Ekspresowe p?atno?ci i przelewy. Ile za nie zap?acimy?

D?ugi czas oczekiwania na przelew to najcz?stszy powód do narzeka? osób korzystaj?cych z bankowo?ci elektronicznej. Wiedz? o tym zarówno osoby cz?sto dokonuj?ce p?atno?ci internetowych, jak i te korzystaj?ce z po?yczek online. Uzyskanie szybkiej gotówki, któr? mo?na cieszy? si? jeszcze tego samego dnia mo?e by? niemo?liwe w?a?nie z powodu harmonogramy sesji rozliczeniowych w bankach. Bywa wi?c tak, ?e oczekiwany lub zlecony przez nas przelew mo?e doj?? dopiero nast?pnego dnia roboczego. Na szcz??cie, istnieje sporo mo?liwo?ci, które pozwalaj? obej?? godziny sesji bankowych.

Jak ksi?gowane s? pieni?dze w bankach?

Wys?anie przelewu z konta bankowego tak naprawd? nie jest jego rzeczywistym wys?aniem, a jedynie z?o?eniem dyspozycji. Bank przyjmuje wtedy zobowi?zanie realizacji przelewu w najbli?szej nadarzaj?cej si? okoliczno?ci, czyli najcz??ciej – najbli?szej sesji wychodz?cej. Ka?dy bank, dokonuj?cy transakcji bezgotówkowych w ramach systemu ELIXIR, posiada okre?lone godziny, w których wysy?a wszystkie nagromadzone przelewy swoich klientów oraz godziny, w których przyjmuje przelewy z innych banków. Najcz?stsz? praktyk? jest stosowanie dwóch sesji wychodz?cych oraz trzech sesji przychodz?cych dziennie. Transakcje musz? jeszcze zosta? zatwierdzone przez Krajow? Izb? Rozliczeniow? Narodowego Banku Polskiego, która równie? obraca transakcjami w trzech sesjach dziennie. Mo?e si? zdarzy? tak, ?e wys?anie przelewu o godzinie 14 spowoduje, ?e odbiorca otrzyma go dopiero nast?pnego dnia (w niektórych bankach ostatnie sesje wychodz?ce s? po godzinie 13).

Express Elixir – pieni?dze na koncie w kilka minut

Skorzystanie z przelewu ekspresowego sprawia, ?e pieni?dze mog? znale?? si? na koncie odbiorcy w czasie wynosz?cym nawet kilka sekund. Aby dokona? takiego przelewu, wystarczy zalogowa? si? do swojej bankowo?ci elektronicznej lub do aplikacji mobilnej banku oraz, podczas wykonywania przelewu, zaznaczy? opcj? Express Elixir. Oprócz szybko?ci, osoby korzystaj?ce z tego typu przelewów mog? cieszy? si? z pe?nego bezpiecze?stwa transakcji. Te nadzorowane s? bowiem przez Krajow? Izb? Rozliczeniow? NBP.
Koszt takiej us?ugi wynosi, w zale?no?ci od banku, od 3 do 5 z?otych i dost?pna jest w?a?ciwie w ka?dym wi?kszym banku komercyjnym i spó?dzielczym.

BlueCash – skorzystasz z niego w swoim banku

System BlueCash, obs?ugiwany przez firm? Blue Media, równie? przebiega z pomini?ciem harmonogramu sesji rozliczeniowych w bankach. Dzi?ki temu przelew b?dzie w pe?ni zrealizowany w ci?gu maksymalnie 15 minut. Liczba banków, w których ten typ przelewu mo?na zrealizowa?, jest troch? ograniczona, gdy? wci?? popularniejsz? opcj? jest Express Elixir. Dobr? wiadomo?ci? jest to, ?e je?eli nasz bank dopuszcza mo?liwo?? wykonywania przelewów BlueCash, to mog? one by? wys?ane do praktycznie wszystkich banków komercyjnych maj?cych swoje placówki w Polsce. Absolutnym przeciwwskazaniem do wykonania takiego przelewu jest konto odbiorcy znajduj?ce si? w SKOK-u.
Obecnie dost?pne s? w nast?puj?cych bankach: Alior, Millenium, Bank Pocztowy, BZWK, Bank Polska Kasa Opieki, BG? BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, Euro Bank, Getin Bank, ING Bank ?l?ski, mBank, Nest Bank, Orange Finanse, PKO BP, Raiffeisen, T-Mobile Us?ugi Bankowe oraz w wi?kszo?ci banków spó?dzielczych.
Nie we wszystkich tych bankach BlueCash jest dost?pne ka?dego dnia i ca?? dob?. Zwykle wyklucza si? z u?ycia soboty i niedziele, a cz?sto nawet w dniach roboczych mo?na go wykona? w godzinach 6:00-22:00 (rzadziej 17:00). Koszt takiej us?ugi, niezale?nie od banku wynosi 5 z?otych dla przelewów nieprzekraczaj?cych 20 tysi?cy z?otych.
Czy w przypadku po?yczek online mo?na dokonywa? przelewów weryfikacyjnych z wykorzystaniem BlueCash? Na ogó? nie jest to zabronione, cho? cz??? firm zastrzega sobie, ?e takie przelewy nie b?d? akceptowane. Najlepiej jest wi?c tak? informacj? potwierdzi? wcze?niej na stronie internetowej po?yczkodawcy.

Ekspresowe przelewy w firmach po?yczkowych

Firmy po?yczkowe cz?sto decyduj? si? na skorzystanie z przelewu Blue Media w celu wys?ania pieni?dzy do po?yczkobiorcy. Mo?na mie? wtedy pewno??, ?e pieni?dze z po?yczki naprawd? otrzyma si? w reklamowe 15 minut. Co wa?ne, cz?sto istnieje mo?liwo?? skorzystania z zewn?trznej us?ugi Blue Media do wykonania przelewu weryfikacyjnego, co w za?o?eniu ma by? alternatyw? dla szybkiej weryfikacji poprzez aplikacje takie jak Instantor czy KontoConnect. Czasami klienci mog? mie? opory przed tym, by w zewn?trznej aplikacji wpisa? login i has?o do swojego konta bankowego, ale nie chc? traci? na szybko?ci. Blue Media b?dzie wi?c stanowi? pogodzenie obu tych sprzeczno?ci. Zdarza si?, ?e za pomoc? tego systemu mo?na równie? po?yczk? sp?aci?, korzystaj?c z opcji dost?pnej w panelu klienta w serwisie internetowym firmy po?yczkowej. Skorzysta? na tym mog? po?yczkobiorcy zapominalscy, którzy o terminie zap?aty przypomnieli sobie w ostatniej chwili. Ekspresowa wysy?ka pieni?dzy sprawi, ?e nie b?d? musieli martwi? si? o ewentualne, zbyt pó?ne zaksi?gowanie sp?aty po?yczki.
Obecnie z Blue Media korzystaj? firmy: Ekassa, TakTo Finanse, Miloan oraz SuperGrosz.

Firmy po?yczkowe obchodz? sesje rozliczeniowe

Instytucje po?yczkowe dobrze wiedz? o tym, ?e ich klientom zale?y na tym, by pieni?dze otrzyma? jak najszybciej. Nie chc?c uzale?nia? swoich us?ug od dost?pno?ci przelewów ekspresowych, w zamian posiadaj? wiele kont bankowych w najwi?kszych polskich bankach. W?ród takich firm mo?na wymieni?: ExtraPortfel, Wonga, Filarum, czy LendOn. W takim wypadku zarówno przelew weryfikacyjny, jak i wyp?ata po?yczki dokonywana jest za pomoc? tego samego banku. Jest to wi?c traktowane jako przelew wewn?trzny, a jego zaksi?gowanie dokonywane jest natychmiastowo.