Po?yczki z kurierem. Jak wygl?da procedura po?yczkowa?

Szybkie po?yczki gotówkowe to cz?sto ratunek finansowy. Z bada? TNS Kantar wynika, ?e pozabankowe po?yczki online ciesz? si? zaufaniem a? 17% spo?ecze?stwa. To wynik doprawdy imponuj?cy, je?li prze?o?y? to na konkretn? liczb? mieszka?ców Polski – to prawie 6,5 miliona osób. Ma to równie? wp?yw na to, ?e firmy po?yczkowe coraz cz??ciej pod??aj? w ró?nych kierunkach, by zaspokoi? potrzeby jak najwi?kszej liczy ludzi. Jednym z takich kierunków s? po?yczki z kurierem.

Jak podpisujemy umowy w po?yczkach online?

Po?yczkobiorcy korzystaj?cy z chwilówek lub internetowych po?yczek ratalnych przyzwyczaili si? do tego, ?e ca?a procedura po?yczkowa, w tym tak?e podpisanie umowy odbywa si? ca?kowicie zdalnie, przez Internet. Mo?na wi?c my?le?, ?e taka umowa nie wymaga podpisu. W rzeczywisto?ci cz?sto odbywa si? to jednak inaczej – klient fizycznie nie podpisuje umowy, ale robi to za niego pe?nomocnik. Ustanowienie pe?nomocnictwa odbywa si? zwykle ju? na etapie sk?adania wniosku po?yczkowego. Wnioskodawca zobowi?zany jest zaznaczy? zgod? na jego reprezentacj? przy podpisaniu umowy. Nie powinno to budzi? obaw – taka zgoda jest jednorazowa i dotyczy wy??cznie podpisania konkretnej umowy, nie jakiejkolwiek innej. Mo?na jednak zrozumie?, ?e dla niektórych osób mo?e to by? co najmniej niekomfortowe i wol? z?o?y? na dokumencie w?asny podpis. Mog? tak zrobi? w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich wyst?puje w sytuacji, w której klient samodzielnie podpisuje umow? i odsy?a gotowy dokument do firmy po?yczkowej. Drugim sposobem jest skorzystanie z opcji dostarczenia umowy przez kuriera, oferowan? m.in. przez firm? Aasa.

Po?yczki z kurierem krok po kroku

Czy procedura po?yczki z kurierem ró?ni si? od tej, która obowi?zuje w przypadku „zwyk?ych” po?yczek online? Nie, przynajmniej na pocz?tkowym etapie. W obu przypadkach punktem pocz?tkowym jest strona internetowa po?yczkodawcy, na której mo?na w dwóch prostych ruchach ustawi? po??dan? kwot? po?yczki i okres sp?aty, a nast?pnie w standardowy sposób wype?ni? wniosek po?yczkowy. W tym momencie procedura po?yczkowa zaczyna i?? innym torem. Wnioskodawca nie jest zobligowany wykonywa? przelewu weryfikacyjnego lub korzysta? z jakiejkolwiek innej formy. Nie musi tak?e zatwierdza? umowy po?yczkowej. Pozostaje mu jedynie czeka? na decyzj? po?yczkow?, a nast?pnie na kuriera.

Umowa po?yczkowa zostanie wys?ana przez kuriera firmy wspó?pracuj?cej z instytucj? udzielaj?c? po?yczki. Tryb jego pracy zale?y g?ównie od tego, w jaki sposób dzia?a konkretna firma kurierska, ale w wi?kszo?ci przypadków powinien on odpowiednio wcze?niej powiadomi? o swoim przyje?dzie telefonicznie, mailowo lub za pomoc? SMS. Umow? podpisuje si? w jego obecno?ci, po wcze?niejszym sprawdzeniu dowodu osobistego i potwierdzeniu to?samo?ci. Najcz??ciej te? wr?cza czek GIRO do zrealizowania na poczcie (w jaki sposób funkcjonuje ten czek, mo?na przeczyta? w artykule „Czek GIRO – alternatywny sposób wyp?aty po?yczki”).

Trudno wymaga? od kuriera, ?e b?dzie oczekiwa? na to, by klient przeczyta? ca?? umow? po?yczkow? „od deski do deski” – zajmuje to zbyt du?o czasu. Niemniej jednak, po?yczkobiorca mo?e zapozna? si? z jej tre?ci? jeszcze przed jej podpisaniem, gdy? firma po?yczkowa zawsze dostarcza elektroniczn? kopi? umowy tu? po zatwierdzeniu przyznania po?yczki. Warto jednak zapozna? si? z tre?ci? umowy jeszcze raz i sprawdzi?, czy obie kopie s? identyczne.

Tradycyjna umowa a prawa po?yczkobiorcy

Sposób podpisania umowy nie wp?ywa w ?aden sposób na prawa i obowi?zki obu stron – po?yczkobiorcy i po?yczkodawcy. Ten ostatni zachowuje przede wszystkim bezwzgl?dne prawo do odst?pienia od umowy po?yczki w terminie 14 dni od momentu jej podpisania. Nie musi przy tym podawa? ?adnych powodów swojej decyzji, a firma po?yczkowa musi po?yczkobiorcy ten zwrot uniemo?liwi? i wyznaczy? termin zwrotu pieni?dzy, zazwyczaj nie mniejszy ni? 30 dni. Po?yczkobiorca musi w tym okresie odda? ca?? kwot? po?yczki, bez wzgl?du na to, czy by?a to chwilówka, czy po?yczka ratalna. W ten sam sposób zachowane jest tak?e prawo do wcze?niejszej sp?aty, czy prawo do reklamacji. S? to prawa niezbywalne, zapewniane przez ustaw? o kredycie konsumenckim i ka?dy po?yczkodawca musi ich przestrzega?.