Po?yczki na 60 dni

Wi?kszo?? firm po?yczkowych oferuje chwilówki na 30 dni. Osoby, które nie b?d? w stanie zwróci? pieni?dzy w ci?gu miesi?ca, mog? si?gn?? po t?, z wyd?u?onym okresem sp?aty.

Chwilówki z wyd?u?onym okresem sp?aty to po?yczki, które mo?esz sp?aca? przez 45, 60, 61 lub 65 dni. Wybieraj?c jedn? z nich, zyskasz „dodatkowe” dni na zgromadzenie niezb?dnej do sp?aty kwoty. A to zmniejszy ryzyko opó?nie? i towarzysz?cych im konsekwencji.

Po?yczki z wyd?u?onym okresem sp?aty oferuje obecnie jedynie kilka serwisów. Aby wybra? ten, który najlepiej spe?ni Twoje oczekiwania, zajrzyj do naszego zestawienia. Rejestr zawiera jedynie sprawdzone, wiarygodne podmioty o stabilnej pozycji na rynku. Si?gaj?c po po?yczk? w rzetelnej, uczciwej firmie mo?esz mie? pewno??, ?e po?yczkodawca wywi??e si? ze swoich obowi?zków, a Twoje dane osobowe pozostan? bezpieczne.

Kwota pożyczki

50 - 1500 zł

Czas na spłatę

1 - 60 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

200 - 2000 zł

Czas na spłatę

5 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

5 - 61 dni

Kwota pożyczki

100 - 6000 zł

Czas na spłatę

1 - 65 dni

Jak zaci?gn?? po?yczk? na 60 dni?

Chwilówka na 45,60 lub 61 dni b?dzie najlepszym wyborem dla osób, które na zgromadzenie niezb?dnej do sp?aty kwoty potrzebuj? wi?cej ni? 30 dni. Wybieraj?c po?yczk? z d?u?szym okresem sp?aty, zapewnisz sobie spokojny sen i unikniesz przykrych konsekwencji opó?nie?. Si?gni?cie po takie finansowanie oka?e si? tak?e zasadne, je?li wnioskuj?cy nie jest pewien, czy jego bud?et podo?a sp?acie w ci?gu 30 dni. Maj?c na uwadze stabilno?? w?asnych finansów, zdecydowanie lepiej „dmucha? na zimne”.

Je?li chcesz zaci?gn?? chwilówk? z d?u?szym okresem sp?aty, wybierz po?yczkodawc?, który najlepiej spe?nia Twoje oczekiwania. Nast?pnie wejd? na jego stron? internetow? i przy pomocy suwaków okre?l preferowan? kwot? i okres sp?aty po?yczki. Kolejnym krokiem jest wype?nienie krótkiego formularza. To w?a?nie na podstawie zawartych w nim informacji po?yczkodawca oceni swoje ryzyko i wyda decyzj?. Kiedy uzupe?nisz wszystkie pola i wy?lesz dokument, staniesz przed konieczno?ci? potwierdzenia swojej to?samo?ci.

Procedura weryfikacji danych pozwala wyeliminowa? ryzyko po?yczania pieni?dzy na skradzione lub wy?udzone dane. Stanowi wi?c skuteczn? ochron? zarówno po?yczkobiorcy, jak i po?yczkodawcy. Je?li weryfikacja przebiegnie pomy?lnie, analitycy przyst?pi? do kolejnego etapu sprawdzania wniosku. Od tego momentu do chwili podj?cia decyzji mija zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut. W przypadku pozytywnej — po?yczkodawca niezw?ocznie wyp?aci ?rodki. To jak szybko znajd? si? na Twoim koncie, zale?y przede wszystkim od godzin sesji przelewów wychodz?cych i przychodz?cych w obu bankach.

Darmowe chwilówki na 60 dni

Zaci?gni?cie po?yczki z wyd?u?onym okresem sp?aty nie musi oznacza? konieczno?ci uiszczania wysokich op?at. Na rynku istniej? bowiem serwisy oferuj?ce darmowe chwilówki na 45, 60, 61, a nawet 65 dni. Si?gaj?c po takie finansowanie, nie zap?acisz odsetek, prowizji, op?aty przygotowawczej, ubezpieczenia i ?adnych innych op?at. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0 proc.

Cho? wiele osób doszukuje si? w takich ofertach „haczyków” i ukrytych op?at — takie dzia?ania oka?? si? bezowocne. Jedynym warunkiem braku op?at jest bowiem terminowa sp?ata zobowi?zania. Je?li zwrócisz pieni?dze na czas, mo?e by? pewien, ?e za dodatkowe ?rodki nie zap?acisz ani z?otówki.

Chwilówki zawojowa?y rynek po?yczkowy. Mo?na domy?la? si?, ?e du?? zas?ug? mia?o w tym wprowadzenie darmowych chwilówek dla nowych klientów. Ka?dy w ko?cu preferuje po?yczki z jak najmniejszymi kosztami, a co dopiero po?yczki za 0 z?otych, gdzie oddaje si? tylko tak? kwot?, jak? si? po?yczy?o. Przeszkod? jest tylko to, ?e pieni?dze z chwilówki trzeba odda? relatywnie szybko, bo najcz??ciej ju? po 30 dniach. Oferta instytucji pozabankowych stale si? jednak poszerza, by jak najszczelniej wype?ni? luki rynkowe. Dzi?ki temu pojawi?y si? chwilówki z d?u?szym okresem sp?aty, si?gaj?cym nawet 60 dni. To niew?tpliwa dogodno??, ale czy op?acalna dla po?yczkobiorcy?

Po?yczki na 60 dni – jakie trzeba spe?ni? wymagania?

Chwilówki z tak d?ugim okresem sp?aty nie s? dodatkow? opcj? do wykupienia, a stanowi? nieod??czn? cz??? oferty po?yczkodawcy, który tak d?ugi okres sp?aty oferuje. Nie wymagaj? wi?c ani uiszczenia ?adnej dodatkowej op?aty, ani te? spe?nienia warunków innych ni? takie, które maj? zastosowanie do ka?dego po?yczkobiorcy staraj?cego si? o finansowanie w firmie pozabankowej.

Co ciekawe, 60-dniowy okres sp?aty nie sprawia tak?e, ?e ogólna oferta firmy po?yczkowej staje si? bardziej niedost?pna, a wymagania wy?rubowane – to zale?y od wewn?trznych wytycznych obowi?zuj?cych w danej firmie, ale nie jest spowodowane samym okresem sp?aty. Warto tutaj wspomnie?, ?e mo?na nawet liczy? na chwilówk? bez BIK czy chwilówk? dla zad?u?onych. Nie s? to co prawda chwilówki na 60 dni, a na 45, ale jednak nawet dodatkowe 15 dni mo?e po?yczkobiorcy wiele pomóc. Takie po?yczki oferowane s? przez marki LendOn i ExtraPortfel.

Gdzie otrzymam chwilówk? na 60 dni?

Najlepszym aspektem chwilówek z tak d?ugim okresem sp?aty jest fakt, ?e s? one dost?pne nawet dla nowych klientów. Szczególn? wag? uzyskuje to w momencie, w którym po?yczkobiorca albo znajduje si? w trudnej sytuacji finansowej i szuka po?yczki, za któr? nie b?dzie musia? ponosi? ?adnych kosztów lub te? jest po?yczkobiorc? nowym, niezorientowanym jeszcze w tematyce po?yczkowej i musi oswoi? si? z tym nietypowym sposobem sp?aty.

Aktualna oferta po?yczek na 60 dni nie jest bogata, ale jest to rekompensowane przez renom? firm po?yczkowych obs?uguj?cych tego typu chwilówki oraz szczególnie wysok? kwot? dost?pn? ju? za pierwszym po?yczeniem. Zobaczmy, jak wygl?da szczegó?owa oferta.

Po?yczka na 60 dni w Wonga

Wonga jest jedn? z najbardziej zaufanych firm po?yczkowych, funkcjonuj?c? z powodzeniem w wielu krajach ?wiata. Równie? w Polsce ju? od wielu lat cieszy si? powodzeniem – zarówno je?li chodzi o chwilówki, jak i po?yczki na raty. Du?e zaufanie spo?eczne w po??czeniu z niskimi kosztami to naprawd? atrakcyjna oferta.

Po?yczka chwilówka dost?pna jest tylko dla nowych klientów firmy. Nie jest ona darmowa, ale koszt udzielenia jest naprawd? niewygórowany i akceptowany przez po?yczkobiorców – to tylko 10 z?otych. Chwilówka mo?e zosta? udzielona w kwocie 1500 z?otych. Jakkolwiek, aby cieszy? si? tak? ofert?, nale?y spe?ni? wszystkie warunki stawiane przez Wonga – trzeba pami?ta?, ?e niedopuszczalne s? w tym wypadku zaleg?o?ci w BIK.

Szybka Gotówka to nawet 65 dni na sp?at?

Szybka Gotówka jest zdecydowanie najkorzystniejsz? ofert?, je?li chodzi o stosunek wysoko?ci dost?pnej kwoty (i to ju? przy pierwszej po?yczce) do d?ugo?ci okresu sp?aty. Zarówno starzy, jak i nowi klienci mog? odda? pieni?dze dopiero po 65 dniach (czasami nawet te 5 dodatkowych dni mo?e by? wybawieniem!). Ró?nica polega tylko na tym, ?e po?yczaj?c po raz pierwszy, mo?na otrzyma? 6000 z?otych, za? za ka?dym kolejnym razem – 7000 z?otych.

Pierwsza chwilówka jest oczywi?cie darmowa. Po?yczki p?atne obci??one s? natomiast prowizj? oraz oprocentowaniem sta?ym. Tym sposobem, za po?yczk? w kwocie maksymalnej trzeba b?dzie zap?aci? oko?o 2220 z?otych, kwota 5000 z?otych poci?gnie za sob? 1584 z?ote kosztów, za? kwota 2000 – 634 z?ote.

Mo?e si? to wydawa? du?o, ale w porównaniu do d?ugiego okresu sp?aty nie jest to kwota wygórowana – pami?tajmy, ?e koszty s? tym wi?ksze, im pó?niej oddajemy pieni?dze. Po?yczka na 30 dni, takich kosztów by za sob? nie poci?gn??a i by?yby one porównywalne do kosztów w innych firmach po?yczkowych.

FlexPo?yczka i MoneyMan – nietypowy sposób na po?yczk? na 60 dni

Zarówno Flexpo?yczka, jak i Money Man posiadaj? w swojej ofercie po?yczki na 60 dni, z tym ?e w rzeczywisto?ci powinno si? je jednak nazywa? po?yczkami ratalnymi z dwumiesi?cznym okresem sp?aty. Ró?nica polega jednak na tym, ?e s? to po?yczki darmowe i dost?pne tylko dla nowych klientów.

W tej pierwszej firmie darmowa „chwilówka” mo?e zosta? zaci?gni?ta w kwocie 1500 z?otych do sp?aty w maksymalnie jednej lub dwóch ratach, czyli odpowiednio po 30 i 60 dniach. Jako ?e jest to po?yczka bez kosztów, ka?da rata wyniesie 750 z?otych, o ile oczywi?cie zostanie sp?acona w terminie. W przeciwnym wypadku b?dzie to 255 z?otych.

MoneyMan wyznaje podobne zasady. Chwilówka na 60 dni w maksymalnej kwocie 1500 z?otych dost?pna jest w pakiecie START dost?pnym wy??cznie dla nowych klientów, w zwi?zku z czym równie? jest to po?yczka darmowa.

Warto skorzysta? z po?yczki na 60 dni?

Jak wynika z powy?szego zestawienia, tylko chwilówka w Szybka Gotówka jest typow? chwilówk? w pe?nym znaczeniu tego s?owa i wyst?puje równie? w wersji p?atnej. Pozosta?e z nich s? darmowe lub trzeba za nie zap?aci? symboliczn? kwot? 10 z?otych. Niew?tpliwie jest to bardzo korzystne rozwi?zanie, które stanowi du?? wygod? dla po?yczkobiorcy, a dodatkowo jest swoistym zabezpieczeniem na wypadek, gdyby miesi?c nie by? wystarczaj?cy do sp?aty. Poczucie stabilno?ci finansowej i niskie koszty sprawiaj?, ?e jest to coraz bardziej popularna forma po?yczki.

Sp?ata chwilówki na 60 dni

Sp?aty chwilówki z wyd?u?onym okresem sp?aty mo?esz dokona? przez swoje konto klienta (na stronie internetowej po?yczkodawcy), wykonuj?c przelew w systemie bankowo?ci internetowej lub zlecaj?c transfer na poczcie albo w banku. Pami?taj, ?e jako dzie? sp?aty traktowany jest ten, w którym pieni?dze zostan? zaksi?gowane na koncie firmy po?yczkowej. Je?li z?o?ysz dyspozycj? „w okienku”, okres realizacji transferu mo?e wynie?? nawet 2 lub 3 dni robocze.

Je?li zwrócisz pieni?dze cho?by dzie? pó?niej, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo anulowa? promocyjne warunki darmowej chwilówki i obci??y? Ci? dodatkowymi op?atami. Za ka?dy dzie? opó?nienia naliczy równie? odsetki za opó?nienie w wysoko?ci 14 proc. w skali roku. Przed?u?aj?ca si? zw?oka mo?e skutkowa? rozpocz?ciem dzia?a? windykacyjnych, skierowaniem sprawy do zewn?trznej firmy, specjalizuj?cej si? w egzekwowaniu nale?no?ci, a nawet skierowaniem jej na drog? post?powania s?dowego.