RRSO w po?yczkach – jak interpretowa? ten wska?nik?

Je?li chodzi o po?yczki pozabankowe – zarówno chwilówki, jak i po?yczki na raty – najcz??ciej pojawiaj?cym si? s?owem towarzysz?cym jest RRSO. Pojawia si? i na stronie internetowej po?yczkodawcy, w porównywarce po?yczkowej, w analizie oferty, ulotkach, reklamach… dos?ownie wsz?dzie. Czy to oznacza, ?e dla po?yczkobiorcy jest to informacja najwa?niejsza? Je?li tak, to co nale?y wiedzie? o RRSO, w czym mo?e nam pomóc i czy s? inne wska?niki, które b?d? bardziej przydatne?

Czym jest RRSO?

RRSO przez wielu uwa?any jest za najbardziej wiarygodny wska?nik tego, ile kredytobiorc? lub po?yczkobiorc? wyniesie zaci?gni?cie zobowi?zania, dlatego, ?e uwzgl?dnia wszystkie bez wyj?tku koszty zobowi?zania. Mog? to by?:

Pod tym tajemniczym skrótem kryje si? nazwa Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Wyra?ony przy nim procent oznacza dok?adnie to, jak? cz??? po?yczonej kwoty po?yczkodawca musia?by zap?aci?, je?li jego zobowi?zanie zosta?oby zaci?gni?te na 12 miesi?cy.

Czy dla po?yczkobiorcy RRSO naprawd? jest taki wa?ny?

Szczególnie Ci klienci, którzy zainteresowani s? g?ównie chwilówkami, raczej nie zwróc? uwagi na poziom RRSO. Nie zobrazuje im bowiem tego, jakie rzeczywiste koszty wyra?one kwotowo b?d? musieli zap?aci?. Przy chwilówkach na 10 lub 15 dni, RRSO mo?e bowiem wynie?? nawet kilkadziesi?t lub kilkaset tysi?cy procent! Czy w takim wypadku oznacza to, ?e b?dzie musia? zwróci? a? tak du?? wielokrotno???

Oczywi?cie, ?e nie, gdy? RRSO liczony jest wy??cznie w skali roku, a sp?ata chwilówki to najcz??ciej 30 dni, cho? mo?na znale?? tak?e takie udzielane na 60 dni (sprawd? w artykule: „Po?yczki na 60 dni – ile za nie zap?acimy?”). Co prawda, mo?na wyliczy? sobie, ile realnie wyniesie wska?nik procentowy w skali miesi?ca, ale w praktyce nie ma takiej potrzeby. Informacje o ca?kowitym koszcie po?yczki pojawi? si? bowiem w porównywarce po?yczkowej w kalkulatorze kosztów oferowanym przez po?yczkodawc?.

Wysokie RRSO nie takie z?e

Po?yczkodawca, widz?c ca?kowite koszty kredytu, wie ile realnie pieni?dzy b?dzie musia? odda? wraz z po?yczk?. Zdaje sobie spraw? z tego, ?e chwilówka na 30 dni przyniesie wi?cej kosztów ni? ta na 15 dni, mimo ?e proporcjonalnie koszty b?d? wy?sze w przypadku 15 dni i nie b?d? stanowi?y po?owy pe?nych kosztów. Dla niego jednak przewa?nie liczy si? to, ile pieni?dzy NIE b?dzie musia? wyda?, i ile zostanie mu w kieszeni, mimo ?e RRSO przy chwilówce na 15 dni poszybuje w gór?.

Prze?led?my powy?sze przyk?ady dla nast?puj?cych firm „chwilówkowych”:

Wida? wi?c, ?e im krótszy okres sp?aty przy takiej samej kwocie, tym wy?sze RRSO. Mo?na z tego wyci?gn?? pewne wnioski – stale zwi?kszaj?ce si? RRSO nie poka?e po?yczkobiorcy co prawda, ile b?dzie musia? za po?yczk? zap?aci?, ale mo?e sk?oni? go do przemy?le? czy nie warto zdecydowa? si? na d?u?szy okres sp?aty. Koszty nie b?d? du?o wy?sze (w Filarum ró?nica 15 dni to tylko 48 z?otych), ale zyska si? nawet dwukrotnie wy?szy okres sp?aty.

RRSO lepsze dla po?yczek ratalnych

Bardziej miarodajne RRSO jest dla po?yczek ratalnych i daje pewne poj?cie o tym, która po?yczka w ogólnym rozrachunku jest dro?sza, a która ta?sza, zw?aszcza je?li porównuje si? po?yczki z bardzo d?ugim okresem sp?aty. Nale?y jednak pami?ta?, ?e RRSO mo?e by? takie same w przypadku po?yczek o ró?nych parametrach: w innych kwotach i z innym okresem sp?aty. Je?li jednak porównujemy po?yczki o takich samych parametrach, RRSO mo?e sprawdzi? si? doskonale.

RRSO jest skomplikowanym wska?nikiem matematycznym, który nie ka?dy potrafi i nie ka?dy ma czas sobie wyliczy? dla niestandardowych okresów sp?aty. Ponadto, przy po?yczce pozabankowej bardzo cz?sto, obok mniejszych wymaga? co do zdolno?ci kredytowej, liczy si? czas – pr?dzej i lepiej czasami skorzysta? z porównywarki po?yczkowej, w której ustawimy po??dane przez nas parametry, a potem wybierzemy lepsz? ofert?. RRSO wska?e w takim wypadku, która po?yczka jest ta?sza, ale dzi?ki porównywarce dowiemy si? te?, ile realnie mniej zap?acimy.