Po?yczki dost?pne o ka?dej porze – gdzie ich szuka??

Co oznacza nag?y wydatek? Co? co musi by? zap?acone od razu i „na ju?”. A je?li to „ju?” wypada w weekend? Albo jest ju? pó?no, a rano gotówka powinna znale?? si? w Twoich r?kach? Wydaje si?, ?e te przypadki najlepiej ze wszystkich wpisuj? si? w kategori? nag?ych wydatków. Rozwi?zaniem tej sytuacji s? internetowe chwilówki, które reklamuj? si? has?em „gotówka” w 15 minut, co oczywi?cie mo?e by? prawd? ale nie w ka?dym przypadku. Przy odrobinie dobrej woli mo?na jednak znale?? firm?, która udzieli po?yczki w weekend lub w niestandardowych godzinach pracy, przy czym oferta firmy pozostaje niezmienna – wci?? dost?pne s? po?yczki promocyjne za 0 z?otych.

Chwilówki dost?pne od zaraz – jakie s? warunki?

Ca?y proces po?yczkowy przebiega tak samo – zarówno wnioskowanie, jak i analiza wniosku po??czona ze sprawdzaniem baz informacji o kliencie. Nie jest tak, ?e jedna lub wi?cej firm specjalizuje si? wy??cznie w tego typu po?yczkach. Po prawdzie, aby tak si? sta?o, musi zaistnie? kilka warunków naraz. Jest to mo?liwe, je?li:

Firma ma niestandardowe godziny pracy. Cz??? firm pracuje tylko w dni robocze, w mniej lub bardziej standardowych godzinach, czyli od poniedzia?ku do pi?tku od 9 do 20-tej, czasami do 22-tej . Spora cz??? z nich ho?duje tak?e rozci?gni?ciu tygodnia pracy na soboty, a niektóre z nich posz?y dalej i pracuj? równie? w niedziele. Nie s? to jednak rozleg?e godziny, a weekendowy dzie? pracy ko?czy si? wcze?niej ni? zwyk?ego dnia.

Dokonujemy szybkiej weryfikacji. Przelew weryfikacyjny to podstawa przyznania po?yczki – chyba, ?e po?yczamy po raz kolejny w tej samej firmie, wtedy mo?emy o nim zapomnie?. Je?li to pierwsza po?yczka, to trzeba nastawi? si? na to, ?e ten krok mo?e potrwa? i przed?u?y? si? o czas potrzebny do zaksi?gowania przelewu. Rozwi?zaniem b?dzie wybór firmy, która preferuje b?yskawiczn? weryfikacj? to?samo?ci poprzez zewn?trzn? aplikacj?. Najpopularniejsze z nich to: Instantor, KontoConnect, Kontomatik.

Posiadamy konto w tym samym banku. To, kiedy pieni?dze s? wys?ane, a to kiedy znajd? si? na naszym koncie to dwie osobne sprawy i w dodatku zupe?nie niezale?ne od nas. Harmonogramy sesji bankowych s? ró?ne, w zale?no?ci od banku i nikt nie uczy si? ich na pami??, by wiedzie?, czy pieni?dze s? w stanie dotrze? do nas wtedy, kiedy si? ich potrzebuje. Wyj?ciem jest tzw. przelew wewn?trzny, czyli realizowany pomi?dzy kontami w tym samym banku. W takim wypadku, otrzymanie pieni?dzy to kwestia naprawd? kilku minut. Dlatego te? firmy po?yczkowe najcz??ciej posiadaj? konta w kilku najbardziej popularnych bankach, by wi?kszo?? ich klientów nie musia?a czeka?. Rekordzistk? jest tutaj Wonga.

BIK, BIG i KRD – przeszkoda nie do pokonania?

Ka?da firma po?yczkowa weryfikuje zdolno?? i wiarygodno?? kredytow? klienta. Co wi?cej, nie jest to jej prawo, a obowi?zek narzucony przez ustaw? o kredytach konsumenckich. Po?yczki bez BIK czy po?yczki bez KRD w rzeczywisto?ci nie s? po?yczkami, które tych baz nie sprawdzaj?, ale takie, które nie uzale?niaj? swojej decyzji po?yczkowej od informacji w nich zawartych. Takie stwierdzenia po prostu utar?y si? w bran?owym j?zyku i maj? po prostu za zadanie informowa? klienta, ?e jego zdolno?? kredytowa nie ma wagi decyduj?cej.

Dost?p do tych?e biur informacji w weekendy jest ograniczony – szczególnie do baz BIG, KRD i ERIF. Po?yczkodawca nie b?dzie wi?c w stanie zdoby? interesuj?cych go informacji o kliencie, wi?c decyzj? po?yczkow? od?o?y do kolejnego dnia roboczego. Je?eli jednak klient po?ycza? ju? w tej konkretnej firmie, mo?e liczy? na to, i? po?yczka zostanie mu udzielona natychmiast – firma posiada o nim komplet potrzebnych informacji, wie, w jaki sposób sp?aca? swoje zobowi?zania i jaka jest jego zdolno?? kredytowa.

Gdzie uda? si? po chwilówk? w weekend? Najlepsze firmy

Pami?tajmy, ?e wnioski mo?na sk?ada? o ka?dej porze i godzinie, niezale?nie od dnia tygodnia. W wi?kszo?ci przypadków trzeba b?dzie jednak poczeka? do najbli?szej godziny pracy firmy. Jednak?e, w po??czeniu ze spe?nieniem tych kilku opisanych warunków, moment otrzymania gotówki zawsze si? przybli?y. To na pewno wa?ne cechy, na które nale?y zwraca? uwag? przegl?daj?c rankingi po?yczek.