? wysokich i szybkich zysków jest niestety b??dem i tylko w bardzo rzadkich przypadkach ko?czy si? sukcesem.

Tymczasem ulokowanie oszcz?dno?ci w ró?nych inwestycjach nie przyniesie ogromnego maj?tku w krótkim czasie. Poza tym inwestowanie ma?ych kwot to ma?e zyski, ale i ma?e ryzyko oraz niewielkie koszty po?redników lub doradców inwestycyjnych. Dywersyfikacja pozwoli na to, by w bezpieczny sposób uczy? si? zasad funkcjonowania inwestycji, praw rynku i oceniania ryzyka utraty oszcz?dno?ci krok po kroku – inaczej ni? w przypadku zainwestowania ca?ej kwoty w jedn? rzecz bez posiadania odpowiedniej wiedzy. Warto równie? wspomnie? o tym, ?e dywersyfikacja oszcz?dno?ci nie doprowadzi do tego, ?e inwestor nie b?dzie móg? si? wycofa? z inwestycji bez utraty wszystkich ?rodków i poniesienia szkody.

Jak rozlokowa? swoje oszcz?dno?ci?

Zdywersyfikowanie oszcz?dno?ci warto zacz?? od tego, by podzieli? inwestycje na krótko- oraz d?ugoterminowe, a tak?e na te nieobarczone ryzykiem oraz te, które mog? si? z nim wi?za?.

Nowicjusze powinni w pierwszej kolejno?ci przemy?le? ulokowanie cz??ci swoich funduszy na oprocentowanych kontach oszcz?dno?ciowych lub lokatach terminowych. Nie jest to co prawda szybki zysk, ale ma wa?n? (niejedyn?) zalet? – pomna?anie oszcz?dno?ci mo?na zacz??, maj?c nawet ma?? sum? i co miesi?c dok?adaj?c kolejne kwoty. Ponadto nie wymaga to posiadania ?adnej specjalistycznej wiedzy ani nak?adów pracy, oprócz przejrzenia dost?pnych na rynku ofert bankowych. W ramach okresowych promocji mo?na trafi? na nawet bardzo preferencyjne warunki. Jest to jednak rozwi?zanie raczej krótkoterminowe i nieprzynosz?ce ogromnych zysków. Pozwala raczej na stopniowe pomna?anie oszcz?dno?ci na kolejne inwestycje.

Inwestycjami d?ugoterminowymi pozwalaj?cymi na lokowanie niezbyt wygórowanych kwot s? obligacje pa?stwowe i fundusze inwestycyjne. S? to w miar? bezpieczne formy inwestycji – szczególnie obligacje pa?stwa polskiego i krajów wysoko rozwini?tych. Pocz?tkowo, nie posiadaj?c jeszcze wi?kszego obycia inwestycyjnego, warto stawia? na bardziej stabilne rozwi?zania i nie inwestowa? w obligacje korporacyjne – te, cho? przynosz? wi?ksze i szybsze zyski, wi??? si? z wi?kszym ryzykiem i konieczno?ci? sprawdzenia wiarygodno?ci finansowej firmy, która je emituje. S? jednak dobrym wyborem na pó?niejszym etapie.

Pocz?tkuj?cy inwestorzy dobrze czuj? si? tak?e z zakupem kruszców. Co prawda potrzebne jest na to wi?cej gotówki i jest to rozwi?zanie raczej na lata, ale wed?ug przewidywa? analityków jego warto?? b?dzie ros?a. Innym rozwi?zaniem jest inwestycja… w siebie. Wydanie swoich oszcz?dno?ci na kursy i szkolenia pozwoli na podniesienie kwalifikacji, a przez to zdobycie lepszej pracy, a nawet za?o?enie w?asnej firmy.

Nie warto natomiast inwestowa? w akcje, przynajmniej na pocz?tku. Najcz??ciej wymaga to posiadania du?ej ilo?ci gotówki, poza tym inwestowanie w akcje wymaga nie tylko ogromnej wiedzy biznesowej, ale równie? i gospodarczej spo?ecznej, a nawet politycznej. Jest to bowiem produkt podatny na zmiany gospodarcze i prawne, a przez to wymuszaj? ci?g?? obserwacj? rynku i wydarze? dziej?cych si? na nim i poza nim.

Inwestowanie dzi?ki po?yczkom?

Wi?kszo?? doradców odradza inwestowania pieni?dzy pochodz?cych z po?yczek lub kredytów. I rzeczywi?cie, nie jest to rozs?dne rozwi?zanie, szczególnie w przypadku, gdy dopiero zaczyna si? przygod? z inwestycjami. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, ?e pocz?tkowo inwestowanie nie b?dzie przynosi? sporych zysków, szczególnie je?li nastawimy si? na inwestycje krótkoterminowe. W tym wypadku po?yczka b?dzie musia?a by? sp?acana z bie??cych ?rodków. Nie ma te? pewno?ci, ?e zyski pokryj? koszty zwi?zane z udzieleniem po?yczki. Po drugie – kwoty udzielane przez firmy po?yczkowe s? co prawda wysokie, ale w stosunku do nieoczekiwanych wydatków, wakacyjnych wyjazdów lub zakupu sprz?tu domowego. Kwoty rz?du kilkunastu tysi?cy z?otych (Wonga, Zaplo, Hapi Po?yczki, Provident) nie s? wystarczaj?ce na to, by zyski zrównowa?y?y kwot? do sp?aty, ale z drugiej strony – s? zbyt wysokie, by ryzykowa? ich bezpowrotn? utrat?.

Istniej? jednak sytuacje, w których po?yczki ratalne, a nawet chwilówki mog? pomóc w inwestycji swoich oszcz?dno?ci. W jaki sposób? Przydadz? si? w momencie, gdy musimy zmierzy? si? z nag?ym wydatkiem, a nie chcemy si?ga? do swojego funduszu awaryjnego lub przeznaczonego na inwestycje albo te? nie chcemy wycofywa? swoich inwestycji i utraci? wypracowane ju? zyski. Poza tym po?yczka przyda si? równie? na wspomnian? wcze?niej inwestycj? w siebie, podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój w?asnej firmy. Nawet je?li, nie przyniesie to gigantycznych zysków, uzbrajanie si? w wiedz? i kompetencje to nigdy nie s? stracone pieni?dze.