Przetwarzanie danych osobowych przez firmy po?yczkowe

Szybkie po?yczki online s? produktem, które zdoby?o rzesze zwolenników na ca?ym ?wiecie, g?ównie ze wzgl?du na wygod? i ?atwo?? zaci?gni?cia – obywaj? si? bowiem si? bez formalno?ci i bez za?wiadcze?. Jednak?e, zarówno z?o?enie wniosku, jak i potwierdzenie swojej to?samo?ci poprzez przelew weryfikacyjny lub Szybk? Weryfikacj?, prowadzi do tego, ?e firma po?yczkowa jest w posiadaniu kompletu danych po?yczkobiorcy. Co w takim razie mo?e z nimi zrobi? firma po?yczkowa i jakie jest w tej kwestii pole manewru jej klientów?

Czy moje dane s? w firmie po?yczkowej bezpieczne?

Przetwarzanie danych osobowych nie mo?e odbywa? si? dowolnie i nie mo?e by? wykorzystane do celów innych, ni? takie, na które przez samego klienta zosta?a wyra?ona zgoda. W umowie po?yczkowej takie zgody mog? pojawi? si? w dwóch rodzajach: do celów s?u??cych analizie wniosku i do celów marketingowych.

Firma po?yczkowa uzale?nia udzielenie po?yczki od wyra?enia pierwszego typu zgody. Dotyczy on przede wszystkim zbadania zdolno?ci kredytowej klienta i zweryfikowania go w bazie BIK i rejestrach gospodarczych (najcz??ciej KRD, BIG Informonitor i ERIF). Bez tego nie ma mo?liwo?ci oszacowania ryzyka niesp?acenia po?yczki i zbadania, czy potencjalny po?yczkobiorca posiada odpowiednie zasoby finansowe, by móc bez przeszkód uregulowa? zaci?gni?te zobowi?zanie. Jest to wi?c zgoda obligatoryjna. Po?yczkobiorca nie musi natomiast wyra?a? zgody marketingowej i ?adna instytucja nie mo?e od tego uzale?nia? rozpatrzenia wniosku. Je?eli to robi, ?amie prawo. W ten sam sposób, dane klienta nie mog? opu?ci? firmy po?yczkowej oraz rejestrów, do których zg?oszona zosta?a ch?? sprawdzenia.

Tajemnica bankowa obowi?zuje równie? firmy po?yczkowe

Prawo bankowe stanowi, ?e pracownicy zajmuj?cy si? obs?ug? kredytów (jak i ca?a instytucja) maj? obowi?zek zachowa? w tajemnicy dane osobowe klienta w zakresie jego zobowi?za?. Ten sam obowi?zek na?o?ony jest równie? na prywatne instytucje pozabankowe. Z?amaniem tego obowi?zku b?dzie nie tylko umy?lne wyjawienie wra?liwych danych, ale równie? wyjawienie le??ce poza celowym dzia?aniem firmy – czyli nast?puj?ce wskutek wycieku danych lub ich wykradzenia. Dbanie o dane osobowe to równie? odpowiednie ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie, zgodne z zasadami bezpiecze?stwa. Zarówno za umy?lne, jak i nieumy?lne ujawnienie personaliów grozi odpowiedzialno?? karna oraz wysoki jej wymiar – nawet do 3 lat pozbawienia wolno?ci.

Nikt nie mo?e mie? dost?pu do danych po?yczkowych

Firma po?yczkowa ma prawo rozmawia? na temat zobowi?za? tylko z ich „w?a?cicielem”, czyli po?yczkobiorc?. Nie mo?e ich wyjawi? nawet najbli?szej rodzinie, nawet wspó?ma??onkowi, którzy nie mog? wyst?powa? w jego imieniu w ?adnym zakresie dotycz?cym po?yczki. Ten zapis prawny ma szczególne znaczenie, je?li dojdzie do windykacji. Nie wszystkie firmy windykacyjne dzia?aj? uczciwie i w granicach prawa, i zdarza si?, ?e jedn? z metod wywarcia presji na d?u?niku jest informowanie o d?ugu jego rodziny, s?siadów, a nawet pracodawcy. Szczególnie ta ostatnia opcja jest powodem do obaw po?yczkobiorców. Trzeba wiedzie?, ?e je?eli dojdzie do takiej sytuacji, d?u?nik mo?e, a nawet powinien, zg?osi? takie zachowanie na policj?. Do pracodawcy mo?e uda? si? jedynie komornik, który podpiera si? odpowiednim wyrokiem s?du z nadan? klauzul? wykonalno?ci i na tej podstawie chce zaj?? cz??? wynagrodzenia.

S? jednak wyj?tki od tej zasady, kiedy wyjawienie danych d?u?nika nie b?dzie pogwa?ceniem ustawy o ochronie danych osobowych. Firma po?yczkowa mo?e to zrobi? w przypadku, gdy wyjawienie danych b?dzie bazowa?o na prawnie uzasadnionej ochronie swoich interesów. Taka sytuacja zachodzi gdy firma po?yczkowa zbywa si? d?ugu na rzecz nowego wierzyciela lub wystawia d?ug na gie?dzie wierzytelno?ci.

Nie dosta?em po?yczki – czy firma po?yczkowa mo?e przetwarza? moje dane?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, instytucja po?yczkowa mo?e przetwarza? dane osobowe obecnych, by?ych i niedosz?ych klientów. Firma po?yczkowa b?dzie wi?c przechowywa? dane po?yczkowe klientów, którzy po?yczki nie otrzymali i mo?e to robi? przez 5 lat od momentu, w którym wesz?a w posiadanie tych danych. Mo?e to jednak robi? tylko w najbardziej ograniczonym zakresie (czyli po prostu ich przechowywania w chronionej bazie danych), ale niedosz?y po?yczkobiorca nie mo?e ??da?, ?eby jego dane zosta?y ca?kowicie usuni?te. W ten sposób polskie prawo przeciwdzia?a praniu pieni?dzy i finansowaniu terroryzmu. Klient, który spotka? si? z odmow?, a tak?e ten, który po?yczk? sp?aci? ma jednak pe?ne prawo do wgl?du, uzupe?nienia danych lub ich uaktualnienia.

Umowa po?yczkowa kluczem do bezpiecze?stwa

Czytanie tre?ci umowy po?yczkowej przed jej podpisaniem pozwoli po?yczkobiorcy nie tylko unikn?? nieprzyjemnych skutków niesp?acenia po?yczki, wysokich kosztów id?cych w parze z tym faktem, ale równie? tego, by firma po?yczkowa nie przetwarza?a danych osobowych w niepo??danym przez niego zakresie. Bardzo wa?ne jest, by oprócz sprawdzenia parametrów po?yczki, jej kosztów oraz swoich praw i obowi?zków, ale równie? to, jakich zgód udzielamy. Je?li wi?c planujemy wzi?cie chwilówki lub po?yczki ratalnej, czytajmy dok?adnie ca?o?? umowy, nie pomijaj?c jej ?adnych fragmentów – a tak cz?sto dzieje si? ze zgodami, które trzeba lub mo?na wyrazi?.