Jakie dokumenty s? potrzebne do otrzymania po?yczki pozabankowej?

Bardzo cz?sto pada pytanie jakie dokumenty s? potrzebne do uzyskania po?yczki pozabankowej. Oraz jakie trzeba spe?ni? warunki aby otrzyma? tak? po?yczk?. Ogólna odpowied? na to pytanie jest bardzo trudna bowiem wszystko zale?y od tego w jakiej wysoko?ci chcemy otrzyma? po?yczk?, czy ma by? to po?yczka chwilówka czy ratalna oraz od wielu innych czynników.Przede wszystkim musimy wiedzie? ?e po?yczki pozabankowe dziel? si? na dwie kategorie, tzw. chwilówki najcz??ciej udzielane na okres 30 dni oraz po?yczki ze sp?atami ratalnymi, czyli rat? p?acimy raz w miesi?cu, a udzielane s? one najcz??ciej na okres 12 miesi?cy , lecz spotka? mo?na udzielane nawet na 48 miesi?cy. To jakie dokumenty i warunki s? potrzebne do uzyskania po?yczki zale?y w?a?nie od jej rodzaju, ale tak?e od indywidualnej polityki kredytowej ka?dego z po?yczkodawców.

Naj?atwiej otrzyma? jest po?yczk? chwilówk? i zarazem przy takiej po?yczce s? stawiane najmniejsze wymogi wzgl?dem po?yczkobiorcy. Podstawowymi dokumentami potrzebnymi do uzyskania takiej po?yczki jest dowód osobisty oraz posiadanie rachunku w banku, a tak?e telefonu komórkowego. W zasadzie jest to ca?o?? wymogów poniewa? istniej? na naszym rynku finansowym firmy które udzielaj?c chwilówki nie pytaj? nas nawet o dochody. Jednak?e trzeba wiedzie? ?e niektóre firmy sprawdzaj? nawet Biuro Informacji Kredytowej, a tak?e inne bazy d?u?ników. Wi?c jak mamy negatywne wpisy w tych?e bazach mo?emy po?yczki nie otrzyma?, ale nie zawsze poniewa? ka?da firma indywidualnie podchodzi do ka?dego klienta i jego sytuacji.

Du?o wi?cej dokumentów i formalno?ci jest wymagane przy ubieganiu si? o po?yczk? pozabankow? rataln?. Na pewno b?d? wymagane dowód osobisty, czasem drugi dokument potwierdzaj?cy nasz? to?samo??, rachunek za media który potwierdza nasz adres zamieszkania, za?wiadczenie o zarobkach, dokument potwierdzaj?cy posiadanie rachunku bankowego, a czasem inne, dodatkowe dokumenty wymagane wed?ug indywidualnej oceny firmy udzielaj?cej po?yczki. Jak wida? w przypadku po?yczki ratalnej nale?y spe?ni? du?o wi?cej wymogów formalnych. Z regu?y (cho? s? wyj?tki) nie obejdzie si? bez podpisania osobi?cie umowy, a wi?c takiej po?yczki nie da si? uzyska? tak jak chwilówki przez internet.

Pami?ta? te? nale?y ?e firma udzielaj?ca takich po?yczek mo?e odmówi? jej udzielenia bez podania przyczyny pomimo tego ?e skompletowali?my wszystkie potrzebne dokumenty. Po prostu ka?da z tych firm kieruje si? swoj?, indywidualn? polityk? kredytow? przy udzielaniu po?yczek która jest ich ?cis?? tajemnic?.