Po?yczka dla firm – czy ?atwo j? uzyska??

Bardzo cz?sto szczególnie nowo powsta?e firmy maj? problem z uzyskaniem po?yczki na swoj? dzia?alno??. Zreszt? tak na prawd? nie dotyczy to tylko nowych firm, bardzo cz?sto firmy z d?ugim sta?em na rynku nie mog? uzyska? po?yczki w banku poniewa? spotykaj? si? z odmowami z ró?nych powodów. Czy firma która otrzyma?a odmow? w banku ma szanse na po?yczk? w instytucji pozabankowej i na jakich zasadach?

Co jest najcz?stsz? przyczyn? udzielenia po?yczki w banku dla firm?, z regu?y to samo co w przypadku osób fizycznych, a wi?c negatywne wpisy w bazach Biura Informacji Kredytowej. Czasem jest te? to na przyk?ad brak zdolno?ci kredytowej, jednak pierwszy powód przewa?a w odmowach. Czy zatem osoba fizyczna prowadz?ca dzia?alno?? gospodarcz?, posiadaj?ca negatywne wpisy w BIK ma jakiekolwiek szanse na otrzymanie po?yczki na rozwój swojej dzia?alno?ci gospodarczej?

Tak, poniewa? powsta?o wiele firm pozabankowych które udzielaj? po?yczek, a nawet specjalizuj? si? w kredytowaniu w?a?nie firm, jednocze?nie nie sprawdzaj?c baz BIK. Trzeba doda? w tym miejscu ?e rzadko który po?yczkodawca pozabankowy sprawdza bazy BIK, ale inne bazy ju? cz?sto tak, aczkolwiek s? na Polskim rynku finansowym po?yczkodawcy którzy pomimo tego ?e nie s? bankiem sprawdzaj? baz? BIK.

Na jak? po?yczk? mo?na liczy? w takich firmach i jakie trzeba spe?ni? warunki?, w wielu przypadkach nie s? to zbyt wygórowane wymagania, mo?na otrzyma? nawet 100 000 z?otych, a jest to ju? do?? spora kwota. Oczywi?cie firma musi ju? istnie? na rynku jaki? czas, nikt nie udzieli takiej po?yczki dla firmy która dopiero powsta?a. Drugim warunkiem jest to ?e firma musi udokumentowa? chocia?by fakt i? posiada jakie? obroty (niekoniecznie dochód, co najmniej obroty), z regu?y przy takich po?yczkach nie s? wymagane dodatkowe zabezpieczenia.

Na pewno wiele osób zada pytanie, a co je?li firma posiada zad?u?enia w ZUS lub US, albo co gorsza w obu tych instytucjach na raz co wbrew pozorom zdarza si? wcale nierzadko? Zad?u?enia w rozliczeniach z urz?dem skarbowym lub zak?adem ubezpiecze? spo?ecznych wcale nie przekre?laj? szans na otrzymanie po?yczki. Wielu po?yczkodawców oferuje sp?at? zad?u?enia w w/w instytucjach w?a?nie z uzyskanej po?yczki. Minusem w takiej sytuacji jest to ?e firma otrzyma po?yczk? pomniejszon? o kwot? zad?u?e? w US lub ZUS, ale odsetki przecie? b?dzie p?aci? od ca?ej kwoty. Jednak posiada to te? zalet?, firma po prostu sp?aci swoje zobowi?zania z tytu?u podatków lub ubezpiecze? spo?ecznych, otrzymuj?c dodatkow? kwot? na swój rozwój.

Jak wida? nawet firma z zad?u?eniami ma tak?e szanse na otrzymanie po?yczki. Pami?tajmy jednak ?e ka?dy po?yczkodawca ma swoj? polityk? kredytow? i tak na prawd? za ka?dym razem jest podejmowana indywidualnie decyzja czy udzieli? po?yczki czy te? odmówi?. Wi?c tak na prawd? nie da si? okre?li? czy firma A otrzyma dofinansowanie, a firma B odmow? pomimo tego ?e ich sytuacja b?dzie podobna. Jedynym sposobem aby dowiedzie? si? czy otrzymamy po?yczk? jest po prostu wnioskowanie o ni?.