Automatyczne oszcz?dzanie na koncie bankowym a po?yczka

Oszcz?dzanie jest sztuk? trudn? i przekona?o si? o tym ju? wiele osób, którym pomimo powzi?tego postanowienia nie uda?o si? od?o?y? nawet ma?ej kwoty. Na szcz??cie, coraz wi?cej Polaków my?li o przysz?o?ci i tworzeniu poduszki finansowej zabezpieczaj?cej ich p?ynno?? finansow?. S? to g?ównie ludzie m?odzi, wychowani w duchu nowoczesnych technologii i ?yj?cy z transakcjami bezgotówkowymi za pan brat. Dlatego te? ten w?a?nie przedzia? wiekowy wykazuje najwi?ksze zainteresowanie nowymi produktami finansowymi – nie tylko chwilówkami online, ale równie? automatycznym oszcz?dzaniem na koncie bankowym. Czy warto z takich produktów korzysta? i czy istnieje mi?dzy nimi jaka? korelacja? Przekonajmy si?.

Bankowe programy automatycznego oszcz?dzania – na czym polegaj??

Funkcje automatycznego oszcz?dzania nie s? w polskich bankach nowo?ci?, cho? dopiero od niedawna zyskuj? na masowej popularno?ci i widniej? w ofertach najwi?kszych placówek bankowych. Mo?na spotka? si? z ró?nym nazewnictwem; w jednym banku b?dzie to oszcz?dzanie mimochodem, w innym – program SMARTsaver. Na czym to polega?

Automatyczne oszcz?dzanie na koncie dokonuje si? przede wszystkim podczas codziennych transakcji elektronicznych. Najcz??ciej polega ono na zaokr?glaniu w gór? kwot transakcji (np. kart? p?atnicz?) i przenoszeniu powsta?ej nadwy?ki na konto oszcz?dno?ciowe. Cz?sto mo?na si? spotka? równie? z tym, ?e od ka?dej transakcji liczony jest procent lub te? wprowadzona jest za ni? sta?a op?ata. Za ka?d? p?atno?? kart? lub przelewem zap?acimy wi?c wi?cej.

Gdzie mog? znale?? takie programy?

Mo?liwo?? skorzystania z takiej us?ugi oferuj? jedne z najwi?kszych banków w Polsce. Mo?na j? spotka? mi?dzy innymi w Credit Agricole, mBanku, ING Banku ?l?skim, Getin Banku i PKO BP.
Jakie kwoty mo?na zaoszcz?dzi? w poszczególnych bankach?

Jak wygl?da zaokr?glanie wydatków do 1, 5 lub 10 z?otych? Zobaczmy na przyk?adzie. Je?li zap?acimy kart? p?atnicz? za zakupy w kwocie 52,27 z?otych i wybierzemy zaokr?glenie do 1 z?otego, bank pobierze z konta 53 z?ote, a nadwy?k? w wysoko?ci 73 groszy przeleje na konto oszcz?dno?ciowe. Je?li za? wybierzemy zaokr?glenie do 5 z?otych, bank pobierze 55 z?otych, a 2,73 trafi na konto oszcz?dno?ciowe. Oszcz?dno?ci b?d? wi?c tym wi?ksze, im cz??ciej p?acimy za zakupy kart?.

Czy taka metoda rzeczywi?cie przyniesie jakie? skutki?

Taki system niejako mobilizuje do tego, by za wszelkie zakupy p?aci? transakcjami bezgotówkowymi. W ten sposób reszta odk?adana jest w formie wirtualnej, która mo?e przynie?? realn? korzy?? pieni??n?. Nie ma natomiast problemu z gór? drobnych monet, której i tak wi?kszo?? ludzi pó?niej nie spo?ytkuje. Oszcz?dzanie odbywa si? wi?c bez wysi?ku i bez widocznego uszczuplenia portfela. Poza tym proces oszcz?dzania dokonuje si? systematycznie i po jakim? czasie niemal niezauwa?anie – nie zachodzi konieczno?? mozolnej kontroli domowego bud?etu. Jest to wi?c us?uga bardzo przydatna tym osobom, które maj? problemy z siln? wol? i samokontrol?.

Istnieje wiele metod oszcz?dzania, niektóre wymagaj?ce du?ej dyscypliny i racjonalnego planowania bud?etu, inne polegaj?ce na ci?ciu niepotrzebnych wydatków, rzuceniu na?ogów, a jeszcze inne – na inwestowaniu ka?dej nadwy?ki. Ka?dy krok w stron? oszcz?dno?ci jest dobry, byleby przynosi? d?ugofalowe efekty, cho? jak w ka?dej dziedzinie, tak?e w oszcz?dzaniu najlepsze efekty przyniesie kombinacja ró?nych metod.

Pokolenie oszcz?dzania i chwilówek

Mog?oby si? zdawa?, ?e oszcz?dzanie i jednoczesne zaci?ganie chwilówek na mniejsze lub wi?ksze kwoty nie id? w parze. Je?li jednak wzi?? pod uwag?, ?e w?a?ciwie jedno pokolenie ma najwi?kszy procentowy udzia? w korzystaniu z po?yczek pozabankowych i programach oszcz?dno?ciowych, mo?na takie my?lenie nieco zmodyfikowa?. Po g??bszym zastanowieniu mo?na uzna?, ?e obie te rzeczy wzajemnie si? przenikaj?, ucz? odpowiedzialno?ci, pozwalaj? lepiej pozna? swoje potrzeby i mo?liwo?ci finansowe, jak te? rozs?dnie zarz?dza? bud?etem. Warunkiem koniecznym jest jednak ?wiadome zaci?gni?cie chwilówki (patrz: „Jak wybra? po?yczk?”). Przemy?lana decyzja po?yczkowa pozwoli na realizacj? swoich marze? i sfinansowanie mniejszych lub wi?kszych wydatków, podczas gdy oszcz?dno?ci pozostan? nietkni?te.