Utracili?my dokumenty – co robi??

Bardzo cz?sto pojawia si? pytanie co robi? w przypadku utracenia wa?nych dokumentów takich jak dowód osobisty oraz czy kto? mo?e je wykorzysta? na przyk?ad do wy?udzenia kredytu.  W takiej sytuacji do?? wa?ne jest czy dokumenty nam skradziono, czy po prostu je zgubili?my. Postaramy si? wyja?ni? co robi? w takim momencie.

Istotne jest to czy dokumenty zgubili?my, czy je nam skradziono. Je?li je nam skradziono nale?y ten fakt bezwzgl?dnie zg?osi? na Policj?. Natomiast je?li je zgubili?my zg?aszanie na Policj? nie ma sensu poniewa? i tak z regu?y takiego zg?oszenia nam nie przyjm?. Co wi?c wtedy zrobi? aby naszych dokumentów nikt nie wykorzysta? na przyk?ad do wy?udzenia po?yczki ?

Otó? w obu przypadkach warto, a nawet trzeba zg?osi? dokument w tzw. Systemie Dokumentów Zastrze?onych. W owym systemie uczestnicz? praktycznie wszystkie banki, a tak?e wiele innych firm. Pe?na lista podmiotów uczestnicz?cych w systemie jest obj?ta tajemnic? ze wzgl?dów bezpiecze?stwa, zastrzegaj?c zagubiony dokument mamy pewno?? ?e nikt nie wykorzysta go do zaci?gni?cia kredytu czy skorzystania z innej us?ugi finansowej.

Zg?osi? taki dokument mo?emy w ka?dym banku, nawet jak nie jeste?my jego klientem. Niestety trzeba zwróci? uwag? ?e niektóre banki za zg?oszenie pobieraj? op?at? si?gaj?c? nawet 60 z?otych, ale s? te? takie które robi? to ca?kowicie za darmo. Dodatkowo bank którego jeste?my klientem, a wi?c mamy na przyk?ad w nim konto osobiste te? zrobi to za darmo. Lecz nawet je?li mieliby?my ponie?? op?at? za zg?oszenie to i tak jest to mniejsze z?o ni? pó?niejsze t?umaczenia ?e to nie my brali?my kredyt, a kto? wykorzysta? nasze dokumenty.

Jakie dokumenty warto zg?osi? ? na pewno wszystkie które zalicza si? do dokumentów wykorzystywanych w celu po?wiadczenia to?samo?ci, a wi?c:

Zastrzega? nale?y tak?e:

Pami?tajmy ?e takie dokumenty nie s? wykorzystywane tylko do wy?udze? po?yczek, ale te? do wielu innych nielegalnych celów. Do?? cz?stym zjawiskiem jest np. wynajmowanie mieszkania pos?uguj?c si? takimi dokumentami, a nast?pnie kradzie? ca?ego wyposa?enia oraz wiele innych przypadków wy?udze?. Tak wi?c aby spa? spokojnie w przypadku kradzie?y lub zgubienia dokumentów na prawd? warto je zastrzec.