Przelew weryfikacyjny – co trzeba o nim wiedzie??

Przelew weryfikacyjny jest jednym ze sposobów na to, by w pe?ni wykorzysta? dobrodziejstwa zwi?zane z po?yczkami internetowymi. Dzi?ki niemu chwilówka lub po?yczka na raty mo?e zosta? zaci?gni?ta na odleg?o??, bez wychodzenia z domu. Nie trzeba, tak jak przy kredycie bankowym, stawia? si? w placówce po?yczkodawcy osobi?cie i legitymowa? si? dowodem osobistym. Nic dziwnego, ?e jest to nieod??czna cz??? po?yczek internetowych. Warto wi?c wiedzie?, dlaczego jest tak potrzebny i jakie s? najwa?niejsze kwestie dotycz?ce przelewu weryfikacyjnego.

Czym jest przelew weryfikacyjny i dlaczego si? go stosuje?

Przelew weryfikacyjny s?u?y potwierdzeniu to?samo?ci osoby wnioskuj?cej o po?yczk?. Po?yczkodawca, zanim udzieli zobowi?zania, musi mie? pewno??, ?e osoba, której dane widniej? we wniosku po?yczkowym, jest na pewno t?, która pieni?dze rzeczywi?cie otrzyma. Inaczej prowadzi?oby to do nadu?y? albo nawet oszustw po?yczkowych. Je?eli tylko nieuczciwa osoba wesz?aby w posiadanie danych z naszego dowodu osobistego, to mog?aby bezkarnie zaci?gn?? po?yczk? na nasze nazwisko, o której nawet by?my nie wiedzieli. Tymczasem przelew weryfikacyjny stawia po?yczkobiorc? w jasnej sytuacji. Uznaje si?, ?e dost?p do bankowo?ci elektronicznej ma tylko posiadacz konta bankowego, wi?c z pewno?ci? to ta w?a?nie osoba jest t?, która go wykona?a. Je?li wi?c dane nadawcy przelewu zgadzaj? si? we wszystkich aspektach z danymi podanymi we wniosku, po?yczkodawca uznaje, ?e mo?e udzieli? po?yczki.

Przelew weryfikacyjny nie s?u?y niczemu innemu, ni? tylko potwierdzeniu to?samo?ci. Dlatego te? kwota przelewu jest zwykle niewysoka i mie?ci si? w zakresie 0,01 – 1 pln, a niektórych przypadkach jest zwracana na konto po przyznaniu po?yczki. Firma po?yczkowa, która wprowadza op?at? weryfikacyjn? w wysoko?ci kilkudziesi?ciu z?otych, zwyczajnie jest nastawiona na zysk z op?at weryfikacyjnych, a nie z udzielonych po?yczek i prawdopodobnie nawet tej po?yczki nie udzieli. W tym przypadku zalecana jest wysoka ostro?no??.

Na co trzeba uwa?a?, wykonuj?c przelew weryfikacyjny?

Po?yczkobiorca musi uwa?a?, by wykona? przelew tylko z tego konta, które poda?o si? we wniosku po?yczkowym. Nie ma znaczenia to, ?e przelew zostanie wys?any z drugiego konta na to samo nazwisko i ten sam adres – taki przelew zostanie odrzucony, gdy? nawet w takim przypadku po?yczkodawca nie ma pewno?ci, ?e pieni?dze trafi? tam, gdzie powinny.

Bardzo wa?ne s? jeszcze dwie kolejne kwestie. Po pierwsze, konto bankowe s?u??ce do zaci?gni?cia po?yczki i wykonania przelewu weryfikacyjnego musi przynale?e? do osoby fizycznej. Nie mo?e to by? konto firmowe, nawet je?li prowadzi si? jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz? i z tego tytu?u uzyskuje si? jedyne dochody. Po drugie – nie mo?e by? to konto wspó?dzielone, nawet z ma??onkiem, z którym pozostaje si? we wspólnocie maj?tkowej i prowadzi si? jedno gospodarstwo domowe. Nie jest to kwestia tego, ?e po?yczkodawca nie mo?e ustali? to?samo?ci wnioskuj?cego. Chodzi o to, ?e po?yczki online udzielane s? wy??cznie indywidualnie, a je?li po?yczka zostanie wys?ana na wspólne konto, to firma po?yczkowa mo?e mie? problem z ewentualnym dochodzeniem roszcze?, je?li po?yczkobiorca nie sp?aci po?yczki. Dobrze uwa?a? tak?e na konta SKOK. Niewiele firm akceptuje przelewy weryfikacyjne z Kas Spó?dzielczych, wi?c jeszcze przed z?o?eniem wniosku warto zorientowa? si?, czy takie konto jest dopuszczalne.

Oczywi?cie, po?yczkobiorc? obowi?zuj? tak?e kwestie czysto formalne, czyli odpowiednie zatytu?owanie przelewu i wpisanie odpowiedniej nazwy odbiorcy. Takie informacje po?yczkodawca zawsze podaje podczas sk?adania wniosku po?yczkowego.

Przelew weryfikacyjny nie pozbawiony wad

Najwi?ksz? wad? przelewu weryfikacyjnego jest to, ?e nie jest to zbyt szybka forma dokonania weryfikacji to?samo?ci. Je?eli po?yczkodawca posiada konto w banku innym ni? ten, w którym samemu si? posiada, ta procedura mo?e zaj?? nawet kilka godzin. Na szcz??cie, po?yczkodawcy znale?li sposób, by obej?? t? niedogodno?? i operuj? kontami w kilku, a nawet kilkunastu najwi?kszych bankach. W takim wypadku po?yczkobiorca mo?e wybra? odpowiednie numer konta, tak aby przelew weryfikacyjny traktowany by? jako przelew wewn?trzny i zosta? zaksi?gowany najwy?ej po kilku minutach.

Rekordzistami, je?li chodzi o liczb? obs?ugiwanych kont bankowych jest Wonga. Posiada konta w nast?puj?cych bankach: PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, PeKaO S.A., Millennium Bank, Alior Bank, mBank, Getin Noble Bank, ING Bank, Bank Ochrony ?rodowiska, BG?, BNP Paribas, BPH, Deutsche Bank Polska, FM Bank, Idea Bank, Inteligo, Invest Bank, Credit Agricole, Meritum Bank, Multibank, Bank Pocztowy, Raiffeisen Bank, Toyota Bank, VW Bank.

Co, je?li nie przelew?

Aby jak najbardziej upro?ci? procedur? weryfikacyjn?, wiele firm po?yczkowych wprowadzi?o innowacyjne rozwi?zania w postaci aplikacji umo?liwiaj?cych dokonanie b?yskawicznej weryfikacji to?samo?ci. Nie trzeba w tym przypadku dokonywa? op?aty weryfikacyjnej, a wystarczy tylko zalogowa? si? w aplikacji swoim loginem i has?em do bankowo?ci elektronicznej. Na tej podstawie aplikacja uzyska dost?p do danych bankowych i potwierdzi zgodno?? danych, weryfikacj? uznaje si? za zako?czon? sukcesem, a po?yczkodawca nie musi czeka? na zaksi?gowanie przelewu. Najpopularniejszymi aplikacjami b?d?cymi obecnie w u?ytku s? Instantor (m.in. LendOn, MoneyMan, Zaplo), KontoConnect (Halopo?yczka, Wonga, Miloan) oraz Kontomatik (Monedo Now).

Zawsze mo?na równie? skorzysta? z po?yczki z obs?ug? domow? lub z po?yczki wyp?acanej za pomoc? czeku GIRO – dzi?ki tym opcjom nie trzeba wykonywa? przelewu weryfikacyjnego ani u?ywa? szybkiej aplikacji. Nie trzeba nawet posiada? konta bankowego – po?yczki internetowe wyst?puj? naprawd? w wielu wariantach.