Niewa?ny dowód osobisty: jakie s? szanse na wzi?cie po?yczki online?

Dowód osobisty, który utraci? wa?no??, mo?e powodowa? wiele niedogodno?ci w ?yciu codziennym. Wi?kszo?? formalno?ci mo?e by? jednak za?atwionych za pomoc? za?wiadczenia wystawionego przez lokalny urz?d w?a?ciwy do wydania nowego dokumentu. Nie zawsze jednak za?wiadczenie o wyrabianiu nowego dowodu pozwoli zrealizowa? postawione cele – niewa?ny dowód osobisty mo?e sta? na przeszkodzie w zaci?gni?ciu zobowi?zania finansowego, szczególnie w placówkach bankowych. Czy jednak mo?liwe jest uzyskanie po?yczki przez Internet?

Banki skrupulatnie sprawdzaj? wa?no?? dowodu

Dokonanie czegokolwiek stacjonarnie w banku wymaga okazania wa?nego dokumentu to?samo?ci. Nawet je?li chcemy uzyska? dost?p do konta, wp?aci? lub wyp?aci? pieni?dze w placówce. Mo?emy wi?c by? pewni, ?e bank odmówi dokonania transakcji, je?li wylegitymujemy si? niewa?nym dokumentem, tym bardziej ?e musimy zaprezentowa? dowód pracownikowi banku fizycznie. W takim wypadku ma on obowi?zek sprawdzi? nie tylko zgodno?? danych, ale równie? i dat? wa?no?ci. Je?li chodzi o drobne transakcje wynikaj?ce z wcze?niejszego podpisania umowy o ?wiadczenie us?ug i niewymagaj?ce podpisania kolejnej, bank dopuszcza wylegitymowanie si? paszportem lub okazanie za?wiadczenia o wyrabianiu nowego dowodu.

Trudniej jednak b?dzie uzyska? kredyt – wi?kszo?? banków nie podpisze umowy kredytowej bez posiadania danych zawartych w dowodzie osobistym. Niektóre z nich umo?liwiaj? potwierdzenie swojej to?samo?ci paszportem (oraz wspomo?enie go prawem jazdy), ale robi? to wyj?tkowo niech?tnie. Wynika to z tego, i? w paszporcie nie znajduje si? informacja o adresie zameldowania, która dla instytucji finansuj?cej jest niezwykle wa?na. Je?eli wi?c spó?nili?my si? z wyrobieniem nowego dowodu, a stary utraci? ju? wa?no??, w wi?kszo?ci przypadków z kredytem trzeba b?dzie poczeka? do czasu, a? uzyska si? nowy dokument.

Zaci?gni?cie po?yczki online du?o ?atwiejsze

Pozabankowe instytucje po?yczkowe, specjalizuj?ce si? w udzielaniu szybkich po?yczek przez Internet. W tym przypadku ca?a procedura odbywa si? online, bez fizycznego kontaktu z pracownikiem firmy. Dowód osobisty potrzebny jest tylko do spisania z niego potrzebnych do umowy danych: numeru i serii oraz numeru PESEL. Tylko niektóre instytucje wymagaj? dodatkowo podania daty wa?no?ci, ale takie pole nie pojawi si? w ka?dym wniosku. Nie ma te? potrzeby pokazywania dowodu osobistego, by potwierdzi? zgodno?? danych – firmy po?yczkowe nie wymagaj? przesy?ania skanu dowodu, a w wi?kszo?ci nawet odradzaj? takie praktyki. Wi?kszo?? po?yczkodawców nie ma wi?c praktycznej mo?liwo?ci zweryfikowania tego, czy dowód utraci? wa?no??, czy nie.

Jest jednak jedno „ale”. Wszyscy bez wyj?tku po?yczkodawcy wymagaj?, by wnioskodawcy legitymowali si? wa?nym dowodem osobistym. Co prawda, jak wspomnieli?my wcze?niej, niezbyt du?e s? szanse na to, by t? informacj? zweryfikowa?, ale po?yczkobiorca musi mie? na wzgl?dzie, ?e wpisuj?c numer niewa?nego dokumentu i wysy?aj?c wniosek, potwierdza tym samym prawdziwo?? informacji w nim zawartych. Je?eli instytucja w jakikolwiek sposób dowie si? o tym fakcie, mo?e podci?gn?? po?wiadczenie nieprawdy pod prób? wy?udzenia po?yczki w celu osi?gni?cia korzy?ci maj?tkowych. To przest?pstwo ?cigane jest z urz?du i je?li firma po?yczkowa z?o?y zawiadomienie na policji lub prokuraturze, po?yczkobiorca mo?e by? zagro?ony nawet kar? pozbawienia wolno?ci. Pewna luka prawna pozwala na to, by po?yczkobiorca oskar?ony o wy?udzenie móg? wyt?umaczy? si?, i? nie mia? ?wiadomo?ci tego, ?e jego dowód osobisty utraci? wa?no??. Nie b?dzie móg? si? jednak powo?a? na nie?wiadomo??, je?eli we wniosku po?yczkowym pojawi?o si? pytanie o dat? wa?no?ci dokumentu, a po?yczkobiorca sk?ama? i wpisa? dat? inn?, ni? rzeczywista.

Warto dba? o dowód osobisty

Jak wida? na powy?szych przyk?adach, brak wa?nego dowodu osobistego mo?e skutecznie uprzykrzy? ?ycie. Z tego powodu warto co jaki? czas kontrolowa? jego wa?no??, tak aby ju? wcze?niej zadba? o uzyskanie nowego dokumentu i tym samym zapewnienie sobie ci?g?o?ci. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego mo?na z?o?y? na miesi?c przed terminem wa?no?ci, a ca?a procedura nie powinna trwa? wi?cej ni? 3-4 tygodnie. Dzi?ki temu nie narazi si? na nieprzyjemno?ci zwi?zane z niewa?nym dokumentem, ??cznie z kar? grzywny. Zgodnie z ustaw? o ewidencji ludno?ci i dowodach osobistych, za brak wa?nego dokumentu, grzywna wynie?? mo?e nawet 5 tysi?cy z?otych.

Trzeba te? pami?ta? o tym, ?e je?li dowód utraci wa?no?? w momencie trwania umowy po?yczkowej (co jest jak najbardziej prawdopodobne przy d?ugoterminowych po?yczkach ratalnych), to na po?yczkobiorcy ci??y obowi?zek poinformowania o tym firmy po?yczkowej. Podobnie dzieje si? w sytuacji, gdy konieczna jest wymiana dowodu osobistego z innego powodu: zmiany nazwiska, zmiany adresu zameldowania lub utraty dokumentu.