Pierwsza i kolejna chwilówka – jakie s? formalno?ci?

Chwilówki, nawet je?li wyst?puj? w ró?nych wariantach, s? produktem prostym i intuicyjnym. Musz? takie by? – po?yczkodawcy musz? by? w stanie zaci?gn?? j? szybko, najcz??ciej w ci?gu kilkunastu minut, bez wychodzenia z domu i bez gromadzenia pliku dokumentów. W kilku s?owach – s? to po?yczki bez formalno?ci. Takie formalno?ci jednak s? – mimo ?e sprowadzone do minimum, to jednak warto zapozna? si? z ca?? procedur? po?yczkow? i tym, czego mo?e od nas wymaga? po?yczkodawca.

Wybór odpowiedniej po?yczki

Pierwszym krokiem do uzyskania chwilówki lub po?yczki ratalnej jest oczywi?cie dokonanie wyboru najlepszej po?yczki. Najlepszej, to znaczy najbardziej dopasowanej do konkretnego po?yczkobiorcy i jego sytuacji finansowej. Przy drugiej po?yczce taki problem nie wyst?puje – najcz??ciej zwracamy si? wtedy do sprawdzonego po?yczkodawcy. Po?yczkobiorca-nowicjusz b?dzie musia? skorzysta? z narz?dzi pomocniczych, takich jak porównywarka po?yczkowa. Tam zapozna si? nie tylko z dost?pnymi kwotami i okresami sp?aty, ale tak?e z rodzajem po?yczki oraz warunkami, które trzeba spe?ni?, aby j? otrzyma?. Pod uwag? nale?y wzi??:

Trzeba te? pami?ta? o tym, ?e po?yczkobiorca musi mie? polskie obywatelstwo, legitymowa? si? polskim dowodem osobistym, mieszka? w Polsce, mie? konto w polskim banku, telefon komórkowy oraz adres e-mail.

Wype?nienie wniosku po?yczkowego

Je?li odpowiednia oferta zosta?a ju? wybrana, a po?yczkobiorca ma pewno??, ?e spe?nia wszystkie warunki, mo?e sk?ada? wniosek o po?yczk?. Wnioskowanie zazwyczaj zawiera si? w dwóch krokach:

Rejestracja w serwisie po?yczkowym:

Z?o?enie wniosku:

Weryfikacja to?samo?ci

Kolejnym krokiem formalnym, który jest niezb?dny do zaci?gni?cia po?yczki, jest dokonanie weryfikacji to?samo?ci oraz danych bankowych. Jest to niezb?dne do tego, by firma po?yczkowa mia?a pewno??, ?e po?yczkobiorca jest rzeczywi?cie tym, za kogo si? podaje. Istniej? trzy podstawowe rodzaje weryfikacji to?samo?ci:

Jakie dokumenty mog? by? potrzebne do zaci?gni?cia po?yczki?

Na weryfikacji to?samo?ci zwykle ko?cz? si? obowi?zki po?yczkobiorcy, gdy? wi?kszo?? po?yczek jest na o?wiadczenie, bez konieczno?ci przedstawiania ?adnych za?wiadcze?. Wystarczy ju? tylko czeka? na decyzj?, podpisa? umow? po?yczkow?, otrzyma? gotówk? i oczywi?cie j? sp?aci?.

Jednak w szczególnych wypadkach, firma po?yczkowa mo?e poprosi? po?yczkobiorc? o dodatkowy dokument potwierdzaj?cy dochody. Mo?e to by?:

Druga chwilówka – zdecydowanie mniej formalno?ci

Decyduj?c si? na po?yczk? u innego po?yczkodawcy, trzeba b?dzie t? procedur? przej?? jeszcze raz. To ca?kiem inaczej ni? wtedy, gdy zdecydujemy si? po?yczy? po raz kolejny w tej samej firmie. Wtedy ca?y proces wnioskowania jest znacznie uproszczony i mo?e zaj?? naprawd? dwie minuty. W takim wypadku po?yczkodawca NIE MUSI:

Je?li od poprzedniej po?yczki nie min??o du?o czasu, po?yczkobiorca nie b?dzie równie? ponowie weryfikowany w BIK i bazach d?u?ników, przez co procedura po?yczkowa ulegnie skróceniu. Trzeba jednak pami?ta? o tym, ?e to na po?yczkobiorcy ci??y obowi?zek uzupe?nienia informacji na swoim koncie po?yczkowym, je?li która? z nich uleg?a zmianie, np. ma si? nowy dowód osobisty, wysz?o si? za m??/o?eni?o si? lub zmianie uleg?a zdolno?? kredytowa.

Powi?zane tematy

> Co robi? po zgubieniu dokumentów
> Jak dzia?aj? p?atno?ci ekspresowe
> Czy mo?na wzi?? po?yczk? na przeterminowany dowód
> Dokumenty do wzi?cia po?yczki
> Przetwarzanie danych osobowych
> Czym jest RRSO
> Przelew weryfikacyjny

Zobacz tak?e

> Wady i zalety chwilówek
> Chwilówki online
> Po?yczki na raty
> Jak zaoszcz?dzi? pieni?dze
> Jakich b??dów unika?