Jak zaoszcz?dzi? pieni?dze na realizacj? planów?

Ka?dy z nas ma jakie? plany – wi?ksze lub mniejsze. Egzotyczna wycieczka, zakup nowego samochodu, skok ze spadochronem… Niestety, ka?dy plan wymaga odpowiednich ?rodków pieni??nych, aby móg? zosta? zrealizowany. Wi?kszo?? Polaków nie mo?e pozwoli? sobie na realizacj? planów z bie??cych wp?ywów. Konieczne jest co najmniej kilkumiesi?czne oszcz?dzanie, aby od?o?y? odpowiedni? sum? na wi?kszy wydatek. Je?eli jednak wyznaczymy sobie cel i b?dziemy konsekwentnie do niego d??y?, najprawdopodobniej uda si? nam go zrealizowa?. Oto kilka pomys?ów na to, jak skutecznie oszcz?dza? pieni?dze.

Wydatki gospodarstwa domowego a oszcz?dzanie

W oszcz?dzaniu, jak w wielu innych przypadkach, najgorzej jest zacz??. Pó?niej jest ju? „z górki”. Najwi?kszym b??dem pope?nianym przez wiele osób chc?cych oszcz?dza? pieni?dze jest ok?adanie tego na „pó?niej”. Ka?d? decyzj? powinna poci?ga? za sob? reakcja. Wbrew pozorom oszcz?dza? mo?na tak?e na codziennych wydatkach gospodarstwa domowego.

Pierwszym krokiem jest rezygnacja z zakupu rzeczy, które nie s? ani podstawowe, ani priorytetowe. O czym mowa? Mi?dzy innymi o cz?stych wyj?ciach na miasto, jedzeniu poza domem, u?ywkach, s?odyczach, uleganie promocjom. Ju? na takich wydatkach mo?na wiele zaoszcz?dzi?. Miesi?cznie wi?kszo?? z nas na zb?dne rzeczy wydaje nawet kilkaset z?otych.

Kolejnym sposobem na oszcz?dzanie jest robienie du?ych, np. cotygodniowych zakupów w wi?kszych dyskontach. Codzienne wyj?cia do sklepu osiedlowego wynosz? nas zdecydowanie dro?ej – raz, ?e ceny w takich sklepach s? nieco wy?sze, dwa, ?e mniejsze i cz?stsze zakupy stwarzaj? wi?cej okazji do niekontrolowanych zakupów. Co wi?cej, na ka?de zakupy najlepiej przygotowa? list? zakupów i si? jej trzyma?. Nie dajmy si? ponie?? szale?stwu zakupów i promocjom.

Na li?cie zakupów nale?y spisa? wszystkie, niezb?dne produkty. Najlepiej przed udaniem si? do sklepu przeanalizowa? gazetki online oraz znajduj?ce si? w nich promocje. Atrakcyjne oferty mog? by? atrakcyjne tylko na pierwszy rzut oka. Po dok?adnym przeliczeniu mo?e okaza? si?, ?e promocja jest nieop?acalna. Niestety, cz?sto na popularnych wyprzeda?ach kupujemy wi?cej, ni? jest nam potrzebne – pó?niej co? wyrzucamy lub po prostu le?y nigdy nieu?ywane.

W przypadku nieco wi?kszych wydatków (np. zakup jakiego? sprz?tu, prezenty pod choink?) najlepiej ?ledzi? okazje i kupowa? z wyprzedzeniem. Odpowiednie rozeznanie w ofercie umo?liwia poznanie optymalnej ceny za dany produkt i znalezienie atrakcyjnej oferty.

Wi?kszo?ci z nas doskonale znana jest tak?e pewna zale?no??: gdy jeste?my g?odni, kupujemy produkty „oczami”, a nie rozs?dkiem. W domu zazwyczaj okazuje si?, ?e kupili?my zbyt du?o produktów, których nie zd??ymy zje?? przed up?ywem ich terminu wa?no?ci. Tak wi?c – nie odwiedzajmy sklepów, gdy jeste?my g?odni.

Oszcz?dzanie a przyjemno?ci

Najwi?ksz? sum? oszcz?dno?ci „tracimy” na nieplanowanych wydatkach typu wyj?cie ze znajomymi do klubu czy te? zjedzenie obiadu na mie?cie. Co prawda, nie powinni?my si? ogranicza? i oszcz?dza? dos?ownie na wszystkim, jednak zbyt cz?ste pozwalanie sobie na drobne przyjemno?ci mo?e zniweczy? starania dokonane w zakresie oszcz?dzania pieni?dzy. Wyznaczmy sobie racjonalny limit miesi?cznych wydatków na oszcz?dzanie – tak, aby nie by? za wysoki i umo?liwi? od?o?enie pewnej sumy pieni?dzy w ka?dym miesi?cu. Nie wolno jednak ca?kowicie rezygnowa? z wyj?? ze znajomymi do klubu czy kina – ?ycie towarzyskie jest wa?n? cz??ci? ?ycia ka?dego cz?owieka.

Dodatkowe ?ród?a dochodów jako sposób na oszcz?dzanie

Stale wykonywana praca to podstawowe ?ród?o dochodów, które nie zawsze mo?e pozwoli? na oszcz?dzanie. Pewnym wyj?ciem z sytuacji mo?e by? znalezienie dodatkowej pracy – po godzinach lub w weekendy. Wiele osób tak dorabia, niekoniecznie pracuj?c w swojej wyuczonej bran?y.

Dodatkowe, ?atwo dost?pne prace praktycznie dla ka?dego to m.in.: roznoszenie ulotek, dostawca pizzy, dorabianie jako kelner, prace sezonowe w wakacje, hostessa czy te? niania dla dziecka. Tego typu prace mo?na ?atwo pogodzi? z prac? na etat. Mo?na z niej tak?e zrezygnowa? w ka?dej chwili, np. gdy po jednym dniu stwierdzimy, ?e nie jest to zaj?cie dla nas.

Konto bankowe z premi? – czy warto?

Od d?u?szego czasu wi?kszo?? banków oferuje pewne promocje dla klientów za za?o?enie rachunku rozliczeniowego popularnie nazywanym kontem bankowym. Mowa tu o promocji w postaci premii za za?o?enie takowego w?a?nie konta. Polega to mniej-wi?cej na tym i? podpisujemy umow? o prowadzenie rachunku, a bank wynagradzaj?c nas za to przelewa nam na konto okre?lon? premi? w postaci gotówki. Czy na pewno w ka?dym przypadku si? nam to op?aca ?

Przeanalizujmy tak? promocj? na przyk?adzie jednego z banków. Ów bank za za?o?enie konta oferuje nam premi? w wysoko?ci 100 z?otych. Brzmi fajnie, prawda ?, za?o?? konto i jeszcze dostan? za to 100 z?otych, tak na prawd? za nic. Niestety, ale to tylko brzmi bardzo fajnie. Po dok?adnym przestudiowaniu regulaminu promocji dowiadujemy si? ?e aby otrzyma? premi? musimy korzysta? z konta przez 12 miesi?cy. Korzysta? aktywnie, czyli p?aci? kart? debetow?, przelewa? na konto nasze wynagrodzenie lub inne ?rodki pieni??ne. Dodatkowo aby nasze konto by?o ca?kowicie bezp?atne musimy zasili? je kwot? co najmniej 2000 z?otych miesi?cznie oraz wykona? transakcj? kart? debetow? za co najmniej 200 z?otych w miesi?cu . Gdzie tkwi haczyk ?

G?ówny haczyk tkwi w fakcie ?e w dalszej cz??ci regulaminu czytamy i? op?ata za kart? debetow? wynosi 7 z?otych miesi?cznie. Teraz troszk? matematyki, 7 z?. razy 12 miesi?cy = 84 z?otych. Tyle zap?acimy za kart? do konta. Otrzymamy 100 z?. minus 84 z? za kart? zostaje nam 16 z?. owej obiecanej premii. A wyliczenia dotycz? tylko 12 miesi?cy posiadania owego rachunku. Znaj?c ?ycie po owym roku ju? z przyzwyczajenia nie zrezygnujemy z rachunku, a 15 miesi?cu to my zaczynamy ju? p?aci? bankowi za jego posiadanie.

Dodajmy ?e niewiele osób dok?adnie czyta regulaminy i w którym? miesi?cu nie zasili konta kwot? 2000 z?otych, w takim wypadku ju? owej premii nie otrzymamy wcale. A wi?c czy aby na pewno w ka?dym przypadku op?aca nam si? zak?ada? konto z premi? ?, chyba nie.

Zasady skutecznego oszcz?dzania

Podstaw? skutecznego oszcz?dzania jest tak naprawd? sztuka wyborów. Niektóre wydatki s? obowi?zkowe i musimy je ponie??, np. czynsz, rachunki, ?ywno??. Inne jednak mo?na ograniczy? lub ca?kowicie wyeliminowa?, np. u?ytki, s?odycze, nieracjonalne przyjemno?ci. Z wielu wydatków mo?na zrezygnowa?, nie obni?aj?c przy tym standardu swojego ?ycia.

Oszcz?dzanie wymaga konsekwencji. Regularne odk?adanie nawet niewielkich kwot w wymiarze rocznym mo?e pomóc w uzbieraniu naprawd? du?ej sumy pieni?dzy.

Jak nie oszcz?dzanie, to co?

Niektóre osoby nie potrafi? oszcz?dza?. Zawsze znajd? jakie? inne wydatki lub skusz? si? na skorzystanie z promocji. Jednak je?eli przychodzi czas sp?aty jakiegokolwiek zobowi?zania, robi? to regularnie, odk?adaj?c co miesi?c pieni?dze na rat?. Osoby, które nie potrafi? zmobilizowa? si? do oszcz?dzania, mog? rozwa?y? mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki pozabankowej na realizacj? danego celu. Po?yczki na raty umo?liwiaj? roz?o?enie sp?aty zobowi?zania na kilka miesi?cy. Mo?na to potraktowa? jako tak? form? oszcz?dzania, ale w drug? stron? – najpierw wydajemy, pó?niej sp?acamy.

Powi?zane tematy

> Jak dzia?a Moneyback
> Dywersyfikacja oszcz?dno?ci
> Automatyczne oszcz?dzanie

Zobacz tak?e

> Wady i zalety chwilówek
> Chwilówki online
> Po?yczki na raty
> Jakich b??dów unika?
> Formalno?ci przy braniu chwilówki